Čerstvá zpráva: situace psychosomatiky v Rakousku

Situace psychosomatiky v Rakousku

Na počátku roku 2018 byla v Rakousku založena subdisciplína v psychosomatické medicíně. Byla nazvána „specializace v psychosomatické medicíně související se specializací“. Novou specializaci mohou získat praktičtí lékaři a lékařští specialisté všech klinických oborů. Tak je strukturovaná integrace psychosomatické medicíny ve všech lékařských oborech připravena a formálně dosažena. Tento vývoj doplňuje dobře zavedené „PSY-Curriculum“, které je součástí dalšího vzdělávání lékařů (CME) v Rakousku již více než 25 let.

Z toho vyplývá, že v Rakousku existují dva způsoby získání psychosomatické kompetence: účast na PSY-Curriculum úrovni jedna, a druhá, získání diplomu pro psychosociální medicínu a diplomu pro psychosomatickou medicínu; nebo novou specializací. Na rozdíl od rakouských PSY-učebních plánů pro psychosociální medicínu a psychosomatickou medicínu bude trénink pro tuto sub-specialitu probíhat především v nemocnici v příslušném oboru vlastní lékařské odbornosti. Po 18 měsících poskytování psychosomatické péče ve specializované jednotce absolvuje jako „absolvent s diplomem pro specializovanou psychosomatickou medicínu“. Oba přístupy k psychosomatické kompetenci jsou považovány za rovnocenné předpoklady pro vstup do třetí úrovně PSY-Curriculum. Tato úroveň nabízí školení pro psychoterapeutické lékařství a vyžaduje další tříletý trénink před absolvováním.

Z věstníku EAPM přinesl Ondřej Masner

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.