Psychosomatika se rozvíjí i směrem k výzkumu

Společnost psychosomatické medicíny (SPM) ČLS JEP (http://www.psychosomatika-cls.cz) byla založena v roce 2014. Jejím cílem je podpora rozvoje bio-psycho-sociálního přístupu  k diagnostice a  léčbě nemocí.  Kromě formálních kroků, které směřují k vybudování uznávaného medicínského směru, se společnost zabývá vzděláváním, akreditací psychosomaticky zaměřených pracovišť a jejich síťováním. V prosinci 2015 byla v rámci SPM ČLS založena pracovní skupina pro výzkum v psychosomatice.  Sdílení zkušeností z praxe a postupné budování systematičtějšího poznání jsou významné kroky v etablování psychosomatiky jako integrativní mezioborové disciplíny.

Mezi hlavní cíle pracovní skupiny pro výzkum v psychosomatice patří:

  • Systematicky podporovat rozvoj vědy, výzkumu a sdílení praxe v oblasti psychosomatiky
  • Monitorovat současné vědecké práce na téma psychosomatiky a informovat o nich na webových stránkách SPM
  • Propojovat odborníky z akademické oblasti s lékaři, psychology, fyzioterapeuty a psychoterapeuty a podporovat jejich spolupráci
  • Napomáhat financování výzkumných projektů v oblasti psychosomatiky a přispívat k její publicitě.

„Jedním z prvních úkolů nově založené pracovní skupiny pro výzkum v psychosomatice je vytvoření přehledové studie o dosud realizovaných výzkumech v oblasti psychosomatiky. Druhým úkolem je oslovit psychosomaticky orientovaná pracoviště a zjistit, o jaké vědecké poznatky mají zájem, případně jakým tématům by se chtěli sami věnovat a zdali jejich pracoviště umožňuje podílet se na sběru dat“ říká o svém úkolu PhDr. Helena Franke Ph.D. Zpětná vazba bude inspirací nejenom pro nadcházející 16. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci (http://www.psychosomatika-cls.cz/).

Zájemci o výzkum a sdílení praxe v psychosomatice se mohou účastnit ankety na této adrese: http://goo.gl/forms/nR5FGiV8x8

Pro více informací se můžete obrátit na koordinátorku pracovní skupiny Helenu Franke.

Tel: 730822532 nebo helena.franke@psychosomatika.cz

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.