Volby 2018

 

 

VOLBY DO VÝBORU SPM ČLS JEP 2018

VÝSLEDKY VOLEB:

Na základě protokolu (GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, s.r.o., www.greception.com) o výsledcích hlasování do výboru a revizní komise Společnosti psychosomatické ČLS JEP vydává volební komise toto usnesení:

Do výboru SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • MUDr. Barbora Branná
 • MUDr. Michaela Ročňová
 • PhDr. Ludmila Chválová Trapková
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová
 • MUDr. David Skorunka
 • MUDr. Michal Kryl
 • Mgr. Jana Týkalová
 • Mgr. Aneta Paurová

Do revizní komise SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • Mgr. Danuše Jandourková
 • MUDr. Markéta Skálová,
 • PhDr. Blanka Pöslová

Volební komise současně konstatuje, že došlo k nedopatření a MUDr. Kryl byl uveden na volebním lístku dvakrát. Nicméně tato skutečnost (dle posouzení volební komise) neovlivnila výsledky voleb a komise konstatuje, že i tak MUDr. Kryl obdržel počet hlasů, který ho opravňuje k tomu, aby byl členem výboru SPM.

Za volební komisi:

Mgr. Jan Knop – předseda, MUDr. Jaromír Kabát – člen, Radka Menclová – člen

Případné námitky vůči průběhu voleb zasílejte na adresu předsedy volební komise Mgr. Jana Knopa  knop@sktlib.cz. nejpozději do 10.6.2018.


POSTUP VOLEB   podívej se zde

Výbor naší společnosti podporuje zastoupení všech profesionálních skupin, které se podílejí na léčbě psychosomatických pacientů. Vedle somatických lékařů a psychiatrů také kliničtí psychologové a fyzioterapeuti. Snažíme se o poměrné zastoupení: 3 somatičtí lékaři: 2 psychiatři: 2 kliničtí psychologové: 2 fyzioterapeuti. Z navržených kandidátů vybírejte tak, aby mohl být tento poměr zachován.


Kandidáti:  zde

Kandidátky:

Ze všech členů SPM byly Vaším hlasováním vybrány dvě kandidátky, j edna do výboru a druhá do revizn komise. Do mejlu dostanete k volbě hlasovací lístky s průvodním dopisem:

Vážené kolegyně, kolegové,

Poprvé volíme členy výboru a revizní komise Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP prostřednictvím internetu. Současně musíme dodržet poměrné zastoupení jednotlivých oborů sdružených v naší společnosti tak, jak určují naše stanovy. V předkládané kandidátce do výboru jsou kandidáti všech čtyř profesí naší společnosti, které je vybrali v první fázi voleb. Po ověření souhlasu s kandidaturou více kandidátů nemáme. Vyberte z nich, prosím, 3 somatické lékaře, 2 psychiatry, 2 psychology a 2 fyzioterapeuty. Volební komise pak podle počtu získaných hlasů vyhlásí složení výboru v poměrném zastoupení dle stanov.

Mgr. Jan Knop                                                                          30.4.2018

 

Kandidátní listina do výboru SPM – 9 členů

MUDr. Chvála Vladislav Somatický lékař (sexuologie, psychosomatika)
MUDr. Ročňová Michaela Somatický lékař (všeobecný praktický lékař a psychosomatika)
MUDr. Branná Barbora Somatický lékař (pediatrie)
MUDr. Čech Pavel Somatický lékař (neurologie)
MUDr. Hánová Zina Somatický lékař (ORL)
MUDr. Hanousková Naděžda Somatický lékař (dermatovenerologie)
MUDr. Poněšický Jiří Somatický lékař (urologie, sexuologie)
MUDr. Koželuhová Pavla Somatický lékař (pediatrie)
PhDr. Chválová Trapková Ludmila Klinická psycholožka
Doc. PhDr. Stackeová Daniela, Ph.D. Klinická psycholožka

MUDr. Skorunka David, PhD. Psychiatr
MUDr. Kryl Michal Psychiatr
MUDr. Peichlová Jana Psychiatr
MUDr. Kryl Michal Psychiatr
MUDr. Bartůšková Ludmila Psychiatr
Doc. MUDr. Beran Jiří, CSc. Psychiatr
Mgr. Týkalová Jana Fyzioterapeut
Bc. Mgr. Donáthová Zuzana Fyzioterapeut
Mgr. Paurová Aneta Fyioterapeut

Kandidátní listina do revizní komise – 4 členy

Mgr. Jandourková Danuše Klinický psycholog
MUDr. Skálová Markéta Psychiatr
MUDr. Kryl Michal Psychiatr
Doc. MUDr. Beran Jiří Psychiatr
PhDr. Pöslová Blanka Klinický psycholog

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.