Držitelé osvědčení

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková
Doc. MUDr. Jaroslav Baštecký CSc. /zemřel
Doc. MUDr. Jiří Beran CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký CSc.
MUDr. Zdeňka Brožová
MUDr. Alena Čechová
MUDr. Barbora Danielová
MUDr. Jindra Friedrichová
MUDr. Aleš Fürst
MUDr. Naděžda Hanousková
MUDr. Zina Hánová
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová Ph.D
MUDr. Radkin Honzák CSc.
MUDr. Romana Hronová
MUDr. Vladislav Chvála
MUDr. Felix Irmiš CSc./zemřel
MUDr. Růžena Janečková
MUDr. Petr Jeřábek Ph.D.
MUDr. Jaromír Kabát
Prof. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Kašparů Ph.D. Dr.h.c.
MUDr. Martin Konečný
MUDr. Elena Křivková
Prof. MUDr. Miloslav Kukleta CSc.
MUDr. Helena Kuželková
MUDr. Antonín Machander
MUDr. Jana Machanderová
MUDr. Hind Mansour- Musová
MUDr. Dr.med. Ondřej Masner
MUDr. Mgr. Marie Opatrná Ph.D.
Doc. MUDr. Růžena Pánková CSc
Prof. MUDr. Hana Papežová CSc.
MUDr. Michaela Petišková
Doc. MUDr. Jarmila Plevová CSc.
MUDr. Jiří Podlipný Ph.D.
MUDr. Pavel Pohořský
MUDr. Rudolf Procházka
MUDr. MUDr. Marie Průchová
MUDr. Eduard Rys
MUDr. Jan Řehák
MUDr. Jiří Šavlík CSc
MUDr. Jan Šneler
MUDr. Tamara Tošnerová
MUDr. Jaroslav Veselý
MUDr. Ivana Vindušková
MUDr. Jitka Vlačihová
MUDr. Ivan Vondřich
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.