13.9.2016

Schůze výboru 13.9. 2016 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Masner, Roubal, Kabát Omlouvají se: Krulík, Chybí: Poněšický

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: Témata v mezidobí:
 • Diskuse o proběhlé 16. Konferenci, shromáždění členů a ohlasech
 • Informace o jednání s dr.Philippem na MZ (Chvála, Kabát)
 • Informace o jednání na etické komisi MZ k projednání petice na obranu psychosomatické medicíny (Chvála)
 • Zajištění programu – Vědecké schůze Purkyňovy společnosti – 10/2016 – psychosomatické sekce
 • Pošta:
 1. Na výbor SPM se opakovaně obrací pan Lukáš Jelínek z Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření sídlící ve Státním zdravotním ústavu s žádostí o spolupráci ve věci noceba v podobě obavy z poškození elektromagnetickým zářením u tzv. elektromagneticky senzitivních osob, které se na ně obracejí a nevědí si s nimi rady. Za výbor písemně odpověděl Chvála. S tématem je třeba se obracet do médií, ale i na odborníky, kteří případné pochybnosti stran škodlivosti záření v pacientech udržují.
 2. Korespondence s ředitelkou Národní lékařské knihovny na podnět MUDr. Honzáka: ohledně časopisu PsychoSom. Knihovna má o časopis zájem, plně excerpujeme do Bibliographia medica Čechoslovaca, pro excerpci využíváme elektronickou verzi. Časopis je možné zasílat na adresu: Oddělení doplňování a správy fondů, Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, Praha 2, 121 32. (Menclová)

iii.      Stanovisko výboru SPM k materiálu o elektronizaci ve zdravotnictví. Výbor se plně ztotožňuje se stanoviskem výboru neurologické společnosti ČLS, které formuloval prof. MUDr. Šonka

 1. Korespondence s prim.MUDr. P.Jeřábkem z PL Bílá Voda ohledně smírčího řízení s VZP- stále je odkládáno, nyní ze strany VZP. Problém sledujeme.
 2. Příprava schůzky se zájemci o spolupráci při výzkumu, stanoven termín na 3.11. v 17 hodin na psychosomatické klinice Praze (zajišťuje Franková)
 3. Žádost zorganizování psychosomatického bloku na konferenci internistů v Olomouci (SOLEN) 23. – 24. 3. 2017, podána informace

 

 1. Úkoly z min. zápisu:

ü  Dopisy pracovištím, která se hlásila do sítě pracovišť a nesplňovala podmínky „Ondřejov“s.r.o., PÉXIS centrum Ústí n.L., PSYCHOKLINIKA Děčín. (Chvála) trvá.

 

 1. Přihlášky do společnosti: PhDr. Markéta Gerlichová, PhD., MUDr. Radmila Dědková. Souhlas. Doplnit do seznamu členů.
 2. Schválení vyúčtování 15. konference v Liberci (p.Menclová) Výbor bere na vědomí. Viz příloha.
 3. Schválení nájmu a účet za pohoštění během svých jednání v prostorách Psychosomatické kliniky (500Kč/výbor). Vyplatit psychosomatické klinice od začátku roku. (p.Menclová)
 4. Schválit platbu za překlad stanov do angličtiny pro Mgr. Kadlecovou- 2000,- (p.Menclová)
 5. Informace o dalším pokroku při vyjednávání naší účasti v mezinárodních strukturách. Po zaplacení poplatku za každého člena SPM  (0,50 EU), se staneme kolektivním členem EAPM. Zájemcům o individuální členství EAPM nabízí za individuální členský poplatek (70 Euro za rok) a za to získá pravidelný přístup on-line i fyzickou kopii odb. časopisu Journal of Psychosomatic Research. Úkol: dát na web anglickou verzi stanov (Chvála), vytvořit stránku EAPM na našich webových stránkách, aktualizovat informace (Masner) Platbu prosím p.Menclovou
 6. Informace o webových stránkách SPM a Psychosomu- potíže s ochranou a mapou
 7. Pro příští konference: termín na rok 2018 vyjednáváme s TUL (Chvála, Trapková), návrhy témat: supervize v psychosomatice, pokračovat v tématech psychosomatika v klinických oborech získáváním dalších oborů, přizvat pacienty, výsledky výzkumů, přizvat SZP?
 8. Různé:
 • Diskuse nad problematikou výuky v psychosomatice. Placení stáží? Jak organizovat. Výbor příjme pravidla stáží. (Kabát, Chvála)
 • Příprava celodenního výboru v Dobřichovicích (22.11.)  Od 10:00- 16:00 Témata: výuka (Chvála, Kabát), výzkum (Franke), příprava konference na 2018, politika: kódy výkonů, síť pracovišť (Kabát), koncepce- sebereflexe: Co jsme a kam jdeme? (Roubal)
 1. Další setkání 11. 10. Na PS klinice v 15 hodin

 

Zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.