Zápis 11.10.2018

Jednání výboru 11. 10. 2018
Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michal Kryl

Omlouvá se: MUDr. David Skorunka , PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna

Program:
A. běžná agenda:

1. Sekretariát: (Menclová)

a) pracoviště: – hlásí se pracoviště Reha Care (MUDr.Juricová)- přihlášku projednáme v rámci celodenního setkání 13.11.

b) korespondence a události od min. výboru: 105 mejlů. Výběr témat:

 • Po jednání s J.Klímovou jsme se dotázali přímo autorek dokumentu „Infiltrace -Obchod se zdravím“ na stížnosti, na základě kterých se rozhodly pořad natočit. Potvrdily, že stížností bylo hodně a odkázaly nás na web, kde je výběr z těchto stížností: https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/lecba/jak-se-nelecit/otazky-a-odpovedi-k-aktivitam-institutu-aktip/
 • Odeslali jsme návrhy na členy akreditační komise na žádost MZd.
 • Jednání s MUDr.Mrozkem a MUDr.Kubkem na prezidiu ČLK- zápis odeslán k autorizaci, ale zatím se neozvali
 • Právní rozbor současné situace psychosomatiky z pera prof.Telce: zde: https://zdravotnickepravo.info/pravni-novinky-v-psychosomatice-a-psychoterapii/
 • Masner, Skorunka a Chvála ladili zprávu o činnosti SPM ČLS pro EAPM
 • Proběhla odborná schůze SPM v LD, bylo plno. Provedeme rozbor složení podle profese a členství v SPM podle prezenčních listů na příští schůzi
 • Slovenští kolegové nás zvou na Konferenciu o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupoch (ŠDTP), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe – viac na webe konferencie: http://www.healthconferences.eu. Odpověděli jsme. V případě zájmu pořadatelů o náš dop.postup pro léčbu MUS v ordinaci VPL tam pošleme zástupce SPM.
 • Obdrželi jsme informaci z ČLS, která se týká přípravy volebního Sjezdu delegátů ČLS JEP. Ten proběhne dne 22. ledna 2019 v Praze.
 • Oslovili jsme prof. Svačinu s dotazem, zda by nebylo vhodné uspořádat ještě jednu tiskovou konferenci o situaci v psychosomatice
 • Jandourková navrhuje uvést poštovní adresu na výbor: SPM ČLS Jáchymovská 385, 46010 Liberec 10
 • Ověřit přístupnost webu

3. Ke schůzce s představiteli ČLK: Za nás se zúčastnili MUDr. V.Chvála, MUDr.M.Ročňová a PhDr. L.Trapková. Za Lékařskou komoru MUDr. Mrozek a MUDr. Kubek. Přednesli jsme naši žádost o spolupráci při zavádění psychosomatické medicíny do českého zdravotnictví podle německého vzoru, tak jak jsme prosadili. Zástupci ČLK nám sdělili svůj názor, podle kterého u nás každý lékař ví, že psychika ovlivňuje zdraví, a proto je zbytečné vydělovat psychosomatiku jako obor. Předložili jsme námitku, že vzhledem k tomu, že je bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci značně rozsáhlý nejen informacemi o biologii nemocí, ale také o psychosociální vědy, o kterých se studenti LF u nás nedozvídají prakticky vůbec nic, nelze čekat, že se stav u nás samovolně zlepší. Cílem naší společnosti je zvýšit úroveň bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci mezi našimi lékaři ve všech oborech. Předali jsme materiály o psychosomatice, odborný časopis, doporučený postup pro léčbu pacientů s MUS pro praktické lékaře a kopie výzkumných prací. Vytvořili jsme zápis z tohoto prvního jednání (viz příloha) a poslali k kolegům z vedení ČLK k autorizaci. MUDr. Mrozek a MUDr. Kubek odmítli zápis autorizovat nebo upravit tak aby odpovídal jejich pojetí. Pokládáme to za nekolegiální jednání a za projev nedemokratických praktik ve vedení České lékařské komory. 

4. Odborné akce SPM: termín příští odborné schůze je 5.4.2019

 • Diskuse: pro příště přidat zprávy z výboru, zjišťovat složení posluchačů, přidat letáčky a přihlášky
 • Téma: Poruchy příjmu potravy (Trapková, Chvála, Stackeová, MUDr. Zechová Pavla?)
 • Pracoviště: prof. Papežová, nebo MUDr. Švarcová
 • Domluvit inzerci akce také v síti ČPtS

5. Vzdělávání v psychosomatice. (Ročňová). Pracovní skupina: Týkalová, Branna, Chvála, Trapková, Stackeová

 • Zpráva o situaci psychosomatiky na VŠ. Vypracovává Stackeová
 • Vytvořit rámcový sylabus pro výuku psychosomatiky na LF a zdravotnické pracovníky
 • Podívat se na literaturu, která je součástí výuky v jednotlivých programech na VŠ
 • Projednat žádost MUDr. Hánové o finanční podporu vzdělávání na III.LF v Praze. Diskuse: Výbor se shoduje na tom, že chceme podporovat výuku psychosomatiky na lékařských fakultách. Je však třeba naléhat na vedení fakult, aby pro psychosomatiku vytvářely seriózní podmínky. Pokud je třeba pro realizaci výuky v tomto školním roce naši finanční podporu, jednorázově ji poskytneme.

