Zpráva o činnosti výboru

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU SPOLEČNOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS JEP V LETECH 2014-2018
V roce 2013 byla psychosomatika zařazena mezi nástavbové atestační obory. Dlouholetá diskuse na téma, zda má být celá medicína psychosomatická, tedy bio-psycho-sociálně orientovaná ve smyslu Engelovy teorie, nebo zda se mají náročné komplexní terapii vhodných pacientů věnovat jen někteří lékaři, tím zdaleka neutichla; alespoň jsme vykročili ze začarovaného kruhu.

Protože aktivita psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP nemohla stačit na rozvíjení nástavbového oboru, přistoupili jsme k založení nové organizační jednotky České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Dnes má SPM ČLS 232 členů, somatických lékařů, psychiatrů, psychologů a fyzioterapeutů. Podle titulů: 126 lékařů (MUDr.), psychologů PhDr. 29 (2x kombinace s MUDr.), Mgr. 65x, Bc. + Dis. 8x, Ing. 2x, 5 docentů. Společnost opustilo 40 členů (většinou pro neplacení příspěvků)

Výbor naší společnosti pracuje od svého zvolení 22. 4. 2014 ve složení MUDr. Vladislav Chvála (předseda), MUDr. Jaromír Kabát (vědecký sekretář), Mgr. Jan Krulík, MUDr. Ondřej Masner (2. místopředseda), MUDr. et PhDr. Jan Poněšický, PhD. (1. místopředseda), PhDr. Pavel Roubal, MUDr. Markéta Skálová, PhDr. Ludmila Trapková (pokladník), Mgr. et Mgr. Jana Týkalová. Sekretářka výboru je paní Radka Menclová.
Revizní komise: Mgr. Jandourková Danuše (předsedkyně), MUDr. Šidáková Silvie, Doc. MUDr. Šimek Jiří, MUDr. Švarcová Iva.
Od r. 2016 máme nezávislou etickou komisi ve složení MUDr. Ivana Jirmanová, PhDr. Marie Pečená, PhDr. Ingrid Strobachová, PhD., MUDr. Romana Hronová, kterou doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Výbor se schází pravidelně 1x měsíčně, 2x na celý den k diskusi nad koncepčními otázkami.  Pro některé z nich vznikly pracovní skupiny, jako je pracovní skupina pro stanovy, kontakt se zahraničím, pro kódy výkonů v psychosomatice, pro etiku, pro výzkum. K práci výboru se přidávají další členové, jako MUDr. Michaela Ročňová, praktická lékařka, nebo MUDr. Barbora Branna, praktická lékařka pro děti a dorost. Výbor se sešel za dobu své existence 29x. Proběhly dvě shromáždění členů SPM. Zápisy ze schůzí a další materiály jsou trvale k dispozici veřejnosti na webu společnosti www.psychosomatika-cls.cz a rozesílání zpravodaje z těchto stránek. Pracujeme na vytváření sítě pracovišť a jejich mapa je také na našich stránkách.
Od roku 2016 jsme se stali řádným skupinovým členem Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM) a připravujeme ve spolupráci s jejím vedením světovou konferenci v roce 2020 v Praze.
2x ročně pořádáme odborné schůze v Lékařském domě. 1x za 2 roky celostátní konferenci psychosomatické medicíny, dosud v Liberci. Podporujeme organizaci celé řady dalších akcí s obsahem vzdělávání v psychosomatice. Probíhají nástavbové atestace ve spolupráci s MZ a IPVZ.
Vypracovali jsme definici psychosomatické medicíny (leták, www.psychosomatika-cls.cz)
Vypracovali jsme doporučený postup pro léčbu MUS v ordinaci praktického lékaře ve spolupráci s odbornou společností praktických lékařů a významnou podporou doc. MUDr. Seiferta, PhD.
Psychosomatika proniká také na osvícenější lékařské fakulty a do výzkumu. V Praze na 2. LF aktuálně probíhá kurz pod vedením PhDr. Ingrid Strobachové, na Univerzitě Palackého v Olomouci se výuky ujala teologická fakulta, když lékaři se stále učí především bio-fakta.
Bojujeme o prosazení kódů výkonů naší odbornosti.  Zmatení pojmů zvyšují problematické komerční přístrojové techniky, které jsou na trh prosazovány pod označením „celostní“ nebo „psychosomatické“. Ani radikální vystupování některých kolegů v médiích nám moc dobrou službu v řadách lékařů nedělají. Psychosomatika se dostává častěji do zorného úhlu veřejnosti, ne vždy v příznivém světle, jako v případě udělování titulu „Bludný balvan“.
Na druhé straně se významně zvyšuje poptávka laické veřejnosti po psychosomatické péči, kterou několik existujících seriózních pracovišť sotva může uspokojit. Nechceme vzdát snahu o prosazení kódů za psychosomatické ošetření. Trváme na tom, že somatizující pacienti musí být ošetřováni legitimně ve zdravotnických zařízeních za úhrady z povinného zdravotního pojištění.
Naším prvořadým úkolem je aktivní snaha o otevřenou komunikaci s hlavními medicínskými obory (interna, psychiatrie, ale i další) pro získání jejich podpory pro bio-psycho-sociální přístup v medicíně. Cílem je ukázat, že psychosomatický přístup je integrální součást moderní medicíny, který dominantní biologický přístup vhodně doplňuje o psycho-sociální složku ve prospěch pacienta. Daří se to například v dermatologii nebo ve všeobecném lékařství. Odborná společnost všeobecných lékařů přišla sama s návrhem vytvořit doporučený postup pro pacienty s MUS právě proto, že tito pacienti nejčastěji končí v ordinacích VPL. Praktici mají nejlepší předpoklady vytvořit síť základní psychosomatické péče s porozuměním pro bio-psycho-sociální aspekty stonání svých pacientů. Potřebují však mít možnost odesílat ty nejobtížnější pacienty na specializovaná psychosomatická pracoviště. Psychiatrie není pro tyto pacienty vhodná, i kdyby se podařila reforma psychiatrie, která si dává za cíl vytvořit domy duševního zdraví. Soustřeďuje se na psychiatrické případy a somatizační porucha či pacienti s MUS jsou na okraji jejího zájmu. Potřebujeme síť pracovišť s psychosomaticky orientovaným týmem, a také lůžková zařízení. (Možná víte, že se u na rozdíl od německých zemí lůžkovým zařízením s psychosomaticky zaměřeným programem nedaří. Práce zde je nezvykle náročná. Pojišťovny zatím tato zařízení nezaznamenaly. Někdy dokonce obětavé týmy kriminalizují jen za to, že kombinují psychiatrickou lůžkovou péči a práci s tělem či fyzioterapií, jak se to stalo ve Šternberku nebo v Bílé Vodě.
Je jasné, že je toho ještě hodně před námi, než budeme moci říci: pracujeme dobře, psychosomatická péče je u nás dostupná pro většinu pacientů, kteří ji potřebují. Výbor na to sám nestačí, obáváme se, že nestačíme ani na to, abychom vás, členy společnosti získávali, informovali, zapojovali do řešení problémů. Buďte, prosím, aktivní, nenechávejte to jen na nás, na výboru.

V Liberci 25.4.2018

MUDr. Vladislav Chvála za výbor SPM ČLS JEP

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.