Kandidáti 2018

Kandidáti:

MUDr. Barbora Branna

Kandiduje za somatické lékaře.

 • Lékařská fakulta University Palackého Olomouc, ARO MNOF, Dětské MNOF, Atestace z dětského lékařství, Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava-Muglinov od roku 2004, Homeopatie, Rodinný terapeut – psychosomatická medicína psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci MUDr. V. Chvála a PhDr. L. Trapková
 • Pražská škola psychosociálních studií – kurz práce se sny
 • Institut lékařského vzdělávání – Akupunktura
 • MZ akreditované pracoviště pro výuku dětských sester
 • Přednášková činnost – poruchy příjmu potravy, dětská výživa, problematika HPV, psychosomatická medicína, k čemu je pediatrům RT…atd.
 • Ráda bych podpořila psychosomatický přístup a způsob myšlení napříč lékařskými obory a jejich akceptaci klasickou medicínou.
 • Rozšířila povědomí o psychosomatice mezi studenty medicíny, ale i kolegy. Pomohla najít způsob edukace a následného využití v praxi.
 • Také hledám cestu jak propojit a doplnit pediatrii s „jinými“ způsoby práce (RT, psychosomatika, akupunktura).

Můj už skoro 25 letý vývoj v pediatrii přirozeně směřoval k výcviku rodinné terapie a zájmu o psychosomatickou problematiku, které je v dětském lékařství více než dost. Kde jinde se setkáváme s dětmi, jejich rodiči a musíme vyléčit jednoho „přes druhého“? K pediatrii jsem přidala rodinnou terapii a terapii psychosomatických poruch dětí a mladších klientů. Také homeopatii a akupunkturu.
Posledních patnáct let zabývám propojením pediatrie jako oboru s psychosomatikou. Snažím se jedno druhým obohatit. Přednáším medikům na druhé lékařské fakultě, dělám přednášky pro kolegy pediatry, učím pediatrickou psychosomatiku na IPVZ. Poslední rok jsem se připojila k psychosomatické společnosti a snažila se, navzdory vzálenosti Praha-Ostrava spolupodílet se na její práci.
Mým cílem je vytvořit psychosomatické pracoviště v Ostravě, navázat na pražské kolegy a přenést část vzdělávání a akcí na Moravu. Zároveň jasně specifikovat odlišnost psychosomatické léčby dětí.
Ať už budu členkou výboru nebo dále jen jejím „hostem“ na mém dalším působení a vývoji to asi nic nemění.


MUDr. Zina Hánová

Kandiduje za somatické lékaře.

Po studiu všeobecného lékařství jsem nastoupila na ORL oddělení. Většinu svého profesního života pracuji na ORL klinice FNKV v Praze a ve foniatrické ambulanci. Vyškolili mě velkou měrou pacienti. Zajímala mě lidská komunikace a řeč, a tak jsem vstoupila do výcviku v rodinné terapii v IRT. Byl to profesní start směrem k psychosomatické medicíně. Poté jsem na krátkou dobu otevřela specializovanou psychosomatickou ambulanci s představou spolupráce s pediatry. Ve své době se to ukázalo být nesnadné až nemožné, ambulanci jsem zavřela a od té doby pracuji ve státním a soukromém zdravotnictví jako „psychosomatický foniatr“. Pracovat psychosomaticky v prostředí, kde dominantní diskurz není na psychosociální témata vnímavý je zřejmě moje celoživotní záliba.
Dokončila jsem výcvik v psychoterapii orientované na tělo s představou, že je to dobrý nástroj pro psychosomaticky pracujícího lékaře.
Se Sdružením pro psychosomatiku jsme vytvořili úspěšný kurz psychosomatické medicíny na 3.lf UK, v jehož vedení chci pokračovat.
S manželem jsme vychovali tři syny, nyní dospělé. Nedávno jsme se rozvedli. Blížím se důchodovému věku.

Nabídky pro práci ve výboru SPM

Ve SPM vidím jako důležité téma financování práce v psychosomatické medicíně. Společnost by se měla zabývat vícestupňovým vzděláváním odborníků . Měla by zaštítit špičková specializovaná týmově vedená pracoviště a zároveň být místem pro ty, kdo psychosomaticky pracují v zařízeních prvního kontaktu a samostatně v ambulancích různých odborností.
Další výzkum a kontakty se zahraničím by jistě životu SPM prospěly.

Kladu si otázku, jak se uchránit, když pracujeme v trvalém kontaktu s utrpením, frustrací, traumaty a konflikty a lékaři běžně užívané obranné mechanizmy v psychoterapeutické medicíně použít dobře nejdou. Jak držet hranice, abychom se v lékařství zabývali léčením nemocných a neřešili tolik morální, materiální a spirituální problémy doby.


