Petice na obranu oboru

Věc: PETICE NA OBRANU NÁSTAVBOVÉHO OBORU PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA

Začátkem února rozeslal odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví odborným společnostem České lékařské společnosti JEP návrh úplného znění vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů k vnitřnímu připomínkovému řízení. Psychosomatika, která se dostala do vyhlášky po usilovné práci řady lékařů teprve v r. 2014, v nově navrhovaném seznamu nástavbových oborů není.

Návrh byl pro další nedostatky prozatím stažen, ale je zřejmé, že potřeba nástavbového oboru psychosomatická medicína je u nás stále ještě podceňována. V Německu byl tento obor zaveden již v r. 1986 a také díky tomu je dnes psychosomatika povinnou součástí vzdělávání každého německého lékaře. Neustále rostoucí náklady na naše zdravotnictví významně zvyšují pacienti s chronickými neinfekčními chorobami a s medicínsky nevysvětlenými příznaky (MUS), které se bez rozvoje bio-psycho-sociálního přístupu ve zdravotnictví jen obtížně zvládají. Vzdělávání v psychosomatické medicíně umožňuje kvalitativní změnu v porozumění těmto poruchám a tím i v chování lékařů k pacientům. Na základě komplexnější znalosti bio-psycho-sociálního přístupu lékaři lépe rozpoznávají psychické a sociální kořeny stonání svých nemocných a místo zbytečných opakovaných vyšetření snadněji motivují pacienta k adekvátní psychosomatické léčbě.  Vzdělávání v psychosomatické medicíně je také základem pro rozvíjení vysoce potřebné sítě psychosomatických týmů.

Nástavbový obor Psychosomatika není další úzkou specializací, ale právě naopak, rozvíjí vědomosti ze všech tří oblastí bio-psycho-sociálního přístupu. Více než 900 hodin teoretické přípravy, klinické praxe a supervize nelze směstnat do jednoduchého funkčního kurzu. Bio-psycho-sociálně definovaná a na vědeckých základech rozvíjená psychosomatická medicína je také nejlepší obranou moderní evropské medicíny před nejrůznějšími nabídkami, které jsou v rozporu s medicínskou vědou a před léčiteli a šarlatány, se kterými mnozí pacienti zbytečně ztrácejí čas ke škodě svého zdraví.

Vážený pane ministře, pokud novelou vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů zrušíte psychosomatickou medicínu jako nástavbový obor, vezmete naději až 40% všech pacientů v českém zdravotnictví na léčbu v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a neumožníte doplnění a rozvoj našeho zdravotnictví ve směru komplexního bio-psycho-sociálního přístupu.

V Praze, Liberci, Brně a Olomouci  dne 3.3.2016

MUDr. Vladislav Chvála, Předseda odborné Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

 

Na vědomí:        prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA, předseda ČLS JEP

Mgr. Zbyněk Podhrázský, odbor vzdělávání Mz

Mgr. Rudolf Pisch, etická komise MZ

Tuto petici podpořili svým souhlasem tyto osobnosti (v pořadí, jak souhlasy přicházely)

Prof. PhDr. Anna Hogenová, PhD., PF UK Praha, PVŠPS Praha

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU, Brno

PhDr. Vladimír Vavrda, PhD., Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK Praha

MUDr. Ludmila Bartůšková, PhD., primář Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1-LF UK v Praze

PhDr. Karel Koblic, předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, IKEM

MUDr. Ondřej Masner, Psychosomatická klinika, Praha

MUDr. David Skorunka, Ph.D., Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové

MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., přednosta PK FN a LF UK v Plzni, vedoucí subkatedry psychosomatické medicíny IPVZ v Praze

PhDr. Ludmila Trapková, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o. p. s. Liberec

Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Psychiatrická klinika FN, Trenčín, Slovenská republika

PhDr. Eva Křížová, PhD., Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a ETF

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií

PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK Praha

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., emeritní profesor klinické psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. PhDr. M. Bendová, Ph.D. , Ústav lék. psychologie a psychosomatiky LF MU Brno

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Německo

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, PhD., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., VŠTVS Palestra Praha

MUDr. Eva Růžičková, Klinika ESET, Praha

Prof. MUDr. Ján Praško, CSc., LF UP Olomouc

MUDr. Tomáš Kašpárek, PhD., náměstek pro vědu a výzkum FN Brno, přednosta Psychiatrické kliniky LFMU a FN Brno a Ústavu psychologie a psychosomatiky LFMU

MUDr. Jiří Podlipný, Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň

Senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka Senátu ČR

Prof. RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc., senátor Senátu ČR

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.