Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.*    Olomouc

            Plnění závazku péče o zdraví v praxi přináší celou řadu právních návazností. Mezi ně patří úhrada provedeného zdravotního výkonu z veřejného zdravotního pojištění. Soukromé zdravotnické právo souvisí s ústavně zaručeným veřejným subjektivním sociálním právem pojištěnců na bezplatnou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. Některé případy ale bývají v praxi brány za soukromoprávně sporné. Týká se to zejména komplementární a alternativní medicíny ve zdravotních službách. Spadají sem i různé zdravotní výkony z oboru tradičního nebo přírodního lékařství. (Více…Sociální právo a veřejné zdravotní pojištění)

* Autor je profesorem občanského práva a vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokátem a mezinárodním rozhodcem.


Telec I.: Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému?

Souhrn: Telec I.: Zdravotní služby a placebo: Porozumění, nebo zamlžení problému? Psychosom 2016; 14(4), s. 248 258 Komplementární a alternativní medicína je v některých kulturně srovnatelných zemích zahrnutá do hlavního proudu zdravotních služeb, například v Německu, Švýcarsku, Lichtenštejnsku. Část lékařské komunity ale vysvětluje účinnost některých metod, přípravků nebo přístrojů komplementární a alternativní medicíny pouze cestou placebo efektu. Takový účinek je znám z experimentální farmakologie a lékařského výzkumu. Není pochyb o tom, že některé jevy, jako je autosugesce nebo sugesce, mohou zdraví ovlivnit. Ve zdravotních službách platí právní zákaz užívání placeba, jako úmyslného zkreslování informací poskytnutých pacientovi o účinku účinné látky, postupu nebo přístroje. S jedinou výjimkou pokud by se pacient vzdal svého práva na informace o jednotlivých navrhovaných léčebných postupech. Abychom mohli používat některé formy komplementární a alternativní medicíny, musíme uvést, které postupy, léčivo nebo přístroje jsou skutečně efektivní. To znamená přinést důkaz, zejména na základě kvalitativního výzkumu v oblasti zdraví. Celkově lze shrnout, že experimentální princip placeba nelze použít ve zdravotních službách. Jedinou výjimkou je vzdání se pacientova práva na informace.T

Doplněk z 28/11/2018 zde