6. Příprava celodenního jednání: co musíme probrat?

 • 1. Kódy výkonů: nová situace po právním rozboru prof.Telce: změníme taktiku?
 • 2. Síť psychosomatických pracovišť (Týkalová). Diskuse o návrhu kritérií pracovišť v síti. pracovní skupiny (Týkalová, Branna, Kryl): Návrh stavět dvě sítě pracovišť: jednu negarantovanou těch, kteří se k tomu hlásí. Druhou síť akreditovaných pracovišť- povedeme seznam úředně registrovaných pracovišť pro psychosomatiku (na krajském úřadě nebo magistrátu.) Dokončit příště.
 • 3. Vzdělávání, náplň oboru (Ročňová, Branna). Případně přizvat k jednání MUDr.Večeřovou Procházkovou
 • Návrhy sylabu vzdělávání psychosomatiky na LF. Příklady
 • Kongres EAPM v roce 2020 nebo 2022 v Praze (Skorunka)
 • Konference v Liberci v r. 2022

7. Příprava na sjezd delegátů ČLS. Delegován je MUDr. V. Chvála

8. Různé:

 • aktualizace adres výboru a revizní komise
 • možné odměny za práci členů výboru. Týkalová navrhuje způsob, který musíme konzultovat
 • Web: hledat webmistra, zadat vyhledávání na Psychosomu a webu SPM
 • Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30. Příští schůze: 13.11. celodenní od 10:00-17:00, 11.12.2018.
 • Termíny na příští rok: zůstává 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  8.1. 1019/ 12.2.2019/ 12.3.2019/ 9.4.2019/ 14.5.2019/ 11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019

 

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                          V Liberci 11.10.2018

Příloha:

Dne 20.9. se konala schůzka členů výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP (SPM) MUDr. Chvála, MUDr. Ročňová, PhDr. Trapková s prezidentem ČLK MUDr. Kubkem a viceprezidentem MUDr. Mrozkem.

Členové výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP přednesli hlavní cíle a náplň činnosti SPM, kterými jsou:

1. Zakomponovat psychosomatiku do medicíny, jako její samozřejmou součást. V tomto bodě panovala shoda o nutnosti psychosomatického přístupu napříč medicínou. Lišíme se v prostředcích.

2. Nezbytnost rozšíření vzdělání lékařů v psychosomatice. SPM dlouhodobě a systematicky usiluje o rozšířené vzdělávání v psychosomatice včetně nástavbové atestace. SPM se daří rozšiřovat kurzy v postgraduálním vzdělávání. O kurz Základní psychosomatické péče je dlouhodobě velký zájem lékařů. Rozšiřujeme jeho kapacitu, abychom pokryli poptávku lékařů. Dlouhodobě se nedaří prosadit psychosomatické vzdělávání v pregraduálním vzdělávání, nesystematicky je zařazeno zcela nedostatečně jen na některých fakultách. Pomohla by podpora a spolupráce s ČLK. Vedení ČLK chce podporovat pouze kurzy lékařů.

3. SPM dbá o vymezování a udržování hranic psychosomatické medicíny jako vědeckého oboru podpořeného mnoha výzkumy (především v zahraničí) tak, aby bio-psycho-sociální přístup pronikal do dalších oborů. Členové výboru SPM předložili kolegům z ČLK základní učebnice psychosomatické medicíny, i některé výzkumné práce z významných odborných časopisů. Kolegové z vedení ČLK vyjádřili obavy, že psychosomatika jako obor může přitahovat šarlatány, kteří se budou oborem psychosomatika zaštiťovat. Zástupci SPM pokládají právě tuto obavu za dobrý důvod k péči o psychosomatiku jako lékařský obor.

4. Členové SPM ve spolupráci s odbornou společností všeobecných praktických lékařů vypracovali doporučený postup pro léčbu pacientů s MUS pro praktické lékaře. To je způsob, jak psychosomatické myšlení vnášíme do praktické medicíny. Podporujeme vznik sítě odborných psychosomatických pracovišť, kterých je zatím málo a jsou vystavena velkému náporu klientů. Hlavním argumentem vedení ČLK proti vzniku psychosomatiky jako nástavbového oboru je přílišné tříštění medicíny do dalších oborů, ale uznává pozitivní význam a nutnost psychosomatického přístupu v medicíně. Rozšíření v tuto chvíli je možné i právě díky vzniku Společnosti psychosomatické medicíny a nástavbového oboru psychosomatika.

Doufáme ve spolupráci a podporu ČLK ve společném cíli, přes existující rozpor ve zvolených prostředcích k jeho dosažení.

MUDr. Michaela Ročňová,  MUDr. Vladislav Chvála,  PhDr. Ludmila Trapková

Zápis odmítli zástupci ČLK autorizovat, ani nenavrhli žádné změny textu.