Zápis 12.6.2018

Zápis z jednání výboru 12.6.2018

Přítomní: PhDr. Ludmila Trapková, Radka Menclová, Mgr. Aneta Paurová, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Markéta Skálová, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Ondřej Masner, Mgr. Jan Krulík, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Jaromír Kabát, MUDr. Vladislav Chvála

 

 

Program:

1. Výsledky voleb do nového výboru. Zpráva volební komise (Knop, Kabát, Menclová) konstatuje:

Do výboru SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • MUDr. Barbora Branná
 • MUDr. Michaela Ročňová
 • PhDr. Ludmila Chválová Trapková
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová
 • MUDr. David Skorunka, CSc.
 • MUDr. Michal Kryl
 • Mgr. Jana Týkalová
 • Mgr. Aneta Paurová

Do revizní komise SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • Mgr. Danuše Jandourková
 • MUDr. Markéta Skálová,
 • PhDr. Blanka Pöslová

Volební komise současně konstatuje, že došlo k nedopatření a MUDr. Kryl byl uveden na volebním lístku dvakrát. Nicméně tato skutečnost (dle posouzení volební komise) neovlivnila výsledky voleb a komise konstatuje, že i tak MUDr. Kryl obdržel počet hlasů, který ho opravňuje k tomu, aby byl členem výboru SPM. Do 10.6. nepřišly na adresu volební komise žádné stížnosti. Volilo 75 členů SPM. Volby do výboru a revizní komise SPM ČLS JEP byly platné.

2. Tajná volba předsedy nového výboru SPM: MUDr. V. Chvála (8 hlasů), 1. místopředseda: MUDr. Michal Kryl (3 hlasy), 2. místopředseda: MUDr. David Skorunka (2 hlasy)

3. Předávání agendy:

a.       Sekretariát, dokumentace, web, kontakty. Agendu přebírá Menclová, web: Chvála. Úkol: Zkontrolovat adresy na členy SPM a udržovat aktuální databázi, kterou spravuje sekretariát ČLS. Odměna sekretářce: 2500,0 Kč měsíčně (schváleno všemi hlasy)

b.       Odborné akce SPM: Agendu přebírá vědecký sekretář a 1. místopředseda M. Kryl. Aktuální úkoly: Umožnit přístup na stránky SPM (Chvála). Příští akce: 5.října: program odborné schůze: Kazuistiky: Ročňová, Kabát, Branná. Organizace Týkalová. Představení pracoviště: Šternberk. Odměna aktivně přednášejícím 1000 Kč + cestovné (vyřídí Menclová). Za organizaci: 5000Kč (včetně plakátu, inzerce, technické podpory) Souhlas výboru

c.        Kódy výkonů: Agendu převzala MUDr. Ročňová (pracovní skupina pro kódy – Kabát, Čech, Chvála)

d.       Jednání se stranami: agendu přebírá Chvála. Aktuální úkol: Na základě rozhovoru MUDr. Kubka v DVTV vyzvat písemně vědeckou radu ČLK k jednání o psychosomatické medicíně (Chvála, Ročňová, Skorunka) termín: ihned

e.       Konference EAPM v Praze v následujícím volebním období (přichází v úvahu rok 2022). Agendu přebírá 2.místopředseda výboru D.Skorunka. Referuje o dosavadních jednáních v této věci. (pracovní skupina: Masner, Týkalová, doc. Stackeová)

f.         Síť psychosomatických pracovišť, v agendě pokračuje Týkalová. Pokračovat v diskusi o hranicích v psychosomatice (Týkalová). Aktuální úkoly: revidovat kritéria pro zařazování pracovišť do sítě. Připravit návrh kritérií k jednání na výboru, návrh kontroly pracovišť. Termín: červenec 2018

g.       Psychosomatika v somatických oborech, praktické lékařství, pediatrie, specialisté Agendu přebírá Ročňová. (Pracovní skupina Branná, Masner, Kabát)

