Atestace- otázky

Psychosomatická medicína: zkušební otázky

1. Psychosomatická medicína a historický přehled.

2. Psychoterapeutický přístup v medicíně.

3. Manifestace životních dilemat, zátěžových situací a interpersonálních procesů v tělesných,

duševních a sociálně-komunikačních symptomech.

4. Co to znamená, když se řekne bio-psycho-sociální.

5. Práce s časovou osou.

6. Balintovská skupina.

7. Jak diagnostikovat psychosomatického pacienta.

8. Psychosomatické aspekty.

9. Somatoformní poruchy, nemocí – oběhový systém, dýchací, trávicí.

10. Funkční sexuální poruchy, vedení rozhovoru o sexu.

11. Poruchy příjmu potravy.

12. Pokožka jako hraniční orgán a vztahové pole.

13. Psychotrauma, akutní a chronický posttraumat. syndrom.

14. Chronicky nemocný pacient s malignitou a nevyléčitelně nemocný, zpracovávání a

vypořádávání se s onkol. onemocněním.

15. Zpracování a vypořádávání se s chron. nezhoubným onemocněním.

16. Pohybový aparát v bio-psycho-sociálním pohledu. Psychosomatika poruch pohybového

aparátu.

17. Psychosociální kontexty některých gynekologických onemocnění, poruchy krvácení a

cyklu, dysmenorea, klimakterický syndrom, chronický recidivující bolesti v podbřišku,

pruritus vulvae a fluor, urogynekologické poruchy.

18. Sterilita, psychosomatika poruch těhotenství a porodu.

19. Onemocnění v oblasti ušní, nosní, krční: psychosociální souvislosti tinitu, poruch hlasu,

poruch sluchu, poruch řeči, zánětů HCD a zánětů středouší či dyskomfortu v krční oblasti.

20. Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře.

21. Neurologická onemocnění z pohledu psychosomatického.

22. Psychosomatika v pediatrii.

23. Úzkostné a nutkavé poruchy. Deprese a sebevražednost, kombinace farmakoterapie a

psychoterapie, sebevražednost, protisuicidální kontrakt.

24. Závislostní onemocnění (návykové nemoci)

25. Psychosomatický přístup v ambulantní a psychiatrické praxi.

26. Současná rodinná/systematická terapie.

27. Práce s rodinou v rámci psychosomatické péče.

28. Možnosti psychoterapie, indikace k psychoterapii, psychoterapeutický rozhovor,

motivační rozhovor, kombinace somatických a psychoterapeutických metod.

29. Přehled psychoterapeutických metod, indikace.

30. Cyklus rodiny, dětství, dospívání a rodina, krize v rodině jako příležitost.

31. Umírající pacient a smrt. Rozhovor s umírajícím, poslední úkoly a práce ke smrti.

Péče o umírající v praktické rodinné péči, kontakt s umírajícími.

32. Psychosomatika lékaře a burnout syndrom. Pracovní zatížení lékaře a zdraví lékaře.

Vypořádávání se se zatížením v lékařské profesi.

33. Etika v psychosomatice

34. Alternativní a komplementární medicína v ČR.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.