MUDr. Vladislav Chvála (1952)

Kandiduje za somatické lékaře.

Lékař, porodník a ženský lékař, specialista v sexuologii a psychosomatické medicíně (nástavbová atestace), psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut
Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, specializace v psychosomatické medicíně IPVZ, nástavbová atestace z psychosomatické medicíny (2016), kurzy v ericksonovské hypnoterapii, lektor a supervizor rodinné terapie Institutu rodinné terapie a systemických studií Praha, kurz práce s tělem dle dr. Schmidta, výcvik supervizorů Julie Hewson
Organizace: Předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, člen společnosti rodinných terapeutů SOFT,  člen ČIS, supervizor rodinné terapie. Člen akreditační komise psychosomatické medicíny MZ ČR.
Odborná praxe: ve zdravotnictví od r. 1978, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště, sexuologie a psychosomatiky
Lektorská praxe: člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, pět úplných cykly komplexního výcviku v RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky, publikace. Zakladatel a šéfredaktor Psychosomu, odborného časopisu psychosomatické medicíny

Program k volbám: V novém výboru bych rád pokračoval v organizaci psychosomatické medicíny, v rozšíření psychosomatického myšlení do somatických oborů, prosazení kódů výkonů psychosomatiky, propojení s evropskými strukturami (EAPM), pořádání Evropské konferenci psychosomatické medicíny v Praze v r. 2020. Rád bych připravil předání vedení Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP mladším.


PhDr. Ludmila Chválová Trapková (*1949)

Kandiduje za klinické psychology.

vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii). Pracuje jako dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka v Praze a v Liberci. 0d 1985 na ambulanci dětské psychiatrie, od 1992 priv. praxe. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorkou rodinné terapie. Jedna ze zakladatelů Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, v týmu vedoucích čtyřletého Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch (6.běh) schváleného pro zdravotnictví. Pracuje ve výboru Společnosti psychosomatické medicíny (SPM JEP). Členkou Psychiatrické společnosti JEP, Society of Family Therapy (SOFT), Českého institutu pro supervizi (ČIS) a mimořádnou členkou České společnosti psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP). Spolu s MUDr. V. Chválou napsali knihy Rodinná terapie psychosomatických poruch (Rodina jako sociální děloha) (Portál, 2004, nové vydání Praha 2017), Rodinná terapie a teorie Jin-jangu (Portál, 2008, 2016) a ve třech rozhovor s P. Louckou Žena a muž v rodině (Vyšehrad, 2014).


MUDr. Jana Peichlová

Kandiduje za psychiatry

– psychiatrička, psychoterapeutka, rodinná a párová terapeutka.

Ačkoliv pocházím původně z Pardubic, po studiích všeobecného lékařství na 1.LF UK jsem zakotvila v Praze. Několik let jsem pracovala na Psychiatrické klinice VFN, kde jsem získala všeobecnou psychiatrickou praxi na uzavřených a otevřených odděleních, gerontopsychiatrickém oddělení, krizovém centru a na lince důvěry. K psychosomatickému pohledu a přístupu k léčbě mě později přivedla moje práce s pacientkami s poruchami příjmu potravy, kterým jsem se věnovala jak na lůžkovém oddělení, tak i v denním stacionáři.

Dnes se věnuji převážně rodinné terapii psychosomatických poruch a párové terapii ve své pražské psychoterapeutické poradně. Současně pokračuji v psychiatrické praxi v psychiatrické ambulanci ve Slaném, kde také pravidelně poskytuji konziliární služby na somatických odděleních místní nemocnice a úzce spolupracuji se slánskými psychoterapeutkami.

Medicínu vnímám jako vědu o celém člověku, nikoliv jako vědu o léčbě jeho částí, a proto by měla být lékařská péče vždy psychosomatická v pohledu na nemoc a zdraví, v diagnostice a ideálně týmová v léčbě. Mnohdy se na nemocničních odděleních setkávám s tíživou realitou zoufalého a zdecimovaného pacienta, jehož stav se nikterak nelepší i přes to, že dostává adekvátní léčbu a kolikrát i velice nadstandartní, leč úzce zaměřenou pouze na biologické příznaky. Rovněž tak se setkávám s bezmocí a bezradností lékařů, když se léčba a reakce pacienta na ni nevyvíjí tak, jak očekávali. Interdisciplinární spolupráci na léčbě člověka jako celku proto vidím nejen jako jedinou možnou cestu, ale také jako velkou úlevu pro všechny zúčastněné.

