12.4.2016

Schůze výboru 12. 4. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Kabát,  Masner, Roubal;

Omlouvají se:  Krulík, Poněšický

Program

 1. Výbor konstatuje, že bylo dosaženo dalšího kroku v organizaci psychosomatické medicíny v ČR, když proběhly první atestace a máme prvních 10 atestovaných lékařů v nástavbovém oboru psychosomatika. Atestace budou pokračovat. Viz tisková zpráva
 2. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: vyřízeno cca 60 mejlů. Důležitá témata v mezidobí:
 • Dopis PL Šternberk:  Výbor odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP oceňuje léčebný program, který je poskytován psychosomatickým pacientům v rámci hospitalizace na lůžkovém oddělení v PL Šternberk. Kombinace psychoterapie, farmakoterapie a fyzioterapie včetně psychoterapeutických tělových technik je nejlepší cestou k léčbě komplikovaných psychosomatických poruch. V ČR je vývoj tohoto segmentu péče pozadu za ostatními zeměmi EU, proto může narážet tato plnohodnotná komplexní terapie na neporozumění ze strany organizátorů, po odborné stránce je však v pořádku.
 • Petice na obranu nástavbového oboru psychosomatická medicína
 1. Úkoly z min. zápisu:
 • Jednání s VZP: Philipp (Kabát, Chvála- 27.4.)
 • Dopisy pracovištím, která se hlásila do sítě pracovišť a nesplňovala podmínky „Ondřejov“s.r.o., PÉXIS centrum Ústí n.L., PSYCHOKLINIKA Děčín. (Chvála)
 1. Přihlášky do společnosti:  PhDr. Franke Helena, PhD., souhlas
 2. Přihlášky pracovišť zařazení do sítě: MUDr. Hanousková Naďa, dermatologická ordinace, Litvínov, odpovídá I. typu, souhlas výboru.

 

 1. 16. konference v Liberci: informace: k dnešnímu dni je 190 přihlášených, 49 aktivních, program je na webu. Přihlášeno 71 členů SPM.  Rozešleme informaci o konferenci všem odborným společnostem přes sekretariát ČLS. Pozvat prof. Svačinu, případně MUDr. Philippa na konferenci (Chvála)
 2. Valná hromada: definitivní návrh stanov bude rozeslán. Program valné hromady:
 • Zvolení orgánů valné hromady: předsednictvo (návrh: Kabát, Masner, Chvála) mandátové, návrhové, volební komise (připraví Tykalová).
 • Zpráva výboru o činnosti
 • Diskuse k návrhu stanov
 • Hlasování o stanovách
 • Volba etické komise (L.Trapková připraví)
 • Diskuse
 • Usnesení
 1. Výzkum: Olomoucká Univerzita Palackého nabízí dvě doktorandská místa na výzkum v psychosomatice (prof. P.Tavel)
 2. Vzdělávání: běží atestace v nástavbovém oboru psychosomatika. Byl ukončen 3. cyklus základní psychosomatické péče IPVZ a začíná 4. cyklus. Body do systému celoživotního vzdělávání: např. za seminář Práce s časovou osou nedáváme body, protože LK chce příliš peněz. Máme možnost akreditovat vzdělávání pod ČLS? Zeptat se sekretariátu ČLS, zda výbor SPM množe dávat souhlasné stanovisko k započítání odborné akce v rámci celoživotního vzdělávání a za jakých podmínek. (Menclová)
 3. Různé:
 • Ke kódům v psychosomatice: prosazujeme 5 kódů pro psychosomatiku. Výbor navrhuje projednat s praktickými lékaři, jakým způsobem podporovat jejich vzdělávání v psychosomatice a jak odměňovat rozšíření jejich péče když mají režim kapitace. Probrat to s doc. Seifertem. (Chvála)
 • Diskuse o udělení Bludného kamenu J. Hnízdilovi
 • Bude otevřen nový denní stacionář s ubytováním v Praze pod vedením Psychosomatické kliniky. Informace MUDr. Kabát
 • Rozbíhá se práce Institutu psychosomatické supervize (informace P. Roubal)  (http://ips.psychosomatika.cz/2015/04/psychosomaticka-dilna/) Jde o skupinovou formu supervize, které se účastní studenti a odborníci všech tří profesí (lékařství, fyzioterapie, psychoterapie). Vzájemně si poskytují klinické zkušenosti, sdílí nejistoty v léčebných situacích a diskutují pod vedením dvojice odborníků, z nichž jeden je psychoterapeut a druhý zastupuje fyzioterapii nebo lékařství. Účastníci dílny pokračují v supervizi každého půl roku, a tak mají možnost dlouhodobé podpory v odborném růstu. Studenti do supervize přináší svoje první zkušenosti ze stáží a setkání s pacienty, postgraduálně pak náročné klinické případy a situace, kdy prožívali bezmoc. Na Psychosomatickou dílnu se mohou zájemci přihlásit on-line nebo prostřednictvím naší asistentky Kristýny Lucákové, popřípadě se od ní můžete dozvědět i více informací.
 • Zveme na konferenci Identita české psychoterapie 28. -30. 9. 2016. Více informací na czap.cz/konference
 1. Další setkání 10.5. 2016 v 15:00 na Psychosomatické klinice Praha.

Zapsal V. Chvála

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.