Psychosomatika znovu ohrožena

V novém návrhu Vyhlášky o nástavbových oborech lékařů a zubních lékařů MZ psychosomatická medicína, která byla do Vyhlášky zařazena teprve v r.2013, tentokrát chybí. Výbor SPM proto vstoupil do vnitřního připomínkového řízení s touto zásadní námitkou: námitka_k_nastavb. oboru.

Sledujte další vývoj!

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.