Věřím, že moje poznatky mohou být přínosem pro práci ve Výboru SPM, kde bych ráda sdílela svoje zkušenosti psychosociálních potřeb pacientů, jakož i lékařů na nemocničních lůžkových odděleních. Ráda bych se tak zasadila o budování vzájemného respektu a oboustranně přínosné spolupráce mezi somatickými obory na jedné straně a psychologií a psychoterapií na straně druhé. Cítím nutnost podporovat další rozvoj psychosomatického myšlení u studentů lékařských fakult, středních zdravotnických škol, ale i studentů psychologie. Za naprosto klíčový považuji též výzkum v oblasti psychosomatiky.

Vzdělání a kvalifikace:

Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Liberec. Sebezkušenost v individuální psychoanalytické terapii, Praha. Kurz terapie párového vztahu, Mnichovo Hradiště. Kurz  terapie poruch příjmu potravy, Praha. Kurz systematické psychoterapie, Praha. Kurzy KBT úzkostných poruch, Praha.

Specializovaná způsobilost v systematické psychoterapii. Specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie. Atestace v oboru psychiatrie. Všeobecné lékařství 1.LF UK Praha


MUDr. Michaela Ročňová

Kandiduje za somatické lékaře.

Psychosomatice se věnuji od otevření praxe praktického lékaře v roce 2005, postupně jsem se naučila zakomponovat psychosomatický způsob práce do běžné denní praxe. Pro u mě neregistrované pacienty jsem poskytovala psychosomatické konzultace. Absolvovala jsem vzdělávací program k nástavbové atestaci z psychosomatiky, 2017 jsem složila zkoušku. Dlouhodobě se věnuji propagaci a vzdělání v psychosomatice pro praktické lékaře, s podporou výboru Psychosomatické společnosti jsem se Společností všeobecného lékařství navrhla kurz Psychosomatika pro praktické lékaře, který pod IPVZ začíná v březnu 2018. Dále se chci věnovat prosazení oboru psychosomatika, za hlavní cíle v příštím období považuji komunikaci se somatickými lékaři a propojení oborů (lékařů, psychologů, fyzioterapeutů) a také jednání s pojišťovnami o hrazení psychosomatické péče.

VZDĚLÁNÍ

 • Atestace z psychosomatiky (2017)
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (2004-2008)
 • Atestace ze všeobecného praktického lékařství (2005)
 • Atestace z interního lékařství 1.stupně (2000)
 • 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1987-1993)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • Psychosomatické centrum Praha (od 2017)
 • Ordinace praktického lékaře pro dospělé (od 2005)
 • Výuka odborných předmětů na Střední zdravotní škole (1999-2004)
 • Interní klinika FN Motol (1995-1998)
 • Interní klinika FN Motol (1995-1998)

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Kandiduje za psychiatry.

Psychiatr, psychoterapeut/rodinný terapeut

Lektor v kurzu Základní psychosomatické péče organizovaný SPM ČLS J.E.P. a IPVZ Praha

Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinická praxe v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí, pobočkou o.s. Péče o duševní zdraví a působí zde též jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici.

Absolvent výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch vedeným týmem Střediska komplexní terapie v Liberci (1997-2000). Atestace I. a II. stupně z všeobecné psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii ve zdravotnictví, certifikát rodinného/systemického terapeuta udělený Společností pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychosom a Psychoterapie. Člen international advisory board časopisu Contemporary Family Therapy. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci; Institut Virginie Satirové) a s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ Praha).

Pravidelná publikační a přednášková činnost zaměřená na problematiku psychosomatické medicíny, duševní zdraví a nemoc, rodinnou terapii a psychoterapii ve zdravotnictví, systemické a narativní přístupy.

Nabídka práce pro výbor SPM (agenda, které bych se chtěl věnovat):

§  Zprostředkování a udržování zahraničních zdrojů a kontaktů v oblasti psychosomatické medicíny (zajímavé osobnosti, literatura, instituce).

§  Podíl na přípravě plánovaného mezinárodního kongresu psychosomatické medicíny v Praze v roce 2020 včetně komunikace s Evropskou asociací psychosomatické medicíny (EAPM). Tato komunikace již probíhá, v plánu je účast na letošní EAPM konferenci s cílem zmapovat situaci a navázat kontakty.

