10.1.2017

Schůze výboru 10. 1. 2017 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Týkalová, Trapková, Skálová, Masner, Kabát, Roubal, Oml.: Poněšický, Krulík, hosté: Ročňová

Program

 1. Kontrola zápisu a pošta od minulé schůze výboru: Aktuální témata a informace v mezidobí:
 • Zápis diskuse na celodenním jednání (Roubal)
 • Stanovisko etické komise MZd. (je na webu)
 • Psychosom je v norské databázi odborných médií ERIH PLUS
 • Žádost společnosti EDUMEDIC o spolupráci ve vzdělávání lékařů na jejich portálu- nahráváním přednášek. Diskuse, souhlas
 • Spolupráce s Psychologií Dnes (časopis populárně naučný) zahájena Matyáš Zrno je šéfredaktor a je k dispozici i psychosomatice.
 • Žádost vzdělává společnosti Loono (studenti LF) v oblasti prevence onkologických a nově i kardiovaskulárních onemocnění. Diskuse, jak medializovat problematiku prevence psychosomatických chorob bez přílišného zjednodušování.
 • Žádost o spolupráci ze strany ČAP (MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková [tokato@seznam.cz]). Složitá situace ČAP- ČLS, ale nabídka tvorby sítě psychoterapeutických zařízení (viz mejl) Diskuse. Výsledek. Kontaktovat dopisem, nasměrovat na RIAPS- Chvála).
 • Upozornění ze sekretariátu ČLS: od 1. 1. 2017 lze peníze na odborných akcích ČLS vybírat pouze bezhotovostně (kvůli EET)
 • Na webu ČLK stále visí usnesení XXVII sjezdu ČLK (z r. 2013), kde paragraf 43 obsahuje tvrzení, že „ČLK nebude podporovat žádné vzdělávací akce oborů, které nejsou EBM, například psychosomatiku a čínskou medicínu“. Výbor SPM ČLS doporučuje napsat vedení ČLK dopis s požadavkem na vyjasnění zákazu vzdělávat lékaře v psychosomatice. Podpořit stanoviskem etické komise MZ k psychosomatice. Schválený text dopisu představenstvu ČLK v příloze. Na vědomí prof. Svačinovi, prezidentu ČLS
 1. Administrace vyřídila 70 mejlů, rozpočet a tabulky pro sekretariát ČLS
 2. Vzdělávání:
 • Beran: povinné dva kurzy mají termín: Poruchy příjmu potravy (II) 21. 2.– 23. 2. 2017, Komplexní přístup ve fyzioterapii 4. 4. – 6. 4. 2017, termín atestace: 16. 6. 2017
 • Kabát:  Stáže a vzdělávání. Představen celý program. Diskuse. Souhlas. Pravidla sebezkušenostní skupiny (80 hodin) k dopracování.
 1. Noví členové: MUDr. Adriana Chytilová (VPL), MUDr. Martin Zeman (VPL), MUDr. David Pánek (neurolog), souhlas všech členů výboru.
 2. Nejbližší odborné akce (vše na webu SPM):
 • Hranice v psychosomatice, 8.ročník, Dobřichovice, 21.1. 2017
 • Psychosomatická medicína 2017, Šternberk 24-25.2.2017 (viz web)
 • SebePéče 24. – 25. 2. 2017, Psychosomatická klinika Praha, Mgr. J.Macháček a K. Erlebachová
 • 7. 4. 2017 první vědecká schůze SPM od 14:15 hodin do 17:00 navazuje na dopolední program ČPS: Psychosomatická medicína a EBM. Koordinuje: CKP a Mgr.Týkalová
  • Program:
  • Představení pracovišť: Centra komplexní péče Dobřichovice, Roseta, Sámova (Mgr.Týkalová)
  • MUDr. Radkin Honzák, CSc.: Placebo a nocebo
  • prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému?
  • Mgr. Helena Franke, Mgr. Tomáš Řiháček, PhD.:  EBM a psychosomatika
 • Čejenská konference, Praha, 26. 5. 2017
 1. EAPM: Zprávy v novém bulletinu EAPM jsou na webu.
 2. Nový formát webu Psychosomu představen v krátké prezentaci
 3. Výzkum: Pilotní projekt představil Kabát. Dopracuje a projedná s pojišťovnou
 4. Připomínáme rozdělení stabilních rubrik mezi členy výboru. Rozdělení správy jednotlivých témat
 • Zprávy z výboru + zpravodaj + tiskové zprávy (Chvála)
 • Členská základna + Síť pracovišť (Týkalová)
 • Odborné akce (Kabát)
 • Výzkum (Franke)
 • Vzdělávání + Akreditace (Chvála)
 • Etická komise (Trapková)
 • Zahraničí (Masner)
 • Psychosomatika v práci VPL (Ročňová)

10. Další setkání, termíny na rok 2017: 2.úterý v měsíci: 14.2., 14.3., 11.4., 9.5., 13.6., 12.9., 10.10, 14.11.

zapsal V. Chvála

Příloha 1: viz změna

Dopis představenstvu ČLK

Vážení kolegové,

Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP oceňuje aktivity představenstva ČLK ve prospěch české medicíny. Nemůže ale souhlasit s některými názory na psychosomatickou medicínu, které se v posledních letech objevily v oficiálních dokumentech ČLK. V usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLK z roku 2013 je na str. 5 v odstavci 43 uvedeno doslova: „Nezařazovat do systému postgraduálního vzdělávání obory, které nejsou založeny na principech EBM, jako jsou například psychosomatická medicína a čínská medicína.“ Rádi bychom věděli, jaký je nyní názor členů představenstva ČLK k psychosomatické medicíně.   Bio-psycho-sociálně pojatá psychosomatická medicína, kterou naše odborná společnost SPM ČLS prosazuje, je v souladu s Ústavou WHO, kde je zdraví definováno jako bio-psycho-sociální fenomén, i s lékařskou praxí například v Německu, kde je běžná a je podporovaná zdravotními pojišťovnami. Je v souladu s vývojem v současné medicíně, protože vytváří protiváhu postupující specializaci a poskytuje návody, jak pracovat s pacienty s medicínsky nevysvětlitelnými příznaky (MUS). Proto by nebylo dobré, kdyby ČLK vzdělávání v psychosomatické medicíně zavrhovala. Věc je jistě na delší diskusi, ale pro začátek přikládáme stanovisko Etické komise MZ k psychosomatice z loňského roku, a doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře u pacientů s MUS.

 

Očekáváme Vaše vyjádření ve věci vzdělávání v psychosomatické medicíně.

V úctě

MUDr. Vladislav Chvála

Za výbor SPM ČLS JEP

Na vědomí: prof. Svačina, prezident ČLS

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.