Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře (2015)

Pacienti s psychosomatickými poruchami a lékařsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS- Medically Unexplained Symptoms) tvoří významnou část klientely praktických lékařů.  Přístup k těmto pacientům ve všeobecných praxích je variabilní; často není optimální, nevede ke zlepšení a nepřináší pacientům potřebnou podporu. To vyvolává nejen zbytečně vynaložené náklady na diagnostiku a léčbu, ale i frustraci lékařů i pacientů. V praxi není brán dostatečný zřetel na komplexní bio-psycho-sociální přístup ke způsobu jejich stonání. Přitom je možné často situaci zlepšit změnou přístupu zdravotnických pracovníků, jak prokázaly zahraniční i původní české výzkumné projekty. (čtěte více…)

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.