§  Podíl na přípravě a realizaci vzdělávacích programů v psychosomatické medicíně v rámci kontinuálního vzdělávání organizovaného SPM a IPVZ Praha.


doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Kandiduje za klinické psychology

Absolventka oboru fyzioterapie, mgr. specializace somatopsychoterapie; v r. 2002 zakončila postgraduální studium na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie – udělen titul Ph.D.; téhož roku ukončeno rigorózní řízení a udělen titul PhDr.; v roce 2015 zakončeno habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a udělen titul docent
pedagogická praxe na VŠ od r. 1999, do r. 2013 především u studentů oboru fyzioterapie (psychologické předměty včetně psychosomatiky), od r. 2010 dodnes pedagog na VŠTVS Palestra (psychosomatický přístup vyučuje u studentů wellness) + od r. 2015 hlavní působení na VŠTVS Palestra jako docent; od r. 2017 externí pedagog Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně, předmět Psychosomatika
člen Českomoravské psychologické společnosti (sekce psychologie zdraví, sekce psychologie sportu); od r. 2009 člen sboru recenzentů časopisu Psychosom; od r. 2017 člen Vědecké rady VŠTVS Palestra s.r.o.; od r. 2017 člen Vědecké rady vědeckého časopisu Poradenství a diagnostika v pomáhajících profesích vydávaného pod hlavičkou VŠTVS Palestra s.r.o.
autor řady publikací z oblasti zdravého životného stylu, fitness a psychosomatiky, z nichž většina byla publikována v časopise Psychosom
lektor vzdělávacích akcí v rámci dovzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence zdravotních dopadů stresu, relaxačních technik a psychosomatických projevů syndromu vyhoření a jejich prevence


Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Kandiduje za fyzioterapeuty a klinické psychology

Fyzioterapeutka, psycholožka

Ředitelka Centra komplexní péče Dobřichovice
a Centra komplexní péče Roseta,
zdravotnických zařízení akreditovaných k uskutečňování vzdělávacího certifikovaného kurzu Psychosomatika MZ ČR

Odborný garant a lektor kurzu Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci pod IPVZ
Člen výboru SPM ČLS JEP za fyzioterapii

Program k volbám:

 1. Nabízím kontinuální navázání na 4 letou práci  ve výboru  SPM ČLS JEP a pokračování v nastavených a rozpracovaných úkolech z minulého volebního období. Jedním z nich je vytváření sítě psychosomatických pracovišť a jejich prezentace na webových stránkách SPM ČLS JEP, na vědeckých schůzích
  SPM ČLS JEP a dalších odborných akcích. Cílem na další období je vyjasnit a nastavit jasná kritéria pro zařazování pracovišt do této sítě a pokračovat v rozvíjení  odborných vztahů mezi SPM ČLS JEP a  jednotlivými psychosomatickými pracovišti.
 2. Nabízím aktivní zapojení vlastní i kolegů z CKP (odborné i organizační) do pracovní skupiny, která se bude podílet na organizaci mezinárodní psychosomatické konference v Praze, případně jiných odborných vzdělávacích akcích v oblasti psychosomatické medicíny.
 3. V minulém volebním období jsem se jako člen výboru spolupodílela na podobě vzdělávacího programu pro lékaře v oboru psychosomatika. Považuji za velmi důležité připravit také pro fyzioterapeuty vzdělání, které by je podpořilo při práci s psychosomatickými pacienty.
 4. Ráda bych Společnosti pro psychosomatickou medicínu ČLS JEP nabídla nejen své dosavadní terapeutické znalosti, ale i mnohaleté manažerské zkušenosti v oblasti zdravotnictví.

Vzdělání:

 • Fyzioterapie (magisterské studium na FTVS UK Praha)
 • Jednooborová psychologie (magisterské studium na FF UK Praha)
 • Speciální pedagogika (specializační tříleté studium PF TU Liberec)

Odborné kurzy: 

 1. Fyzioterapie: Fyzioterapie funkce – Bc. Clara Lewitová, Funkční přístup prof. Lewita, Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) – Mgr. Verchozinová, Léčebná metoda Ludmily Mojžíšové – p.Volejníková, Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie – p.Nováková.
 2. Psychoterapie: od r.2017 v systematickém psychoterapeutickém výcviku – INSTEP
 3. Manažerské vzdělání: kontinuální vzdělávání v Managementu ve zdravotnictví (Tres Consulting s.r.o., Sukhó s.r.o.)

