Audio- pátek

Přednášky z pátku zazněly v aule. Audio a prezentace.

 

Pátek:
P 14: doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.: Tvůrčí součinnost dětí v psychosomaticky zacílené léčbě. (20+10‘) Prezentace: Balcar-Prezentace ZM + dětské výtvory

P 15: PhDr. Ludmila Trapková: Zdeněk Matějček v kontextu dnešních úvah o psychosomatice v rodině (20+10‘) Prezentace: Trapková Matejček

P 16: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.: Vzťahová väzba a biopsychosociálny model. (20‘+10‘)

Prezentace: Hašto-VV bps Liberec 2018  Filmová prezentace k vazbě dítěte a matky z you tube

P17: Mgr.et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD.: Zdraví je opravdu celek. Novinky v molekulární genetice potvrzují, co psychosomatici už dávno ví. (20+10‘)  Prezentace: Vácha-Zdraví je opravdu celek LIBEREC 2018

P18: PhDr. Lucie Hornová, PhD.: Příznak jako otevřené dveře. (20+10‘)  Prezentace: Hornová-Psychosomat uloženo]

P 20: MUDr. David Skorunka, Ph.D., Mgr. Tereza Keřkovská, Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.: Individualizovaně, systemicky, narativně? Prezentace: Skorunka_narativní citlivost_Liberec 2018

PANEL: Etika v Psychosomatice: Doc.MUDr. Jiří Šimek, CSc., PhDr. Helena Klímová, PhDr. Ingrid Strobachová, PhD., doc.MUDr.PhDr. Jan Poněšický, PhD.
Část 1: Etika v psm

Panel Etika v psychosomatice Část 2:

PŘEDÁVÁNÍ CENY JANA PONĚŠICKÉHO  

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.