Tisková zpráva po konferenci

4. února 2018                                                                        

TISKOVÁ ZPRÁVA VYDANÁ SPOLEČNOSTÍ PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS JEP PO KONFERENCI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY V LIBERCI

Ve dnech 1.-3.února proběhla v Liberci již 17. konference psychosomatické medicíny, které se zúčastnilo více než 400 odborníků z řad lékařů, psychologů, fyzioterapeutů, výzkumníků, filosofů, etiků a dalších profesí. Na půdě Technické univerzity a ve spolupráci s katedrou filosofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyslechli 32 odborných přednášek a 14 workshopů. V mimořádně tvůrčí atmosféře konference, kterou otevřel předseda České lékařské společnosti ČLS JEP profesor MUDr.  Štěpán Svačina, CSc., si vyměnili poznatky o vlivu psychosociálních faktorů na stonání nejen dospělých ale hlavně dětských pacientů. Ukazuje se, že sledování především jen biologických faktorů, jak je dnes v našem zdravotnictví běžné, nestačí u chronického stonání ani na porozumění, ani na dostatečně kvalitní léčbu. 

„Zatímco u nás sílí povědomí o tom, že zboží, které je vyráběné pro náš trh, je snad méně kvalitní, lidé si vůbec ještě  neuvědomují, že také lékaři připravovaní na lékařských fakultách pro naše zdravotnictví, téměř bez jakéhokoli vzdělávání v komunikaci a v bio-psycho-sociálním pojetí zdraví a nemoci, mohou být méně kvalitní, než například němečtí kolegové, kteří absolvují povinně až 150 hodin výuky v psychosomatice a komunikaci,“ tvrdí MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti. A pokračuje: „Pro naši populaci jsou tak připraveni především diagnostikovat a předepisovat drahé léky či operovat na základě biologických faktorů. Díky tomu jsou naše ordinace výborným odbytištěm především pro farmaceutický průmysl. Ale o vlivu rodinného prostředí pro zdraví dětí i dospělých lékaři prakticky neuvažují.“ Účastníci konference se shodli na tom, že je stále velký nedostatek odborníků pro práci s psychosociálními faktory nemocí, psychologů-psychoterapeutů a rodinných terapeutů.“

„Naše medicína má obrovský dluh k pacientům, kteří potřebují něco jiného než jen léky nebo operaci. O tom, jak velká je potřeba psychosomatické léčby a ve složitějších případech psychoterapie, medicína postavená jednostranně na biologickém pohledu, prakticky neví. Potíž je, že ani pojišťovny si často neuvědomují, že by bio-psycho-sociální přístup v medicíně byl ve skutečnosti levnější. Až 40% všech pacientů v našem zdravotnictví jsou pacienti převážně psychosomatičtí a potřebují něco jiného než často zbytečně opakovaná vyšetření a léky,“ řekl MUDr. Jaromír Kabát, vedoucí lékař Psychosomatické kliniky v Praze.

„Praktičtí lékaři mají o vzdělávání v psychosomatické medicíně zájem, protože jsou to oni, kdo jsou těžko léčitelnými pacienty s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy nejvíc zatěžováni“, doplňuje MUDr. Michaela Ročňová, praktická lékařka a vedoucí Pražského psychosomatického centra. „Zejména mladším generacím odborníků jsme připomněli celoživotní dílo prof. Zdeňka Matějčka a jeho spolupracovníků. Výsledky jejich rozsáhlých longitudinálních výzkumů už tehdy ukazovaly příčiny a dlouhodobé následky deprivace a subdeprivace dítěte, které jsou ideologicky v současné společnosti popírané. Na Matějčka je třeba naopak navázat a ukazovat, že některé současné trendy ve vývoji rodiny nade vší pochybnost snižují kvalitu a zdraví celé populace,“ sděluje PhDr. Ludmila Trapková, dětská klinická psycholožka a rodinná terapeutka.

 

MUDr. Vladislav Chvála

Předseda společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.