Kandidáti 2018

Kandidáti:

MUDr. Barbora Branna

Kandiduje za somatické lékaře.

 • Lékařská fakulta University Palackého Olomouc, ARO MNOF, Dětské MNOF, Atestace z dětského lékařství, Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava-Muglinov od roku 2004, Homeopatie, Rodinný terapeut – psychosomatická medicína psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci MUDr. V. Chvála a PhDr. L. Trapková
 • Pražská škola psychosociálních studií – kurz práce se sny
 • Institut lékařského vzdělávání – Akupunktura
 • MZ akreditované pracoviště pro výuku dětských sester
 • Přednášková činnost – poruchy příjmu potravy, dětská výživa, problematika HPV, psychosomatická medicína, k čemu je pediatrům RT…atd.
 • Ráda bych podpořila psychosomatický přístup a způsob myšlení napříč lékařskými obory a jejich akceptaci klasickou medicínou.
 • Rozšířila povědomí o psychosomatice mezi studenty medicíny, ale i kolegy. Pomohla najít způsob edukace a následného využití v praxi.
 • Také hledám cestu jak propojit a doplnit pediatrii s „jinými“ způsoby práce (RT, psychosomatika, akupunktura).

Můj už skoro 25 letý vývoj v pediatrii přirozeně směřoval k výcviku rodinné terapie a zájmu o psychosomatickou problematiku, které je v dětském lékařství více než dost. Kde jinde se setkáváme s dětmi, jejich rodiči a musíme vyléčit jednoho „přes druhého“? K pediatrii jsem přidala rodinnou terapii a terapii psychosomatických poruch dětí a mladších klientů. Také homeopatii a akupunkturu.
Posledních patnáct let zabývám propojením pediatrie jako oboru s psychosomatikou. Snažím se jedno druhým obohatit. Přednáším medikům na druhé lékařské fakultě, dělám přednášky pro kolegy pediatry, učím pediatrickou psychosomatiku na IPVZ. Poslední rok jsem se připojila k psychosomatické společnosti a snažila se, navzdory vzálenosti Praha-Ostrava spolupodílet se na její práci.
Mým cílem je vytvořit psychosomatické pracoviště v Ostravě, navázat na pražské kolegy a přenést část vzdělávání a akcí na Moravu. Zároveň jasně specifikovat odlišnost psychosomatické léčby dětí.
Ať už budu členkou výboru nebo dále jen jejím „hostem“ na mém dalším působení a vývoji to asi nic nemění.


MUDr. Zina Hánová

Kandiduje za somatické lékaře.

Po studiu všeobecného lékařství jsem nastoupila na  ORL oddělení.  Většinu svého profesního života pracuji na ORL klinice FNKV v Praze a ve foniatrické ambulanci. Vyškolili mě velkou měrou pacienti. Zajímala mě lidská komunikace a řeč, a tak jsem vstoupila do výcviku v rodinné terapii v IRT. Byl to profesní start směrem k psychosomatické medicíně. Poté jsem  na krátkou dobu otevřela specializovanou psychosomatickou ambulanci s představou spolupráce s pediatry. Ve své době se to ukázalo být nesnadné až nemožné, ambulanci jsem zavřela a od té doby pracuji ve státním a soukromém zdravotnictví jako „psychosomatický foniatr“. Pracovat psychosomaticky v prostředí, kde dominantní diskurz není na psychosociální témata vnímavý je zřejmě moje celoživotní záliba.
Dokončila jsem výcvik v  psychoterapii orientované na tělo s představou, že je to dobrý nástroj  pro psychosomaticky pracujícího lékaře.
Se Sdružením pro psychosomatiku jsme vytvořili úspěšný kurz psychosomatické medicíny na 3.lf UK, v jehož vedení chci pokračovat.
S manželem jsme vychovali  tři syny, nyní dospělé. Nedávno jsme se rozvedli. Blížím se důchodovému věku.

