Zápis ze shromáždění členů

logo_SPM_modra_smalSPOLEČNOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

KONANÉ DNE 10.6.2016 V LIBERCI

Místo a doba konání:

Řádné shromáždění členů se konalo v sídle Technické univerzity v Liberci na adrese Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

 

Program:

 1. volba orgánů shromáždění členů
 2. zpráva o činnosti výboru
 3. zpráva revizní komise
 4. zpráva o změnách a úpravách stanov SPM
 5. schválení stanov
 6. volba etické komise SPM
 7. diskuse
 8. usnesení a závěr

Jednání

Shromáždění zahájil MUDr. Masner. Konstatoval, že shromáždění není usnášeníschopné (66 přítomných z celkového počtu 239 členů SPM ČLS), a proto schůzi ukončil. V souladu s § 3 jednacího řádu bylo shromáždění členů po 10 minutách znovu zahájena.

Ad 1. Volba orgánů

 • Bylo navrženo předsednictvo shromáždění členů: MUDr. V. Chvála, MUDr. O.Masner, MUDr. J.Kabát. Předsednictvo bylo řádně zvoleno (66 pro, 0 proti, 0 zdržel se) a ujalo se jednání.
 • Předseda podal informaci o návrhu na personální obsazení orgánů.
 • Členy mandátové komise navrženi a zvoleni: p. R. Menclová, MUDr. Ungrová, MUDr. Šťastná (63-0-3)
 • Členy volební komise navrženi a zvoleni po jednotlivých jménech: MUDr. Holubcová (65-0-1), Mgr. Léblová (65-0-1), MUDr. Skálová (65-0-1)
 • Členy návrhové komise navrženi a zvoleni: Mgr.Týkalová, Mgr. Krulík, MUDr. Kabát. (63-0-3)

Ad. 2. Zpráva výboru

Předseda výboru MUDr. V. Chvála zveřejnil a okomentoval zprávu výboru o činnosti výboru, která je současně v rukou každého člena SPM přítomného písemně. Shromáždění bere zprávu na vědomí.

Ad 3. Zpráva revizní komise

Mgr. Jandourková seznámila shromáždění členů se zprávou revizní komise, která je uveřejněna na webu společnosti.

 • K 10.6.2016 má SPM ČLS JEP 239 členů.
 • Příjmy společnosti z členských příspěvků v roce 2015 činily 92 100,-
 • Příjmy z distribuce brožurek činily 958,-
 • Náklady v roce 2015 činily 69 234,-
 • Zisk za rok 2015 činí 23 824,-
 • Celkem k 31.12.2015 zisk činí 69557,-
 • Předpokládané příjmy ze členských příspěvků v roce 2015 jsou 92 000,-

Zpráva revizní komise byla přijata bez připomínek.

Ad 4. Stanovy SPM ČLS

Mgr. Krulík přednesl definitivní podobu stanov SPM ČLS JEP a příběh jejich tvorby. PhDr. Trapková vysvětlila k článku stanov o nezávislé etické komisi jeho význam a důležitost.

Ad 5. Schválení stanov:

Předem uveřejněné stanovy byly přijaty 100% hlasů. (66-0-0)

Ad 6. Volba etické komise z navržených kandidátů

PhDr. Trapková seznámila shromáždění s výběrem kandidátů do etické komise. Kandidáti představeni, přítomní vyzváni k diskusi. Podrobné informace o kandidátech uveřejněny předem pro všechny členy SPM. Volební lístky dostal každý přítomný člen. Tajnou volbou zvolena etická komise PSM ČLS.

Volební komise sčítá hlasy během následující všeobecné rozpravy a závěrem oznamuje výsledky voleb. Kandidáti na prvních pěti místech se stávají členy etické komise SPM ČLS

 • MUDr. Michaela Ročňová: 56
 • Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.: 49
 • MUDr. Romana Hronová: 40
 • PhDr. Ingrid Strobachová, PhD.: 38
 • PhDr. Marie Pečená: 34
 • Mgr. Jana Sladká: 28
 • MUDr. Ivana Jirmanová: 25
 • MUDr. Martina Mothejlová: 22
 • PhDr. Blanka Pöslová: 21

Ad 7. Diskuze

Shromáždění členů SPM ČLS ukládá výboru zabývat se problematikou diagnóz indikovaných k psychosomatické péči a aktualizovat adresář psychosomatických center na stránkách SPM.

Ad 8. Usnesení a závěr

Předsedající na závěr poděkoval členům za účast a shromáždění členů v 18:00 hod. ukončil.

 

Zapisovatel:                MUDr. J. Kabát

Předsedající:               MUDr. O. Masner

 

Datum a místo:                                  Liberec, 10.6.2016