12.1. 2016

logo_SPM_modra_čtverec12. schůze výboru 12. 1. 2016 15:00- 17:00

Přítomní: Chvála, Masner, Týkalová, Trapková, Skálová, Poněšický, Omlouvají se: Roubal, Krulík, Kabát;

Program- tematické okruhy:

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru, 25 mejlů
 2. Přihlášky členů do SPM (2x): MUDr. Petr Kolátor, MUDr. Zbyněk Cejnar, projednáni, souhlas
 3. Přihlášky pracovišť zařazení do sítě. (1x) (kriteria?): MUDr. Felix Irmiš, CSc., projednán, souhlas
 4. Seznam pracovišť, která tvoří základ sítě a kde praxe dosud absolvovaná bude započítávána do povinné praxe žadatelů o atestaci z psychosomatiky.  Projednán.
 5. Zahraničí: Podmínky vstupu: stanovy, překlad do angličtiny.
 6. Projekt 16. konference: informace. Svolat programový výbor. Zkontrolovat prostory konference (Chvála, Trapková)
 7. Valná hromada: do příštího výboru definitivní návrh stanov konzultovaný s právníkem ČLS (Krulík)
 8. Náplň oboru, průchodnost, návrh novelizace vyhlášky viz další přílohy
 9. Jednání na LK, v ČLS: konkrétní kroky. Objednat se k jednání k prof.Svačinovi, a na LK Kubkovi (Chvála)
 10. Výzkum: chybí pověření a projekt pro Mgr.Franke, která by se ujala projektů k výzkumu. (Masner)
 11. Různé:  termíny dalších jednání (pozor, nejsou úplně pravidelně 2.úterý): 9.2., 15.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10, 22.11.(celodenní v Dobřichovickém CKP)

 

 1. Další setkání 9. 2. 2016 v 15:00 na Psychosomatické klinice Praha.

Zapsal V.Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.