Nabídky pro práci ve výboru SPM

Ve SPM vidím jako důležité téma financování práce v psychosomatické medicíně. Společnost by se  měla zabývat vícestupňovým vzděláváním odborníků . Měla by zaštítit špičková specializovaná týmově vedená pracoviště a zároveň být místem pro ty, kdo psychosomaticky pracují v zařízeních prvního kontaktu a samostatně v ambulancích různých odborností.
Další výzkum a kontakty se zahraničím by jistě životu SPM prospěly.

Kladu si otázku, jak se uchránit, když pracujeme v trvalém kontaktu s utrpením, frustrací, traumaty a konflikty a lékaři běžně užívané obranné mechanizmy v psychoterapeutické medicíně použít dobře nejdou. Jak držet hranice, abychom se v lékařství zabývali léčením nemocných a neřešili tolik morální, materiální a spirituální problémy doby.


MUDr. Vladislav Chvála (1952)

Kandiduje za somatické lékaře.

Lékař, porodník a ženský lékař, specialista v sexuologii a psychosomatické medicíně (nástavbová atestace), psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut
Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci.

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, specializace v psychosomatické medicíně IPVZ, nástavbová atestace z psychosomatické medicíny (2016), kurzy v ericksonovské hypnoterapii, lektor a supervizor rodinné terapie Institutu rodinné terapie a systemických studií Praha, kurz práce s tělem dle dr. Schmidta, výcvik supervizorů Julie Hewson
Organizace: Předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, člen společnosti rodinných terapeutů SOFT,  člen ČIS, supervizor rodinné terapie. Člen akreditační komise psychosomatické medicíny MZ ČR.
Odborná praxe: ve zdravotnictví od r. 1978, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště, sexuologie a psychosomatiky
Lektorská praxe: člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, pět úplných cykly komplexního výcviku v RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky, publikace. Zakladatel a šéfredaktor Psychosomu, odborného časopisu psychosomatické medicíny

Program k volbám: V novém výboru bych rád pokračoval v organizaci psychosomatické medicíny, v rozšíření psychosomatického myšlení do somatických oborů, prosazení kódů výkonů psychosomatiky, propojení s evropskými strukturami (EAPM), pořádání Evropské konferenci psychosomatické medicíny v Praze v r. 2020. Rád bych připravil předání vedení Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP mladším.


PhDr. Ludmila Chválová Trapková (*1949)

Kandiduje za klinické psychology.

vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii). Pracuje jako dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka v Praze a v Liberci. 0d 1975 na ambulanci dětské psychiatrie, od 1992 priv. praxe. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorkou rodinné terapie. Jedna ze zakladatelů Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, v týmu vedoucích čtyřletého Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch (6.běh) schváleného pro zdravotnictví. Pracuje ve výboru Společnosti psychosomatické medicíny (SPM JEP). Členkou Psychiatrické společnosti JEP, Society of Family Therapy (SOFT), Českého institutu pro supervizi (ČIS) a mimořádnou členkou České společnosti psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP). Spolu s MUDr. V. Chválou napsali knihy Rodinná terapie psychosomatických poruch (Rodina jako sociální děloha) (Portál, 2004, nové vydání Praha 2017), Rodinná terapie a teorie Jin-jangu (Portál, 2008, 2016) a ve třech rozhovor s P. Louckou Žena a muž v rodině (Vyšehrad, 2014).


 Mgr. Aneta Paurová

Kandiduje za fyzioterapeuty.

Jmenuji se Aneta Paurová.

Jsem fyzioterapeutkou Centra komplexní péče Roseta, ve keterém působím také jako vedoucí studentských praxí pro obor fyzioterapie. Zajišťuji souvislé odborné praxe pro studenty lékařských fakult, Fakulty tělesné výchovy a sportu a další. Aktivně se účastním intervizních i supervizních setkání s kolegy i externími odborníky. V roce 2017 jsem spolupřednášela pro Asociaci studentů fyzioterapie České Republiky na téma Psychosomatika ve fyzioterapii.

