11.9.2018

Jednání výboru 11. 9. 2018
Přítomní: MUDr. Barbora Branna, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michaela Ročňová, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

Omlouvá se: MUDr. Michal Kryl, MUDr. David Skorunka , PhD.

Hosté: MUDr. Deáková, praktická lékařka Svitavy, MUDr. Jarmila Klímová, Praha

Program:
A. běžná agenda:

1. Sekretariát: (Menclová)

a) o členství žádají:

 • Bc.Klára Trupová, Děčín.                                                                                                      souhlas
 • PhDr. Mgr. Ing. Eva Musílková. Kralupy n.L., adiktogie.                                              souhlas
 • MUDr. Jitka Nováková, Praha IX, praktická lékařka                                                      souhlas

b) pracoviště: Své pracoviště představuje MUDr. Deáková (Svitavy).15 min.

c) korespondence od min. výboru: 100 mejlů. Výběr témat:

 • Mediální vystoupení: DVTV, diskuse k tomu
 • Sešli jsme se s ministrem zdravotnictví (Chvála, Ročňová)
 • Rozeslání pozvánek na schůzi SPM
 • Formulář o proběhlých volbách vyplněn a odeslán sekretariátu ČLS
 • Akreditace nových pracovišť je pozastavena. S novou vyhláškou bude muset být jmenována nová akreditační komise (Beran)
 • ČPtS žádá o příspěvek na téma nekalých praktik na svou odbornou schůzi 5.10.
 • Předběžně domluvena schůzka se zástupci ČLK na 20.9. ve 13 hod. (Kryl)
 • 10.7. proběhla pracovní schůzka pracovní skupiny „Pracoviště“.  (Týkalová)
 • Nesešla se pracovní skupina pro vzdělávání- náhradní termín 11.9. ve 14 hod. před výborem. Zvu Alenu Večeřovou Procházkovou
 • Přišlo potvrzení o zaplacení členského poplatku EAPM
 • Vypracován a diskutován dopis adresovaný studijním oddělením vysokých škol s dotazem, jak vyučují psychosomatiku, abychom o tom měli a uveřejnili přehled (Stackeová)
 • Byla uveřejněna novela vyhlášky o nástavbových oborech. Psychosomatika zůstává!
 • Korespondence s pacientkou, která se zastává Aktipu a paní doktorky Klímové
 • Návrh k jednání s vedením VZP o psychosomatice (Ročňová, Chvála)
 • Korespondence s dr.Klímovou, která je ochotná přijít na jednání výboru 11.9.
 • Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty UP (OUSHI) přichystal další ojedinělý vzdělávací cyklus seminářů z psychosomatiky, určený pro lékaře, klinické psychology, sociální pracovníky, kněží a další pomáhající profese. Dali jsme na web
 • MUDr. Hánová se obrací na výbor s prosbou o finanční podporu výuky psychosomatické medicíny na 3. LF. Výuka proběhne v zimním semestru 2018/19, celkem 15 dvouhodinových seminářů.  Dnes neprojednáno. Na příště.
 • Diskuse kolem pozvánky na akci akupunkturistické společnosti ČLS- sympozium k onkologickým nemocem a Integrativní medicíně. Na web.
 • Korespondence se sekretariátem PS ČLS ohledně voleb do výboru psychosomatické sekce PS ČLS
 • K atestaci je přihlášena jen jedna adeptka (MUDr. Barbora Hirnerová)
 • Omluva MUDr. Kryla z výboru 11.9.

Diskuse k poště

2. Odborné akce SPM: (Týkalová) stav:

 • 5.října: program odborné schůze: Kazuistiky: Ročňová, Kabát, Branná. Organizace Týkalová. Představení pracoviště: Šternberk. Informace: Připraveno. Přihlášeno 74 osob
 • Freudovy dny v Příboru 21.-22.9., pořádá Ostrava, prim. Petr Šilhán. Informace na webu

3. Kódy výkonů: (Ročňová, Chvála): jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 16.7. Informace (Chvála, Ročňová). Návrh: začít jednat s vedením pojišťoven o podpoře smluv s PS pracovišti. Jednáním pověřen dr.Chvála, dr. Ročňová

4. PR: (Jednání se stranami):

 • Návrh na zřízení pozice mluvčího SPM: MUDr. Barbora Branná. Schváleno
 • S ČLK: schůzka s MUDr. Kubkem na 20.9. ve 13:00- zkusit kolegiálně vyložit v čem si nerozumíme.
 • Příprava podzimní kampaně v rámci ČLS: požádat prof.Svačinu o téma k tiskovce, kterou připravit na říjen – listopad

5. Síť psychosomatických pracovišť (Týkalová). Diskuse o návrhu kritérií pracovišť v síti. pracovní skupiny (Týkalová, Branna, Kryl): Návrh stavět dvě sítě pracovišť: jednu negarantovanou těch, kteří se k tomu hlásí. Druhou síť akreditovaných pracovišť- povedeme seznam úředně registrovaných pracovišť pro psychosomatiku (na krajském úřadě nebo magistrátu.) Dokončit příště.

6. Vzdělávání v psychosomatice. (Ročňová). Pracovní skupina: Týkalová, Branná, Chvála, Trapková, Stackeová

 • Aktuální úkol: Připravit návrh revize vyhlášky. Zápis z jednání prac. skupiny rozeslán.
 • Pravidla pro uznávání sebezkušenostních skupin (Ročňová) a schválení stávajících návrhů.
 • Projednat žádost MUDr. Hánové o finanční podporu vzdělávání na III.LF v Praze
 • Rozeslat dopis studijním oddělením vysokých škol (Stackeová)

B. Mimořádná agenda:

1. Návrh na vyloučení MUDr. Jarmily Klímové ze SPM ČLS JEP. MUDr. J. Klímová. Vysvětlení postojů. Diskuse o hranicích psychosomatiky a zodpovědnosti vůči oboru. Členové výboru vyjádřili svůj kritický postoj ke způsobu, jakým naplňuje představu o psychosomatické medicíně. Kauza Aktip poškodila psychosomatiku. Klímová uvádí svou vlastní verzi o nepřátelských záměrech autorů pořadu. Členství v SPM ČLS je pro MUDr. Jarmilu Klímovou příliš těsné a omezující, proto přijala náš návrh na jeho ukončení. Kauza vede výbor SPM ČLS k větší pozornosti k naplňování pravidel k fungování pracovišť pro psychosomatiku.

Jedním z cílů naší odborné společnosti (SPM ČLS JEP) je zvyšovat úroveň poskytované psychosomatické péče v našem zdravotnictví. Výbor doporučuje vypracovat „příklady dobré psychosomatické praxe“, které budou k dispozici pacientům na našich stránkách k lepší orientaci ve složité situaci, kdy se za psychosomatickou léčbu vydávají i jiné léčebné strategie a přístupy.

2. Různé

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30 až na výjimky (pracovní skupiny 8.8. ve 14 a 16 hodin PK Praha), 11.10. výjimečně – čtvrtek od 16.00- 18:00, 13.11. celodenní od 10:00-17:00)

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                             V Liberci 11.7.2018