Pracovní zkušenosti:

 • Denní psychoterapeutický stacionář Horní Palata v Praze (MUDr. Šavlík)
 • Vlastní praxe v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské
 • Založení a vedení CKP Dobřichovice s MUDr. Jenšovskou – zdravotnické zařízení již 15 let nabízí pacientům komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika; následně CKP Roseta v Praze  a CKP Sámova
 • Aktivní lektorská činnost

Další odborné aktivity:

 • Spoluzakladatel a člen Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví
 • Členství v Radě Institutu psychosomatické supervize
 • Člen UNIFY ČR a SPM ČLS JEP

prim.MUDr.Michal Kryl

Kandiduje za psychiatry

nar.1966, ženatý, 2 děti

Psychiatr a psychoterapeut v privátní prxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II.atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresívní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po 13 letech odchází zpět do šternberké léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O 4 roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžcích. V současnosti jde o jediné integrativně fungující oddělení u nás /v rámci psychiatrického zařízení/ s léčebným programem vycházejícím důsledně z bio-psycho-sociálních principů péče.


MUDr. Naděžda Hanousková

kandiduje za somatické lékaře

*      Teplice v Čechách

 • Absolvent LF UK v Plzni
 • Krajské nemocnice v Ústí n.L. –  kožní odd.
 • Okresní úřad Most- odbor. životního prostředí (spolupráce na projektu Zdravé město)
 • Okresní úřad Most – odbor sociálních věcí a zdravotnictví (protidrogový koordinátor – iniciace vzniku okresní protidrogové komise, vznik nízkoprahového centra pro závislé – K centrum)
 • Soukromý dermatovenerolog na poliklinice v Litvínově – od roku 1989

Průběžné rozšiřování vzdělání nejen v klasické medicíně, ale i v oborech interaktivní medicíny – porozumění zdraví / nemoc v širších souvislostech

 • Akupunktura
 • Homeopatie
 • EAV
 • Rodinná terapie psychosomatických poruch – Výcvik, Liberec 2000-2004.
 • Léčba psychosomatických poruch – Osvědčení.
 • Aplikace výše dosažených vědomostí v praxi.
 • Výuka psychosomatiky na 2. LFUK

Současná medicína dělá velké pokroky, umí rozložit člověka do nejmenších detailů.

 • V kvantu informací  se  ovšem někdy ztrácí pacient jako celistvá bytost v pohledu bio-psycho-sociálním.
 • Ekonomicky je propočteno, že investice do psychosomatiky se vrací minimálně dvojnásobně. Investujme tedy do vzdělávání jak mediků, tak postgraduálního vzdělávání na několika úrovních.
 • Přesvědčme zdravotní pojišťovny, že se jim ekonomicky vyplatí proplácet psychosomatickou péči.
 • Zdravotnická veřejnost by měla z velkého procenta zájem o psychosomatiku, chybí však čas a úhrada z veřejného pojištění.

Z uvedeného vyplývající úkoly:

 • zařadit základní vzdělání v psychosomatice do povinné výuky lékařských fakult,
 • postgraduální vzdělání nabídnout na několika úrovňovém schématu,
 • vyjednat možnost úhrady psychosomatické péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Životní krédo:     Medicína je jen jedna.


MUDr. Pavel Čech

Kandiduje za somatické lékaře

Jsem lékař se dvěma atestacemi v oboru neurologie s  praxí 24 let . Patnáct let podnikám v oblasti provozování zdravotní péče. Před tím jsem byl zástupcem primáře na neurologickém oddělení v Třebíči .  Jsem ve výboru asociace soukromých neurologů, kde chci v rámci oboru neurologie propagovat psychosomatický přístup.

Deset let se věnuji psychosomatické medicíně. Provozuji dvě nestátní zdravotnická zařizení se zaměřením na psychosomatickou péči založenou na týmovém mezioborovém pojetí / klinická psychologie, fyzioterapie, neurologie a další lékařské obory spolupracující externě/ . Veškerou péči realizujeme na úhradu zdravotních pojišťoven, což bylo stran vyjednávání velmi náročné. Své vyjednávací dovednosti se zdravotními pojišťovnami chci přenést i do psychosomatické společnosti. Pracoviště , která provozuji, jsou v Praze na  Smíchově a na Moravě / Třebíč / .  Mám bohaté zkušenosti s vedením lékařského i nelékařského mezioborového týmu. Máme pravidelné pracovní porady a pěstujeme týmovou integraci různých pohledů na problematiku.

Absolvoval jsem výcvik  v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci / Chvála , Trapková/ , dále  výcvik v Gestalt psychoterapii/ akreditovaný pro zdravotnictví / a jsem nově frekventantem výcviku katatymně imaginativní psychoterapie. /KIP/

Preferuji týmové pojetí psychosomatiky a mezioborovou spolupráci . Smysl vidím především v zapojení psychoterapie, fyzioterapie a doplňkových nonverbálních technik.

V soukromém životě jsem milovníkem cestování , fotografie , hudby a výtvarného umění.


