9. 2. 2016

13. schůze výboru 9. 2. 2016 15:00- 17:00logo_SPM_modra_čtverec

Přítomní: Chvála,  Týkalová, Trapková, Skálová, Krulík, Kabát; oml: Poněšický, Roubal, Masner

Program- tematické okruhy:

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru, 25 mejlů
 • Témata: pokus o likvidaci psychosomatiky novelou vyhlášky k zák.95/2004
 • Jednání s členy senátního výboru pro zdravotnictví a sociální věci (Žaloudík, Hampl, Emmerová, Filipi…)
 • Jednání s Mgr.Podhrázkým na MZ
 • Jednání s právníkem ČLS o stanovách
 1. Informace o jednání na MZd (Chvála, Kabát) Závěry:
 • Petici na MZ o psychosomatice (Chvála)
 • Jednání s LK: dr.Mrozek, dr.Kubek (Chvála, Kabát)
 • Jednání s VZP: Pilipp (Kabát, Chvála)
 • Jednání s ČLS: prof Svačina
 • Přizve nás k přípravě zák. o duševním zdraví
 1. Přihlášky členů do SPM: MUDr. Kultanová Krystýna
 2. Přihlášky pracovišť zařazení do sítě. Kritéria diskutována.
 3. Konference psychosomatické medicíny v PL Šternberk. Reprezentace výboru, chtějí informační brožurky 100 ks. Souhlas všech členů.
 4. 16. konference: informace. Uzávěrka pro aktivní účast je 29.2. Zatím je 41 aktivních, 113 pasivních účastníků.
 5. Valná hromada: definitivní návrh stanov. Prodiskutován. Doplní Krulík a konzultuje s právníkem ČLS
 6. Náplň oboru, průchodnost, návrh novelizace vyhlášky viz další přílohy. Informace o jednání na MZ.
 7. Výzkum: Připravena stránka pro výzkum. Další jednání probíhají
 8. Různé:  Heidelberský dotazník  kvality života přeložila Mgr.Lebedová, zatím bez manuálu, a hledá jeho využití. Odkazujeme na doc.Balcara
 9. Další setkání 15.3. 2016 v 15:00 na Psychosomatické klinice Praha.

Zapsal V.Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.