Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.*    Olomouc

            Plnění závazku péče o zdraví v praxi přináší celou řadu právních návazností. Mezi ně patří úhrada provedeného zdravotního výkonu z veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotnické právo souvisí s ústavně zaručeným veřejným subjektivním sociálním právem pojištěnců na bezplatnou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. Některé případy ale bývají v praxi brány za soukromoprávně sporné. Týká se to zejména komplementární a alternativní medicíny ve zdravotních službách. Spadají sem i různé zdravotní výkony z oboru tradičního nebo přírodního lékařství. (Více…Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění)

* Autor je profesorem občanského práva a vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokátem a mezinárodním rozhodcem.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.