MUDr. Markéta Skálová (1971)

Kandiduje za psychiatry

Zaměstnání: od 2012 Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6, 1998 – 2013 Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Klánova 62, Praha 4

 

 

 

Vzdělání a kvalifikace

 • 2008  specializovaná způsobilost k výkonu zdravotního povolání v oboru psychiatrie
 • 2007 – 2010  frekventantka Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii  pořádaném Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii v rámci Institutu psychoanalytické párové a rodinné terapie
 • 2006 funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2001 atestační zkouška I. stupně v oboru psychiatrie
 • 1997 – 2000 frekventantka Výcviku v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch pořádaném Pražským psychoterapeutickým institutem, pobočka Liberec
 • 1989 – 1997  Třetí lékařská fakulta University Karlovy – promována doktorem všeobecného lékařství

Lektorská  činnost

 • od 2011  lektorka Kurzu rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích pořádaném organizací Prev-Centrum, Praha 6
 • 2011 – 2015 mentorka a lektorka FSS MU (katedra psychologie-obor psychoterapeutická studia), Brno
 • od 2010 lektorka psychoterapeutického výcviku „Výcvik integrace v psychoterapii“

 

Členství v odborných organizacích

 • od 2014 členka výboru Společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti  J.E.P.
 • od 2014  členka České asociace pro psychoterapii
 • od 2009 zakládající členka Společnosti pro integraci v psychoterapii
 • od 2007  členka Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT (2010 – 2014 členka                 výboru)
 • od 2005 členka České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P.

Můj zájem o psychosomatiku se zrodil již při studiu na medicíně před více než 20 lety. Tehdy jsem stážovala v málo známém Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Byla jsem tak nadšená tamním přístupem k pacientům, medicíně a vůbec k životu, že jsem se hned přihlásila do prvního běhu libereckého výcviku v psychosomatice. A po letech získávání širších zkušeností v psychiatrické a psychoterapeutické praxi pracuji na Psychosomatické klinice v Praze a jsem členka výboru Společnosti psychosomatické medicíny. Stále mě hodně oslovuje týmové pojetí psychosomatiky a mezioborová spolupráce. Prioritou podle mě je zařazení vzdělání v psychosomatice do výuky na fakultách medicíny, psychologie a fyzioterapie a prosazení její dostupnosti a hrazení ze zdravotního pojištění. Své 4-leté zkušenosti s prací ve výboru Společnosti  psychosomatické medicíny bych ráda zúročila v dalším výboru nebo v revizní komisi.

 


MUDr. Pavla Koželuhová

kandiduje za lékaře

ŽIVOTOPIS   MUDr.Pavla Koželuhová, 1968  Plzeň,1986-1992 LF UK Plzeň –všeobecné lékařství, 1992-1993 sekundární lékařka na Dětské klinice FN Plzeň, 1993-1994 sekundární lékařka – dětské oddělení  Nemocnice Kraslice,  1994 -1997   praktická lékařka pro děti a dorost Plzeň- Poliklinika Slovany, 1995  atestace 1.st. z pediatrie, 1997 až dosud –privátní praxe praktická lékařka pro děti a dorost, 2013 jsem založila v Plzni Centrum celostní péče Fontána s.r.o.- kde provozuji celostní a psychosomatickou  medicínu, homeopatii a biorezonanci  -Bicom.optima. Více než 20 let provozuji homeopatickou  léčbu –  vzdělání anglická škola,francouzská škola,německá škola a zároveň  jsem  lektorkou mezinárodní  homeopatické  školy CEDH pro lékaře. Dále jsem lektorkou  biorezonanční terapie Bikom optima. Absolvovala jsem výcvik Rodinné terapie – Liberec   Dr.Chvála, Dr.Trapková  2014-2017. Jsem vdaná, mám jednu dospělou 19 letou dceru Marii a 16 letého syna Josefa.


MUDr. Jiří Poněšický (urolog)

kandiduje za somatické lékaře

Narozen 29.3.1965 v Praze

Ženatý, otec 3 dcer (19,15 a 12 let)

Studium všeobecného lékařství ukončil r 1992 na LF 1 UK v Praze.

Hlavní obor – urolog. Nejdříve v nemocnici Kladno, v různých dalších nemocnicích a ambulancích, ale nejdéle na oddělení všeobecné chirurgie v Nemocnice Na Homolce, s přestávkou téměř 20 let. Specializovaná způsobilost v urologii r. 2004. Atestace ze sexuologie r. 2009. Roku 2016 ukončen výcvik v systemické a rodinné terapii ( Institut rodinné terapie Praha) Od roku 2013 pracuji na ½ úvazek jako urolog a sexuolog v soukromé ambulanci. Na 2. polovinu úvazku pak jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. (Na vysvětlenou – s tím že chci být psychiatrem jsem šel studovat medicínu. Pak z toho nějak sešlo, ale nakonec se přece jen podařilo původní plán naplnit.)

