Účinnost psychoterapie

Brent W. Roberts, Jing Luo, Daniel A. Briley: A Systematic Review of Personality Trait Change Through Intervention

Department of Psychology, University of Illinois, Urbana-Champaign

Souhrn: Současná meta-analýza zkoumala, do jaké míry se osobnostní rysy změnily v důsledku zásahu, který byl proveden z důvodu primárního zájmu o klinickou intervenci. Identifikovali jsme 207 studií, které sledovaly změny v parametrech osobnostních rysů při intervencích, včetně pravých experimentů a modelů změny před a po. Intervence byly spojeny s výraznými změnami v rysech osobnosti v trvání nad průměrnou dobu 24 týdnů (např., D = .37). Další analýzy ukázaly, že efekt přetrvával i v následných kontrolách po ukončení interevence. Primárním ziskem byla emoční stabilita v důsledku léčby, pak následuje extraverse. Typ použité terapie nebyla pevně spojená s popsanými změnami rysů osobnosti. Nejvíce se změnili pacienti s úzkostnými poruchami,  nejméně u závislých pacientů na návykových látkách. V rozsáhlé stsudii jsou diskutovány důsledky pro teorii a sociální politiku./ originál ke stažení zde Roberts et al O účinnosti psychoterapie

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.