h.       Vzdělávání v psychosomatice. Agendu přebírá Ročňová. Pracovní skupina: Týkalová. Aktuální úkol: Připravit návrh podmínek pro sebezkušenostní skupiny a revizi vyhlášky. Poslat členům výboru stávající znění vyhlášky (Chvála). Vyzvat paní Kateřinu Pávkovou na MZ ke konzultaci o možných změnách vyhlášky o náplni vzdělávání (Chvála) Termín: 10.7.2018

i.         Pokračuje úkol: Finanční podpora překladu a vydání knihy z naší strany (CKP) Rüegg: Gehirn, Psyche und Körper v nakladatelství Portál (Ondřej Fafejta) na který jsme přislíbili vybrat 100 000 Kč (částku cca 15- 20 tis. přislíbila pracoviště CKP Dobřichovice, SKT Liberec, Psychosomatická klinika, ing. Hegerlík, + SPM)

j.         Pokračovat v tématu: Vyjasňovat postavení lékařů, fyzioterapeutů, psychoterapeutů, psychologů v psychosomatice. Průběžně.

k.        Věda a výzkum: agendu přebírá doc. Stackeová) pracovní skupina: Kabát

l.         Zahraniční kontakty: agendu přebírá MUDr. Skorunka

m.     Jednání s ministrem zdravotnictví a vyložit naše postoje a potřeby oboru. Odpovědnost má: Chvála (pracovní skupina Kabát, Branná, Ročňová)

n.       Informační kampaň SPM ČLS JEP před sjezdem ČLS v lednu 2019, kde bude schvalování nových OS. Odpovědnost přebírá Kryl (průběžně, projednat v září)

4. Výbor projednal návrh doc. MUDr. J. Šimka, CSc., předsedy nezávislé etické komise SPM ČLS JEP na vyloučení MUDr. Jarmily Klímové ze SPM ČLS JEP. (příloha). Diskuse. Výbor se shodl na pozvání MUDr. J.Klímové na výbor. (2 se zdrželi)

5. Různé: Připravit doporučený postup u psychosomatických onemocnění pro pediatrii (Branna). Pracovní skupina- návrh: MUDr. Veronika Zagatová (pedopsychiatrie), Gražina Kokešová- Kleinová (klinická dětská psychologie), tým dětských fyzioterapeutů CKP

6. Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30 až na výjimky (10. 7., 11.9., 11.10 výjimečně- čtvrtek od 16.00- 18:00, 13.11. celodenní od 10:00-17:00)

7. Výbor SPM vyzývá všechny členy OS a zejména ty, kdo kandidovali do výboru, aby se aktivně zapojili do pracovních skupin.

8. Nový předseda poděkoval odcházejícím členům končícího výboru za jejich aktivitu v minulém volebním období.

 

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                             V Praze 12.6.2018


Příloha:

Návrh etické komise SPM ČLS na vyloučení MUDr. Jarmily Klímové z SPM ČLS JEP

Navrhujeme výboru SPM ČLS JEP aby projednal věc dalšího členství MUDr. Jarmily Klímové na základě následujících argumentů.

Stanovy ČLS JEP jasně říkají:

§2 Poslání a cíle

Společnost „Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů“, „Dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy“

§18 Povinnosti řádného člena

(1) „Každý řádný člen ČLS JEP je povinen: b) přispívat k naplňování poslání a cílů ČLS JEP, c) …a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČLS JEP a jejích organizačních složek,“

MUDr. Jarmila Klímová je porušila následujícím způsobem:

1)  Je „vedoucí institutu a odborný garant“ AKTIPu. Zde se na jedné straně deklaruje jako atestovaný psychiatr s psychoterapeutickým vzděláním a s letitou praxí, na druhé straně je na stejné stránce prohlášení, že „AKTIP není zdravotnické zařízení“.

Protože se v AKTIPu deklaruje jako příslušným způsobem vzdělaný psychiatr, je zřejmé, že v AKTIPu provozuje svou praxi mimo zdravotnické zařízení. To je také v rozporu s §2, odst. 12. Etického kodexu ČLK: „Lékař nesmí své povolání vykonávat formou potulné praxe.“ (Tedy mimo zdravotnické zařízení.)