Aktivita v tak rozdílných oborech jako je urologie, psychiatrie a psychoterapie  má logického  společného jmenovatele. Kromě sexuologie je jím samozřejmě psychosomatická medicína (absolvent kurzu Psychosomatická medicína, člen SPM)


MUDr. Ludmila Bartůšková

kandiduje za psychiatry

Informace v prezentaci: prezentace Bartůšková

 

 


Doc.MUDr. Jiří Beran,CSc.

Narodil jsem se v roce 1950. Byl jsem členem psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti od roku 1978. Spolupracoval jsem s doc.MUDr. Jaroslavem Bašteckým, CSc. Oba jsme tehdy působili na katedře psychiatrie IPVZ v Praze. Tam jsem se mimo jiné věnoval psychosomatickému školení zájemců o tento obor. Posléze jsem se spolu s MUDr. Vladislavem Chválou zasazoval o specializační vzdělávání v psychosomatice. Po roce 2005 jsem byl pověřen ředitelem IPVZ ( Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví ), abych vedl v uvedeném institutu  přípravu lékařů k získání odborné způsobilosti v psychosomatice. Certifikát získalo  na základě splnění požadavků příslušného vzdělávacího programu kolem 35 zájemců z řad lékařů ( ponejvíce psychiatrů a praktických lékařů). Později jsem získal mezi prvními specializovanou způsobilost v psychosomatické medicíně. Byl jsem jmenován v roce 2016 vedoucím subkatedry psychosomatké medicíny.

Jsem zodpovědný za přípravu lékařů k nástavbové atestaci v psychosomatické medicíně. Jsem členem  Psychosomatické společnosti ČLS JEP.  Jsem členem redakční rady Psychosomu. Byl jsem 21 let ( do roku 2017 ) přednostou Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni, kde doposud působím.

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.


Mgr. Aneta Paurová

kandiduje za fyzioterapeuty

Jmenuji se Aneta Paurová.

Jsem fyzioterapeutkou Cetra komplexní péče Roseta, ve keterém působím také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Zajišťuji souvislé odborné praxe pro studenty lékařských fakult, Fakulty tělesné výchovy a sportu a další. Aktivně se účastním intervizních i supervizních setkání s kolegy i externími odborníky. V roce 2017 jsem spolupřednášela pro Asociaci studentů fyzioterapie České Republiky na téma Psychosomatika ve fyzioterapii.

Magisterský titul v oboru jsem získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V praxi jako fyzioterapeutka působím od roku 2009. Absolvovala jsem šestiměsíční odbornou praxi ve Velké Británii, jinak zůstávám  od roku 2009 věrná CKP Roseta, jehož způsob práce s lidmi mne oslovil. V terapii se inspiruji zejména přístupy se zaměřením na vnímání těla: Fyzioterapie funkce Clary-Marie Lewitové, přístup Jiřího Čumpelíka a Doc. Františka Véleho, terapie dle Idy Rolf nebo tradiční funkční  diagnostika a léčba dle Prof. Karla Lewita.  Od roku 2016 se vzdělávám v základní psychosomatické péči v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pravidelně se účastním psychosomatických konferencí a vědeckých schůzí SPM ČLS JEP.

Rozhodla jsem se kandidovat do výboru Psychosomatické společnosti ČLS JEP, protože jsem přesvědčená, že fyzioterapie je vyjímečným oborem, který propojuje rovinu těla a psychiky. Já jako fyzioterapeut mám skvělé podmínky pro psychosomatický přístup v terapii: mám na pacienta čas, mám možnost pravidelních intervencí, dostávám včasnou zpětnou vazbu a pracuji v týmu s dalšími odborníky. V rámci odebírání anamnézy a diagnostiky mne zajímají kromě somatických patologií pohybového systému i vlivy sociální, rodinné prostředí, pacientovo psychické zdraví a stresové situace, které by mohly mít potenciální vliv na aktuální zdravotní stav. Posuzuji tedy pacienta ve více rovinách než jen v té tělesné.

Ráda bych jako kandidátka do výboru SPM za fyzioterapii nabídla své klinické zkušenosti z praxe. Prostřednictvím svého postu bych se snažila seznámit odbornou i laickou veřejnost s fyzioterapií, jejími pestrými možnostmi a zejména psychosomatickým přístupem léčby v rehabilitaci.