Magisterský titul v oboru jsem získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. V praxi jako fyzioterapeutka působím od roku 2009. Absolvovala jsem šestiměsíční odbornou praxi ve Velké Británii, jinak zůstávám od roku 2009 věrná CKP Roseta, jehož způsob práce s lidmi mne oslovil. V terapii se inspiruji zejména přístupy se zaměřením na vnímání těla: Fyzioterapie funkce Clary-Marie Lewitové, přístup Jiřího Čumpelíka a Doc. Františka Véleho, terapie dle Idy Rolf nebo tradiční funkční diagnostika a léčba dle Prof. Karla Lewita. Od roku 2016 se vzdělávám v základní psychosomatické péči v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pravidelně se účastním psychosomatických konferencí a vědeckých schůzí SPM ČLS JEP.

Rozhodla jsem se kandidovat do výboru Psychosomatické společnosti ČLS JEP, protože jsem přesvědčená, že fyzioterapie je vyjímečným oborem, který propojuje rovinu těla a psychiky. Já jako fyzioterapeut mám skvělé podmínky pro psychosomatický přístup v terapii: mám na pacienta čas, mám možnost pravidelních intervencí, dostávám včasnou zpětnou vazbu a pracuji v týmu s dalšími odborníky. V rámci odebírání anamnézy a diagnostiky mne zajímají kromě somatických patologií pohybového systému i vlivy sociální, rodinné prostředí, pacientovo psychické zdraví a stresové situace, které by mohly mít potenciální vliv na aktuální zdravotní stav. Posuzuji tedy pacienta ve více rovinách než jen v té tělesné.

Ráda bych jako kandidátka do výboru SPM za fyzioterapii nabídla své klinické zkušenosti z praxe. Prostřednictvím svého postu bych se snažila seznámit odbornou i laickou veřejnost s fyzioterapií, jejími pestrými možnostmi a zejména psychosomatickým přístupem léčby v rehabilitaci.


MUDr. Jana Peichlová

Kandiduje za psychiatry

– psychiatrička, psychoterapeutka, rodinná a párová terapeutka.

Ačkoliv pocházím původně z Pardubic, po studiích všeobecného lékařství na 1.LF UK jsem zakotvila v Praze. Několik let jsem pracovala na Psychiatrické klinice VFN, kde jsem získala všeobecnou psychiatrickou praxi na uzavřených a otevřených odděleních, gerontopsychiatrickém oddělení, krizovém centru a na lince důvěry. K psychosomatickému pohledu a přístupu k léčbě mě později přivedla moje práce s pacientkami s poruchami příjmu potravy, kterým jsem se věnovala jak na lůžkovém oddělení, tak i v denním stacionáři.

Dnes se věnuji převážně rodinné terapii psychosomatických poruch a párové terapii ve své pražské psychoterapeutické poradně. Současně pokračuji v psychiatrické praxi v psychiatrické ambulanci ve Slaném, kde také pravidelně poskytuji konziliární služby na somatických odděleních místní nemocnice a úzce spolupracuji se slánskými psychoterapeutkami.

Medicínu vnímám jako vědu o celém člověku, nikoliv jako vědu o léčbě jeho částí, a proto by měla být lékařská péče vždy psychosomatická v pohledu na nemoc a zdraví, v diagnostice a ideálně týmová v léčbě. Mnohdy se na nemocničních odděleních setkávám s tíživou realitou zoufalého a zdecimovaného pacienta, jehož stav se nikterak nelepší i přes to, že dostává adekvátní léčbu a kolikrát i velice nadstandartní, leč úzce zaměřenou pouze na biologické příznaky. Rovněž tak se setkávám s bezmocí a bezradností lékařů, když se léčba a reakce pacienta na ni nevyvíjí tak, jak očekávali. Interdisciplinární spolupráci na léčbě člověka jako celku proto vidím nejen jako jedinou možnou cestu, ale také jako velkou úlevu pro všechny zúčastněné.

