13. 10. 2015

logo_SPM_modra_čtverecJednání výboru 13.10. 2015

Přítomní: Chvála, Masner, Kabát,Týkalová, Trapková, Omluveni:  Krulík, Skálová, Poněšický, Roubal;

Program:

Kontrola min. zápisu. Zbývá dokončit:

 • Pokračujeme ve věci etické komise SPM- směřujeme finalizaci k valné hromadě
 • Výzva držitelům Osvědčení o psychosomatickém vzdělávání IPVZ, aby si podali přihlášku do oboru a získali Odbornou způsobilost v psychosomatické medicíně podle nové náplně oboru dle Věstníku MZ/ 2015 částka 5 (zdržení při jednání s MZ, dopisem držitele vyzve Chvála)

Administrativa od minulého výboru  (Chvála):

 • Korespondence: 39 mejlů, informativně probrána hlavní témata. Diskuse:
 • Kauza PL Šternberk: Iniciovali jsme projednání kauzy odbornými společnostmi PL a ČPS. Vyměnili jsme si dopisy s výborem PL
 • Dr.Hnízdil reagoval na připomínky k pracovišti, které byly v minulém zápisu. Upřesnil kompetence svých kolegů v rodinné terapii a dalších nabízených službách. Znovu diskutována kriteria zařazení psychosomatických pracovišť do sítě. Podrobněji na celodenním jednání výboru v prosinci.
 • Jednáním s prim. Kašpárkem jsme vyjednali snížení konferenčního poplatku na psychiatrické konferenci, kde máme blok o psychosomatice, na 1250,-Kč

Žádosti o členství: Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD., MUDr. Eva Růžičková, Mgr. Ing. Beata Wolfová. Schváleni všemi hlasy přítomných členů.

Zahraničí: K jaké nadnárodní společnosti se přidat? EAPM či ICPM? Probrány předběžně možnosti a povinnosti. Masner pověřen korespondencí s oběma společnostmi. Téma připraví na celodenní jednání výboru. Výbor projednal žádost rakouské společnosti ICPM o podporu své kandidatury na pořádání světového kongresu psychosomatické medicíny v Rakousku v r. 2019. Souhlas. Masner napíše a pošle dopis.

Projekt 16. konference. Projednán. Schválen. Podpis smlouvy výboru s institutem LIRTAPS. Schváleno všemi přítomnými členy. Ten bude spolupracovat s TUL Liberec. Cílem výboru je, aby v programu byly nové tváře, lidé z různých oborů. Pošleme dopis všem členům SPM s výzvou k aktivní účasti. Na naši výzvu o spolupráci zareagovaly zástupci těchto odborných společností:

 • Za OS všeobecného lékařství (S.Býma) doporučuje doc.Seiferta
 • za Českou lymfologickou společnost (ČLyS) MUDr. Martin Wald, Ph.D. (souhlasí, aby sekretariát ČLS JEP rozeslal pozvánku na konferenci na emailové adresy členů ČLyS),
 • J.Zvěřina za sexuologickou společnost (souhlasí s rozesláním pozvánky členům),
 • MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA za výbor ČSARIM (projednají a dají vědět)
 • MUDr. Karel Šonka, Dr.Sc za Českou neurologickou společnost (Česká neurologická společnost nemá psychosomatickou sekci a žádná skupina se v této oblasti neprezentuje v rámci neurologie)
 • P. Klumpel za infekcionistickou společnost (v současné době nemám informace o tom, že by se v rámci společnosti infekční lékařství někdo problematikou psychosomatiky podrobněji zabýval. Nicméně tomuto oboru fandím, současně vedu Spolek lékařů v Opavě a semináře na Vaše téma každoročně pořádáme, nejaktivnější v dané problematice je prim. MUDr.E. Jašková z kožního oddělení SN v Opavě. Vašemu krásnému oboru fandím a přeji více zájemců, zejména s řad odborné veřejnosti.)
 • Za akupunkturistickou společnost L.Fildán, doporučuje dr.Wankatovou a Dolejšovou
 • R.Šmucler za Společnost pro estetickou a laserovou medicínu ČLSJEP
 • Za ORL prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. sděluje, že nemají psychosomatickou sekci
 • H. Šebková za odbornou Společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP sděluje, že nemají sekci, ale rádi by navázali spolupráci, protože mají v ordinacích hodně psychosomatické problematiky
 • Za společnost ČGGS (Česká geriatrická a gerontologická společnost) píše Hana Matějovská Kubešová, předsedkyně, že nemají sekci, ale souhlasí s rozesláním pozvánek jejím členům
 • Za diabetologickou společnost prof.Pelikánová: „Navrhujeme za výbor České diabetologické společnosti doc. MUDr. Silvu Lacigovou, Ph.D. která je předsedkyní Psychologické sekce v České diabetologické společnosti ČLS JEP.“

Seminář o výzkumu na půdě výboru 13. 10. v 18:00 na Psychosomatické klinice i s pozvanými kolegy. Výbor prosazuje jednotný výzkumný projekt v psychosomatice s jednotnou metodologií. (Masner)

Vývoj jednání o kódech výkonů. Pokračujeme v jednání. Výbor Společnosti léčby a výzkumu bolesti ČLS souhlasí se sdílením kódu 80025- multidisciplinární konference o průběhu léčby. O dalších kódech probíhají jednání. (Kabát)

Různé (závěry ze semináře o výzkumu v psychosomatice):

 • DP psychosomatika pro PL, je hotov. Probíhá posuzování a schvalování (informace Chvála)Výbor společnosti by měl kontaktovat všechny LF a vyzvat je ke spolupráci na výzkumu v psychosomatice, vytvořit databázi školitelů, programů a témat
 • Další pokrok v propagaci psychosomatiky a v hledání finančních zdrojů pro výzkum a rozvoj vyžaduje profesionalizaci organizace. Je třeba uvažovat o zřízení takové organizační struktury. (do příštího výboru na celodenní jednání

Příští setkání výboru 8. 12. (celodenní 9-16). Rušíme termín 10.11. (budeme na psychoterapeutické konferenci v Jeseníku, kde máme panel o psychosomatice)

zapsal V.Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.