zápis 12.6.2018

Zápis z jednání výboru 12.6.2018

Přítomní: PhDr. Ludmila Trapková, Radka Menclová, Mgr. Aneta Paurová, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Markéta Skálová, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Ondřej Masner, Mgr. Jan Krulík, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Jaromír Kabát, MUDr. Vladislav Chvála

 

 

Program:

1. Výsledky voleb do nového výboru. Zpráva volební komise (Knop, Kabát, Menclová) konstatuje:

Do výboru SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • MUDr. Barbora Branná
 • MUDr. Michaela Ročňová
 • PhDr. Ludmila Chválová Trapková
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová
 • MUDr. David Skorunka, CSc.
 • MUDr. Michal Kryl
 • Mgr. Jana Týkalová
 • Mgr. Aneta Paurová

Do revizní komise SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • Mgr. Danuše Jandourková
 • MUDr. Markéta Skálová,
 • PhDr. Blanka Pöslová

Volební komise současně konstatuje, že došlo k nedopatření a MUDr. Kryl byl uveden na volebním lístku dvakrát. Nicméně tato skutečnost (dle posouzení volební komise) neovlivnila výsledky voleb a komise konstatuje, že i tak MUDr. Kryl obdržel počet hlasů, který ho opravňuje k tomu, aby byl členem výboru SPM. Do 10.6. nepřišly na adresu volební komise žádné stížnosti. Volilo 75 členů SPM. Volby do výboru a revizní komise SPM ČLS JEP byly platné.

2. Tajná volba předsedy nového výboru SPM: MUDr. V. Chvála (8 hlasů), 1. místopředseda: MUDr. Michal Kryl (3 hlasy), 2. místopředseda: MUDr. David Skorunka (2 hlasy)

3. Předávání agendy:

a.       Sekretariát, dokumentace, web, kontakty. Agendu přebírá Menclová, web: Chvála. Úkol: Zkontrolovat adresy na členy SPM a udržovat aktuální databázi, kterou spravuje sekretariát ČLS. Odměna sekretářce: 2500,0 Kč měsíčně (schváleno všemi hlasy)

b.       Odborné akce SPM: Agendu přebírá vědecký sekretář a 1. místopředseda M. Kryl. Aktuální úkoly: Umožnit přístup na stránky SPM (Chvála). Příští akce: 5.října: program odborné schůze: Kazuistiky: Ročňová, Kabát, Branná. Organizace Týkalová. Představení pracoviště: Šternberk. Odměna aktivně přednášejícím 1000 Kč + cestovné (vyřídí Menclová). Za organizaci: 5000Kč (včetně plakátu, inzerce, technické podpory) Souhlas výboru

c.        Kódy výkonů: Agendu převzala MUDr. Ročňová (pracovní skupina pro kódy – Kabát, Čech, Chvála)

d.       Jednání se stranami: agendu přebírá Chvála. Aktuální úkol: Na základě rozhovoru MUDr. Kubka v DVTV vyzvat písemně vědeckou radu ČLK k jednání o psychosomatické medicíně (Chvála, Ročňová, Skorunka) termín: ihned

e.       Konference EAPM v Praze v následujícím volebním období (přichází v úvahu rok 2022). Agendu přebírá 2.místopředseda výboru D.Skorunka. Referuje o dosavadních jednáních v této věci. (pracovní skupina: Masner, Týkalová, doc. Stackeová)

f.         Síť psychosomatických pracovišť, v agendě pokračuje Týkalová. Pokračovat v diskusi o hranicích v psychosomatice (Týkalová). Aktuální úkoly: revidovat kritéria pro zařazování pracovišť do sítě. Připravit návrh kritérií k jednání na výboru, návrh kontroly pracovišť. Termín: červenec 2018

g.       Psychosomatika v somatických oborech, praktické lékařství, pediatrie, specialisté Agendu přebírá Ročňová. (Pracovní skupina Branná, Masner, Kabát)

h.       Vzdělávání v psychosomatice. Agendu přebírá Ročňová. Pracovní skupina: Týkalová. Aktuální úkol: Připravit návrh podmínek pro sebezkušenostní skupiny a revizi vyhlášky. Poslat členům výboru stávající znění vyhlášky (Chvála). Vyzvat paní Kateřinu Pávkovou na MZ ke konzultaci o možných změnách vyhlášky o náplni vzdělávání (Chvála) Termín: 10.7.2018

i.         Pokračuje úkol: Finanční podpora překladu a vydání knihy z naší strany (CKP) Rüegg: Gehirn, Psyche und Körper v nakladatelství Portál (Ondřej Fafejta) na který jsme přislíbili vybrat 100 000 Kč (částku cca 15- 20 tis. přislíbila pracoviště CKP Dobřichovice, SKT Liberec, Psychosomatická klinika, ing. Hegerlík, + SPM)

j.         Pokračovat v tématu: Vyjasňovat postavení lékařů, fyzioterapeutů, psychoterapeutů, psychologů v psychosomatice. Průběžně.

k.        Věda a výzkum: agendu přebírá doc. Stackeová) pracovní skupina: Kabát

l.         Zahraniční kontakty: agendu přebírá MUDr. Skorunka

m.     Jednání s ministrem zdravotnictví a vyložit naše postoje a potřeby oboru. Odpovědnost má: Chvála (pracovní skupina Kabát, Branná, Ročňová)

n.       Informační kampaň SPM ČLS JEP před sjezdem ČLS v lednu 2019, kde bude schvalování nových OS. Odpovědnost přebírá Kryl (průběžně, projednat v září)

4. Výbor projednal návrh doc. MUDr. J. Šimka, CSc., předsedy nezávislé etické komise SPM ČLS JEP na vyloučení MUDr. Jarmily Klímové ze SPM ČLS JEP. (příloha). Diskuse. Výbor se shodl na pozvání MUDr. J.Klímové na výbor. (2 se zdrželi)

5. Různé: Připravit doporučený postup u psychosomatických onemocnění pro pediatrii (Branna). Pracovní skupina- návrh: MUDr. Veronika Zagatová (pedopsychiatrie), Gražina Kokešová- Kleinová (klinická dětská psychologie), tým dětských fyzioterapeutů CKP

6. Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30 až na výjimky (10. 7., 11.9., 11.10 výjimečně- čtvrtek od 16.00- 18:00, 13.11. celodenní od 10:00-17:00)

7. Výbor SPM vyzývá všechny členy OS a zejména ty, kdo kandidovali do výboru, aby se aktivně zapojili do pracovních skupin.

8. Nový předseda poděkoval odcházejícím členům končícího výboru za jejich aktivitu v minulém volebním období.

 

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                             V Praze 12.6.2018