Věřím, že moje poznatky mohou být přínosem pro práci ve Výboru SPM, kde bych ráda sdílela svoje zkušenosti psychosociálních potřeb pacientů, jakož i lékařů na nemocničních lůžkových odděleních. Ráda bych se tak zasadila o budování vzájemného respektu a oboustranně přínosné spolupráce mezi somatickými obory na jedné straně a psychologií a psychoterapií na straně druhé. Cítím nutnost podporovat další rozvoj psychosomatického myšlení u studentů lékařských fakult, středních zdravotnických škol, ale i studentů psychologie. Za naprosto klíčový považuji též výzkum v oblasti psychosomatiky.

Vzdělání a kvalifikace:

Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Liberec. Sebezkušenost v individuální psychoanalytické terapii, Praha. Kurz terapie párového vztahu, Mnichovo Hradiště. Kurz  terapie poruch příjmu potravy, Praha. Kurz systematické psychoterapie, Praha. Kurzy KBT úzkostných poruch, Praha.

Specializovaná způsobilost v systematické psychoterapii. Specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie. Atestace v oboru psychiatrie. Všeobecné lékařství 1.LF UK Praha


MUDr. Michaela Ročňová

Kandiduje za somatické lékaře.

Psychosomatice se věnuji od otevření praxe praktického lékaře v roce 2005, postupně jsem se naučila zakomponovat psychosomatický způsob práce do běžné denní praxe. Pro u mě neregistrované pacienty jsem poskytovala psychosomatické konzultace. Absolvovala jsem vzdělávací program k nástavbové atestaci z psychosomatiky, 2017 jsem složila zkoušku. Dlouhodobě se věnuji propagaci a vzdělání v psychosomatice pro praktické lékaře, s podporou výboru Psychosomatické společnosti jsem se Společností všeobecného lékařství navrhla kurz Psychosomatika pro praktické lékaře, který pod IPVZ začíná v březnu 2018. Dále se chci věnovat prosazení oboru psychosomatika, za hlavní cíle v příštím období považuji komunikaci se somatickými lékaři a propojení oborů (lékařů, psychologů, fyzioterapeutů) a také jednání s pojišťovnami o hrazení psychosomatické péče.

VZDĚLÁNÍ

 • Atestace z psychosomatiky (2017)
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (2004-2008)
 • Atestace ze všeobecného praktického lékařství (2005)
 • Atestace z interního lékařství 1.stupně (2000)
 • 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1987-1993)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • Psychosomatické centrum Praha (od 2017)
 • Ordinace praktického lékaře pro dospělé (od 2005)
 • Výuka odborných předmětů na Střední zdravotní škole (1999-2004)
 • Interní klinika FN Motol (1995-1998)
 • Interní klinika FN Motol (1995-1998)

MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Kandiduje za psychiatry.

Psychiatr, psychoterapeut/rodinný terapeut

Lektor v kurzu Základní psychosomatické péče organizovaný SPM ČLS J.E.P. a IPVZ Praha

Odborný asistent na Ústavu sociálního lékařství, Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Externí lektor katedry psychologie Fakulty sociálního lékařství, Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinická praxe v psychiatrické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou, kde spolupracuje s psychologickou ambulancí, pobočkou o.s. Péče o duševní zdraví a působí zde též jako externí konzultant – psychiatr pro oblastní nemocnici.

Absolvent výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch vedeným týmem Střediska komplexní terapie v Liberci (1997-2000). Atestace I. a II. stupně z všeobecné psychiatrie, funkční specializace v systematické psychoterapii ve zdravotnictví, certifikát rodinného/systemického terapeuta udělený Společností pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT).

V letech 2003-2008 absolvoval několik kratších zahraničních stáží a vzdělávacích programů (Kanada, Irsko, Finsko, Velká Británie). V letech 2004-2010 působil jako národní delegát zastupující Společnost pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) v Evropské asociaci rodinné terapie (EFTA) a zároveň jako aktivní člen výboru komory národních organizací Evropské asociace rodinné terapie (EFTA-NFTO).