Samozřejmě by byla jiná situace, kdyby se v této instituci neodvolávala na svou lékařskou profesi a další vzdělání. Takto jako lékařka (vedoucí pracovnice AKTIPu) nabízí „diagnostické, preventivní a léčebné způsoby, jejichž povaha a účinek nejsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy“

2)  Jako vedoucí institutu a jako lékařka garantovala práci Lenky Krutilové, která sama sebe prezentovala jako psycholožku, absolventku FF UK v Praze.

Podle prohlášení tiskového mluvčího FF UK Petra Kukala Lenka Krutilová nikdy FF UK nevystudovala. (viz zde)

Po tomto prohlášení na jedné straně jméno a profil Lenky Krutilové zmizelo z www. stránek AKTIPu (to zřejmě nebylo možné bez vědomí vedoucích pracovníků AKTIPu), na druhé straně MUDr. J. Klímová v rozhovoru pro irozhlas i v pořadu tv iDNES Rozstřel Lenku Krutilovou obhajovala a odmítla možnost, že by jejím vystupováním mohl být některý klient poškozen.

Psycholožka, které se MUDr. Klímová zastává, říká v pořadu nejméně 3 lži, které nemohly být účelově režijním zásahem vytvořeny. Lže o svých studiích, lže o tom, že může ve stolici vyjít nádor v podobě klobásy, lže, že diagnosu dělá hygienická stanice. Režijním zásahem také nemohly být vytvořeny pasáže, ve kterých psycholožka nepokrytě exhibuje.

3) V rozhovoru pro iRozhlas Rozstřel sama Dr. Klímová říká doslova:

„Já už jsem kvůli tomu, že nectím západní medicínu, zažila mnoho vyhrožování a útoků.“

Jak se s tím srovnává, že občas vystupovala v TV jako vážená lékařka a byla dokonce v pořadu Všechnoparty Karla Šípa?

Čím jiným, než vyloučením z ČLS JEP jí mohl někdo vyhrožovat?

Kromě toho, tím že „nectí západní medicínu“ se dostala do rozporu s §2 a §18 Stanov ČLS JEP.

4) „Lze podle vás měnit DNA?

Když řeknu, že lze, tak to říkám s plným vědomím na základě dlouholetého a poctivého studia posledních výsledků světové vědecké medicíny. Je mnoho mezinárodně uznávaných vědeckých kapacit, které se touto tématikou již dlouho zabývají.“

Pravda je tato:

Měnit DNA umí současná věda dvěma způsoby. A) Vnesením genu do zárodečné buňky. B) metodou Technologie CRISPR interference, která umožňuje skutečně vložit do DNA část nějaké jiné DNA. Obojí není žádným tajemstvím, najdeme na internetu.

K častější změně genomu může dojít u některých zvířat ve stresové situaci, cesto tzv. „rozkolísání genomu“, což není nic jiného než častější mutace.

Pak existuje epigenetika, která ale není o změně DNA, ale o mechanizmu, který některým genům nedovolí se prosadit.

Představu, že nějaká léčitelská technika změní DNA, považují vědci za nesmyslnou.

5) Zcela nepravdivé je toto prohlášení:

„Když se před 25 lety začalo říkat, že nemoc je ovlivněná minimálně bio/psychosociálně, už to bylo západní medicínou označeno za naprosté kacířství. Společnost na to nebyla připravena. Dnes už je tato definice oficiálně přijímaná.“

Pro méně informované: Počátek psychosomatické medicíny je v 30. letech minulého století. Nikdy nebyla prohlášena za „kacířství“. Západní medicína takový termín nezná. Spíš toto pojetí medicíny bylo vždy, a je dosud, bráno s opatrností a nezájmem. Tedy situace před 25 lety a dnes je v podstatě stejná. (viz zde)

Zvýše zmíněných důvodů se domníváme, že MUDr. Jarmila Klímová porušila Stanovy ČLS JEP, rozhodně v §18 Povinnosti řádného člena, odst (1) „Každý řádný člen ČLS JEP je povinen: c) …a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČLS JEP a jejích organizačních složek,“

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.                                         V Praze 11.6.2018