Založení společnosti

Vážení přátelé,

Na konci roku jsme dostali dárek: návrh pracovní skupiny na založení nové odborné společnosti psychosomatické medicíny byl vedením České lékařské společnosti přijat pod číslem 1410. Tím sice nejsou problémy psychosomatického přístupu v medicíně vyřešeny, ale po mnoha letech vznikla platforma na takové půdě, kde budeme moci klást otázky, hledat na ně konsenzuální odpovědi, a jednat s dalšími stranami o tom, co pro svoji práci v běžné praxi potřebujeme. To samozřejmě bude vyžadovat hodně práce, ale tu většina z nás děláme již řadu let, aniž to mělo podstatný vliv na organizaci zdravotnictví v duchu psychosomatického přístupu ke zdraví a nemoci. Máme, a vždy budeme nejspíš mít, rozdílné názory na to, co tak rozsáhlá oblast vědění, jakou je psychosomatická medicína, potřebuje pro svou existenci, pro svůj rozvoj a pro získání respektu ostatních zdravotnických pracovníků. Cesta, která se před námi otvírá, je cestou k vytváření organizačních struktur a pravidel, která umožní rozeznávat zdravotnického pracovníka s psychosomatickým vzděláním od jiných zdravotníků, psychosomaticky orientovaná pracoviště od jiných pracovišť. Chceme-li být bráni ostatními kolegy a kolegyněmi v celé oblasti medicíny vážně, a to považuji za důležitou podmínku pro bezpečné využívání psychosomatické medicíny našimi pacienty, pak nám nezbývá, než se na tuto cestu vydat. Jaká budou pravidla, která vymezí prostor pro psychosomatickou medicínu, záleží jen na tom, jak bude fungovat nová odborná společnost Psychosomatické medicíny, jaký bude výbor společnosti a jak se budou členové společnosti o sebe starat. Všechna podstatná rozhodnutí budou v rukou volených orgánů v rámci demokratických principů ČLS. Přípravný výbor (V.Chvála, J.Šavlík, J.Kabát, O.Masner, J.Benda, L.Trapková, J.Poněšický) má za úkol jen připravit demokratické volby. Prvním krokem je vytvoření členské základny.

Proto Vás, zájemce o psychosomatickou medicínu z řad zdravotníků (lékaři, psychologové, fyzioterapeuti), prosíme o to, abyste se přihlásili za členy této nové odborné společnosti Psychosomatické medicíny.  Zde můžete stáhnout přihlášku (prihlaska_clena),  kterou si, prosím, vytiskněte, vyplňte a podepsanou pošlete poštou na adresu paní sekretářky Menclové (Jáchymovská 385, Liberec 10, psč. 46010). Odtud pak hromadně všechny přihlášky pošleme na sekretariát ČLS a připravíme řádné volby. Tuto zprávu a samozřejmě i přihlášku můžete předat dalším kolegům a kolegyním, o kterých víte, že by stáli o rozvoj psychosomatické medicíny u nás. Pro urychlení celého procesu bude dobré, když se kdokoli z Vás přihlásí k práci v budoucím výboru- stačí poznamenat na přihlášku dole, že souhlasíte se zařazením svého jména na kandidátku.

Neodkládejte, prosím, vyplnění a odeslání přihlášky na zítra, či pozítří- mám s tím v naší uspěchané době sám velmi špatnou zkušenost.

Přeji Vám do nového roku 2014 hodně elánu do společné práce ve prospěch psychosomatické medicíny,

Za přípravný výbor

MUDr. Vladislav Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.