Člen redakčních rad recenzovaných časopisů Psychosom a Psychoterapie. Člen international advisory board časopisu Contemporary Family Therapy. Jako lektor spolupracoval s instituty rodinné terapie (Centrum komplexní terapie a Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci; Institut Virginie Satirové) a s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ Praha).

Pravidelná publikační a přednášková činnost zaměřená na problematiku psychosomatické medicíny, duševní zdraví a nemoc, rodinnou terapii a psychoterapii ve zdravotnictví, systemické a narativní přístupy.

Nabídka práce pro výbor SPM (agenda, které bych se chtěl věnovat):

§  Zprostředkování a udržování zahraničních zdrojů a kontaktů v oblasti psychosomatické medicíny (zajímavé osobnosti, literatura, instituce).

§  Podíl na přípravě plánovaného mezinárodního kongresu psychosomatické medicíny v Praze v roce 2020 včetně komunikace s Evropskou asociací psychosomatické medicíny (EAPM). Tato komunikace již probíhá, v plánu je účast na letošní EAPM konferenci s cílem zmapovat situaci a navázat kontakty.

§  Podíl na přípravě a realizaci vzdělávacích programů v psychosomatické medicíně v rámci kontinuálního vzdělávání organizovaného SPM a IPVZ Praha.


doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Kandiduje za klinické psychology a fyzioterapeuty

 • absolventka oboru fyzioterapie, mgr. specializace somatopsychoterapie; v r. 2002 zakončila postgraduální studium na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie – udělen titul Ph.D.; téhož roku ukončeno rigorózní řízení a udělen titul PhDr.; v roce 2015 zakončeno habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a udělen titul docent
 • pedagogická praxe na VŠ od r. 1999, do r. 2013 především u studentů oboru fyzioterapie (psychologické předměty včetně psychosomatiky), od r. 2010 dodnes pedagog na VŠTVS Palestra (psychosomatický přístup vyučuje u studentů wellness) + od r. 2015 hlavní působení na VŠTVS Palestra jako docent; od r. 2017 externí pedagog Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně, předmět Psychosomatika
 • člen Českomoravské psychologické společnosti (sekce psychologie zdraví, sekce psychologie sportu); od r. 2009 člen sboru recenzentů časopisu Psychosom; od r. 2017 člen Vědecké rady VŠTVS Palestra s.r.o.; od r. 2017 člen Vědecké rady vědeckého časopisu Poradenství a diagnostika v pomáhajících profesích vydávaného pod hlavičkou VŠTVS Palestra s.r.o.
 • autor řady publikací z oblasti zdravého životného stylu, fitness a psychosomatiky, z nichž většina byla publikována v časopise Psychosom
 • lektor vzdělávacích akcí v rámci dovzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence zdravotních dopadů stresu, relaxačních technik a psychosomatických projevů syndromu vyhoření a jejich prevence

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Kandiduje za fyzioterapeuty a klinické psychology

Fyzioterapeutka, psycholožka

Ředitelka Centra komplexní péče Dobřichovice
a Centra komplexní péče Roseta,
zdravotnických zařízení akreditovaných k uskutečňování vzdělávacího certifikovaného kurzu Psychosomatika MZ ČR

Odborný garant a lektor kurzu Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci pod IPVZ
Člen výboru SPM ČLS JEP za fyzioterapii

 

Program k volbám:

 1. Nabízím kontinuální navázání na 4 letou práci  ve výboru  SPM ČLS JEP a pokračování v nastavených a rozpracovaných úkolech z minulého volebního období. Jedním z nich je vytváření sítě psychosomatických pracovišť a jejich prezentace na webových stránkách SPM ČLS JEP, na vědeckých schůzích
  SPM ČLS JEP a dalších odborných akcích. Cílem na další období je vyjasnit a nastavit jasná kritéria pro zařazování pracovišt do této sítě a pokračovat v rozvíjení  odborných vztahů mezi SPM ČLS JEP a  jednotlivými psychosomatickými pracovišti.
 2. Nabízím aktivní zapojení vlastní i kolegů z CKP (odborné i organizační) do pracovní skupiny, která se bude podílet na organizaci mezinárodní psychosomatické konference v Praze, případně jiných odborných vzdělávacích akcích v oblasti psychosomatické medicíny.
 3. V minulém volebním období jsem se jako člen výboru spolupodílela na podobě vzdělávacího programu pro lékaře v oboru psychosomatika. Považuji za velmi důležité připravit také pro fyzioterapeuty vzdělání, které by je podpořilo při práci s psychosomatickými pacienty.
 4. Ráda bych Společnosti pro psychosomatickou medicínu ČLS JEP nabídla nejen své dosavadní terapeutické znalosti, ale i mnohaleté manažerské zkušenosti v oblasti zdravotnictví.

Vzdělání:

 • Fyzioterapie (magisterské studium na FTVS UK Praha)
 • Jednooborová psychologie (magisterské studium na FF UK Praha)
 • Speciální pedagogika (specializační tříleté studium PF TU Liberec)

Odborné kurzy: 

 1. Fyzioterapie: Fyzioterapie funkce – Bc. Clara Lewitová, Funkční přístup prof. Lewita, Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) – Mgr. Verchozinová, Léčebná metoda Ludmily Mojžíšové – p.Volejníková, Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie – p.Nováková.
 2. Psychoterapie: od r.2017 v systematickém psychoterapeutickém výcviku – INSTEP
 3. Manažerské vzdělání: kontinuální vzdělávání v Managementu ve zdravotnictví (Tres Consulting s.r.o., Sukhó s.r.o.)

Pracovní zkušenosti:

 • Denní psychoterapeutický stacionář Horní Palata v Praze (MUDr. Šavlík)
 • Vlastní praxe v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské
 • Založení a vedení CKP Dobřichovice s MUDr. Jenšovskou – zdravotnické zařízení již 15 let nabízí pacientům komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika; následně CKP Roseta v Praze  a CKP Sámova
 • Aktivní lektorská činnost

Další odborné aktivity:

 • Spoluzakladatel a člen Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví
 • Členství v Radě Institutu psychosomatické supervize
 • Člen UNIFY ČR a SPM ČLS JEP

prim.MUDr.Michal Kryl

Kandiduje za psychiatry

nar.1966, ženatý, 2 děti

Psychiatr a psychoterapeut v privátní prxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II.atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresívní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po 13 letech odchází zpět do šternberké léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O 4 roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžcích. V současnosti jde o jediné integrativně fungující oddělení u nás /v rámci psychiatrického zařízení/ s léčebným programem vycházejícím důsledně z bio-psycho-sociálních principů péče.


MUDr. Naděžda Hanousková

kandiduje za somatické lékaře

*      Teplice v Čechách

 • Absolvent LF UK v Plzni
 • Krajské nemocnice v Ústí n.L. –  kožní odd.
 • Okresní úřad Most- odbor. životního prostředí (spolupráce na projektu Zdravé město)
 • Okresní úřad Most – odbor sociálních věcí a zdravotnictví (protidrogový koordinátor – iniciace vzniku okresní protidrogové komise, vznik nízkoprahového centra pro závislé – K centrum)
 • Soukromý dermatovenerolog na poliklinice v Litvínově – od roku 1989

Průběžné rozšiřování vzdělání nejen v klasické medicíně, ale i v oborech interaktivní medicíny – porozumění zdraví / nemoc v širších souvislostech

 • Akupunktura
 • Homeopatie
 • EAV
 • Rodinná terapie psychosomatických poruch – Výcvik, Liberec 2000-2004.
 • Léčba psychosomatických poruch – Osvědčení.
 • Aplikace výše dosažených vědomostí v praxi.
 • Výuka psychosomatiky na 2. LFUK

Současná medicína dělá velké pokroky, umí rozložit člověka do nejmenších detailů.

