13.3.2018

Schůze výboru 13.3. 2018 15:00- 17:00
Přítomní: Chvála, Kabát, Trapková, Týkalová, Skálová. Nepřítomní: Krulík, Poněšický, Masner, Roubal;

Hosté: MUDr. M. Seifert

Program:

1. Agenda od minulého výboru (63 mejlů):

a. Pokračovala diskuse o termínu evropského kongresu v Praze a většina členů se přiklonila k roku 2020.

b. Přišel nový formulář ČLS pro zařazování akcí do kontinuálního vzdělávání

c. Ze sekretariátu ČLS přišel Věcný návrh obsahu budoucí vyhlášky podle § 37 písm. n), p), q) v rámci vnitřního připomínkového řízení o obsahu vzdělávání v základních kmenech lékařů a farmaceutů a návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Bez připomínek.

d. R.Honzák poslal návrh na zařazení kurzu psychosomatické medicíny do kurzů LF

e. Hornová nabízí spolupráci při organizaci konference EAPM

f. Branna nabízí spolupráci při organizaci konference EAPM vč. možnosti kontaktovat polské kolegy.

g. Rozeslali jsme bulletin s informacemi pro členy SPM, ale někde je chyba, někomu se nezobrazuje správně.

h. Hánová nabízí kandidaturu do výboru

i. Proběhl týden psychosomatiky na ČT v pořadu Sama doma postupně vystoupili Branna, Máslová, Honzák, Ročňová. Výborná reprezentace neagresivní a věcné propagace.

j. Za výbor SPM jsme poslali poděkování pracovníkům ČT

k. Přišla žádost o spolupráci na magazínu Víkend.  Redaktor D. Brabec připravoval reportáž na téma NEMOCE ZPŮSOBENÉ EMOCEMI. Odkázal jsem na Honzáka.

l. Kandidaturu do výboru podal Skorunka

m. Ozval se MUDr.V.Čížek s informací, že je připravován zákon o komplementární medicíně a že by měl přijít k připomínkování na výbor SPM. Chtěl by se na připomínkách podílet. Nabízí také přednášku na téma homeopatie a její začlenění do systému integrativní medicíny.

n. Přišla pozvánka na shromáždění zástupců ČLS JEP na 5. 4. Účast potvrdit do 29.3.!

o. Jandourková odvolala svou kandidaturu do výboru

p. MUDr. Martin Seifert se hlásí jako host na jednání výboru SPM.

q. Medailony kandidátů voleb do výboru SPM dáváme postupně na web společnosti. K dnešnímu dni z navržených kandidátů chybí: Hanousková, Kryl, Týkalová, Skálová, Čech

r. Přišla žádost o schválení projektu sebezkušenostní skupiny pro lékaře zařazené do předatestační přípravy nástavbového oboru Psychosomatika (MUDr. Ročňová)

s. Mgr. Tomáš Bolek píše výboru. Zajímá se o to, zda se SPM angažuje v psychiatrické reformě. Obává se toho, že se reforma týká především těžkých psychiatrických pacientů a za psychoterapii v procesu nikdo nelobuje. Výbor projedná a připraví stanovisko výboru k psychiatrické reformě.

2. Noví členové: MUDr. Tomáš Jiran, Mgr. Štěpánka Vojtová. Výbor schvaluje.

3. Pracoviště do sítě: Pracoviště MUDr. B.Branne, TRIPSY (www.tripsy.cz) v Ostravě. Počkat na formulář.

4. Volby 2018:

a. Návrh kandidátů do výboru:

i. Za somatické lékaře: MUDr. Naďa Hanousková (dermatologie), MUDr. Barbora Branna (pediatrie), MUDr. Michaela Ročňová (všeobecná praktická lékařka, psychosomatika), MUDr. V. Chvála (sexulogie, psychosomatika), MUDr. Pavel Čech (neurolog)

              ii. Za psychiatry: MUDr. J. Peichlová, MUDr. M. Kryl, MUDr. D. Skorunka, MUDr. M. Skálová

iii. Za klinické psychology: PhDr. L. Trapková, doc. PhDr. Stackeová (fyzio + psychol)

iv. Za fyzioterapeuty: Mgr a Mgr. J. Týkalová, Mgr. Aneta Paurová. Chybí medailony a fotografie Hanousková, Kryl, Týkalová, Skálová, Čech, Paurová. Doplnit!

b. Kandidáti do revizní komise: MUDr. Skálová, PhDr. D. Jandourková

c. Definitivní volební komisi! Předseda Mgr. J. Knop, Kabát, Menclová. Předat předsedovi formulář k volbám k vyplnění a zahájení volebních příprav. (Chvála)

d. Způsob: elektronické prostřednictvím sekretariátu ČLS a gReception. Přesné informace dát na web (Chvála)

e. Předseda volební komise nechá obeslat všechny členy SPM ČLS na jejich mejlovou adresu, aby potvrdili svou dostupnost (Menclová). Na tyto adresy pak budou rozeslány

f. Příprava voleb: medailony kandidátů, fotky, informační bulletin (obsah Trapková)

g. Představení kandidátů, zpráva výboru, zpráva kontrolní komise, etické komise na odborné schůzi SPM 27.4. 2018. Kandidáty k diskusi na schůzi SPM vyzve volební komise. (včas)

h. Termín voleb: květen 2018. Úkol: termíny úkolů stanoví předseda volební komise (Knop) Ověření funkčnosti el.adres zahájí hned p.Menclová.

5. Situace kolem politického rozhodnutí umožnit dětem od 2 let chodit do školky. (Trapková) Návrh výboru: formulovat TS k dané problematice v tom smyslu, že SPM nedoporučuje snižovat věk dětí ve školních zařízeních vzhledem k prokázaným zdravotním následkům.

6. Přípravné práce na konferenci EAPM v Praze. Téma, přípravný výbor, sponzoři, jakékoli návrhy vítány. Pracovní skupina: David Skorunka, Jana Týkalová, Martin Seifert, Lucie Hornová. Diskutována spolupráce s firmou C-in, případně zjistit reference na firmu, podmínky jiných firem.

7. Přišla žádost o schválení projektu sebezkušenostní skupiny která bude otevřena v Psychosomatickém centru Praha, povede MUDr.Šroubková. Výbor pokládá navrhovanou sebezkušenostní skupinu za dostačující a odpovídající vyhlášce MZ 286/2013 o nástavbových atestacích v dalších novelách.

8. Různé:

a. Máme problém s kurzy v atestační přípravě, které jsou organizovány pod IPVZ, ale neposkytuje vhodné prostory.  Výbor dop. zjistit možnost pořádat kurzy v režii pracovišť mimo prostory IPVZ, přímo na MZ p. Mgr. Kateřiny Pávkové.

b. Chvála navrhuje pokusit se objednat u ministra MUDr. Adama, vysvětlit náš záměr prosadit kódy výkonů naší odbornosti v procesu dohodovacího řízení, vyžádat si jeho stanovisko a získat jeho podporu.

c. Jsme pozváni na konferenci zástupců OS ČLS 5.4. Výbor deleguje předsedu MUDr. V.Chválu.

9. Termíny výboru na r. 2018: 10.4, 15.5.

Zapsal V. Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.