 


Bc. Mgr. Zuzana Donáthová roz. Štěpánková

Narozena: 1983

Vzdělání:

 • 2004 – 2010               Magisterské studium: FF UK v Praze
 • Studijní obor: psychologie
 • Diplomová práce: Hodnocení psychologických změn při intenzivním redukčním programu
 • 2004 – 2007               Bakalářské studium: FTVS UK v Praze
 • Studijní obor: rehabilitace, fyzioterapie
 • Bakalářská práce: Rehabilitace pacienta po cévní mozkové příhodě
 • 1999 – 2003              Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy

Kurzy a školení:

 • 2016    Kurz Rozvíjení dovedností v krizové intervenci – Déčko Liberec
 • 2010 – nyní      Výcvik v Analytické psychoterapii
 • 2012    Psycholog ve zdravotnictví – kurz zakončený zkouškou na FF UK
 • 2011    Kurz krizové intervence I. modul – Remedium
 • 2010    Předatestační příprava v oboru klinické psychologie – přerušená
 • 2008             Kurz Klinické (neuro)psychologie
 • 2008                Seminář úvodu do projektivních technik: Zulligerův diapozitivový test
 • 2008               Psychologické diagnostické metody v praxi – neuropsychologický seminář pořádaný Psychiatrickým Centrem Praha
 • 2007             Seminář úvodu do projektivních technik: Test apercepce ruky
 • 2007              Seminář úvodu do projektivních technik: Lüscherův barvový test
 • 2007             Seminář úvodu do projektivních technik: Test stromu
 • 2007              Seminář úvodu do projektivních technik: Test kresby postavy
 • 2015    Kurz instruktora hathajógy
 • 2011  – 2012          Kurz „Deep draining“ – kurz v rámci vzdělávání v psychoterapii zaměřené na tělo
 • 2009    Kurz „Základy biodynamické psychoterapie „
 • 2017    Kurz Clary Lewitové – O vnitřních prostorách
 • 2017    Kurz Clary Lewitové – Pohyb stabilita
 • 2014    Kurz reflexní masáže nohy – EduSpa Collage
 • 2014    Kurz Jitky Kobrové a Roberta Války – Kinesiotaping
 • 2013    Kurz Clary Lewitové – O nohách
 • 2010    Kurz Clary  Lewitové – Forma – Funkce – Facilitace
 • 2005                Kurz sportovní a rekondiční masáže zakončený zkouškou

 

Stáže a pracovní zkušenosti:

 • 2016 – nyní    Výuka klinické psychologie pro zahraniční studenty FTVS UK
 • 6/2010 – 5/2012          Ústřední vojenská nemocnice Praha – psycholog
 • 5/2010 – nyní    CKP Roseta, CKP Sámova – centrum ucelené rehabilitace – fyzioterapeut, psycholog na částečný úvazek
 • 11/2007- 2010      Instruktor v Rekondiční Centrum VŠTJ, 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy
 • 11/2007                    Centromed a.s., rehabilitační oddělení, v pracovním poměru na dobu určitou
 • 01-06/2008               Pracovní úvazek jako školní psycholog na kladenské pobočce sítě škol EDUCAnet
 • 2009 – 2010       Stáž na pravidelných psychoterapeutických skupinách v Denním psychoterapeutickém stacionáři Nad Ondřejovem pod vedením Martina Skály, spolupráce při pořádání konference 10. a 11. ročníku konference Integrativní přístup v terapii psychóz
 • 2007 – 2009    Praxe při studiu psychologie při  České společnosti pro analytickou psychologii pod vedením Jiřího Kocourka, Psychoanalytické klinice v Opočně, podpora při pořádání konference v Opočně
 • 2007 – 2010     Koterapeut na skupinové psychoterapii „podpora k cestě ke změně životního stylu“ při VŠTJ UK
 • 2007 – 2008   Stáže při studiu v ÚVN v Praze, Psychosomatické klinice v Dobřichovicích u Prahy, Psychiatrickémkém Centru Praha, Psychiatrické léčebně v Kroměříži, Univerzitní psychiatrické centrum Sv. Josefa při K.U. Leuven
 • 2006 – 2005    Prázdninové praxe při studiu fyzioterapie na soukromých pracovištích – Citymed (Praha 2), Motus Vincit Omnia (Praha 3),  Rehabilitační klinika Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady
 •  2004-2007            Praxe při studiu fyzioterapie na FNKV, FN Kladno, UVN, FN Bulovka, Monada a.s., DD Sněženková

Jazyky:  Angličtina – komunikační úroveň

 • Francouzština – komunikační úroveň
 • Hebrejština – základní úroveň

V Praze, dne 20. 1.  2018

 

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.