 • V kvantu informací  se  ovšem někdy ztrácí pacient jako celistvá bytost v pohledu bio-psycho-sociálním.
 • Ekonomicky je propočteno, že investice do psychosomatiky se vrací minimálně dvojnásobně. Investujme tedy do vzdělávání jak mediků, tak postgraduálního vzdělávání na několika úrovních.
 • Přesvědčme zdravotní pojišťovny, že se jim ekonomicky vyplatí proplácet psychosomatickou péči.
 • Zdravotnická veřejnost by měla z velkého procenta zájem o psychosomatiku, chybí však čas a úhrada z veřejného pojištění.

Z uvedeného vyplývající úkoly:

 • zařadit základní vzdělání v psychosomatice do povinné výuky lékařských fakult,
 • postgraduální vzdělání nabídnout na několika úrovňovém schématu,
 • vyjednat možnost úhrady psychosomatické péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Životní krédo:     Medicína je jen jedna.


MUDr. Pavel Čech

Kandiduje za somatické lékaře

Jsem lékař se dvěma atestacemi v oboru neurologie s  praxí 24 let . Patnáct let podnikám v oblasti provozování zdravotní péče. Před tím jsem byl zástupcem primáře na neurologickém oddělení v Třebíči .  Jsem ve výboru asociace soukromých neurologů, kde chci v rámci oboru neurologie propagovat psychosomatický přístup.

Deset let se věnuji psychosomatické medicíně. Provozuji dvě nestátní zdravotnická zařizení se zaměřením na psychosomatickou péči založenou na týmovém mezioborovém pojetí / klinická psychologie, fyzioterapie, neurologie a další lékařské obory spolupracující externě/ . Veškerou péči realizujeme na úhradu zdravotních pojišťoven, což bylo stran vyjednávání velmi náročné. Své vyjednávací dovednosti se zdravotními pojišťovnami chci přenést i do psychosomatické společnosti. Pracoviště , která provozuji, jsou v Praze na  Smíchově a na Moravě / Třebíč / .  Mám bohaté zkušenosti s vedením lékařského i nelékařského mezioborového týmu. Máme pravidelné pracovní porady a pěstujeme týmovou integraci různých pohledů na problematiku.

Absolvoval jsem výcvik  v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci / Chvála , Trapková/ , dále  výcvik v Gestalt psychoterapii/ akreditovaný pro zdravotnictví / a jsem nově frekventantem výcviku katatymně imaginativní psychoterapie. /KIP/

Preferuji týmové pojetí psychosomatiky a mezioborovou spolupráci . Smysl vidím především v zapojení psychoterapie, fyzioterapie a doplňkových nonverbálních technik.

V soukromém životě jsem milovníkem cestování , fotografie , hudby a výtvarného umění.


MUDr. Markéta Skálová (1971)

Kandiduje za psychiatry

Psychiatrička, psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka. Pracuji na Psychosomatické klinice v Praze. Věnuji se komplexní péči o pacienty s  psychosomatickými symptomy, zajímám se o narativní a integrativní perspektivu v psychoterapii. Dlouho jsem se věnovala též pacientům s psychotickými poruchami.

Absolvovala jsem Výcvik v rodinné a systemické terapii a Výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii.  Jsem lektorkou Výcviku integrace v psychoterapii a jednou ze zakladatelů Společnosti pro integraci v psychoterapii. Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a výboru Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT). Pravidelně přednáším na psychoterapeutických konferencích a seminářích, pracuji v redakci bulletinu SOFT- forum.

Každodenně se setkávám ve své ambulanci s klienty s psychosomatickými obtížemi, diskutujeme o této problematice s kolegy na poradách, na seminářích apod. a obohacujeme se navzájem různými pohledy a přístupy. Je mi blízké nahlížet na psychosomatiku z různých perspektiv a toto bych ráda sdílela ve výboru Psychosomatické společnosti.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.