Volby

Volby do orgánů organizační složky Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Přípravný výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 20.2. 2014 o konání voleb.

Volby se konají do:  a) výboru
b) revizní komise

Forma voleb:  jednokolové volby proběhnou korespondenčně v kombinaci s možností tajné volby během valné hromady, kterou vyhlašujeme na 22.4. 2014 v 15 hodin v sále Lékařského domu

Volební komise: výbor zvolil za členy volební komise:

  •                                    a) Mgr. Jan Knop – předseda
  •                                    b) MUDr. Jan Kredba – člen
  •                                    c) MUDr. Zina Hánová – člen

Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.

Návrhy kandidátů:

Řádní členové společnosti mohou navrhovat písemně na adresu J.Knop, Jáchymovská 385, Liberec 10 psč.46010 nebo e-mailem na adresu volby@psychosomatika-cls.cz  v době od 22. 2. 2014  do 25.3.2014  kandidáty do výboru a do revizní komise. Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti (viz web na adrese http://www.psychosomatika-cls.cz/?page_id=308 ) a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit. Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat.

Kandidátní listina:  Na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu do výboru a do revizní komise a výbor ji zveřejní do 31.3.2014 na internetových stránkách společnosti a ČLS JEP. Na základě kandidátní listiny vypracuje volební komise volební lístky, které zašle sekretariát ČLS JEP všem řádným členům OS ČLS JEP.

Počty členů:    do výboru bude voleno celkem 9 členů, do revizní komise bude voleno celkem 3 členů. Přípravný výbor se rozhodl k paritnímu zastoupení členů výboru nové společnosti podle oborů:

  • 3 lékaři nepsychiatři
  • 2 lékaři psychiatři
  • 2 psychologové
  • 2 fyzioterapeuti

Hlasování:

Každý řádný člen společnosti obdrží poštou volební lístky do výboru a do revizní komise. Na volebních lístcích budou uvedena jména kandidátů dle kandidátní listiny a volič označí křížkem jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu. Označení více osob nebo uvedení jiné osoby než která je uvedena na volebním lístku způsobuje neplatnost hlasu. Označení menšího počtu osob neplatnost nezpůsobuje. Volební lístky s označením volených osob odevzdá volič osobně do volební urny během valné hromady dne 22. 4. V LD, nebo je zašle do 18.4. 2014 ve 12:00 (rozhodující je den podání na poštu) na adresu: Volební komise společnosti psychosomatické medicíny, sekretariát ČLS JEP, 120 26 Praha 2, Sokolská 490/31. Později zaslaný volební lístek je neplatný.

Výsledky voleb:

Volební komise provede sčítání hlasů do volených orgánů. Zvlášť sečte platné a neplatné hlasy. Poté sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.

Obdrželo -li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, automaticky se rozšiřuje stanovený počet členů voleného orgánu o takto zvolené členy. V případě shody hlasů při rozhodování zvoleného orgánu je podle Jednacího řádu ČLS JEP rozhodující hlas předsedy (místopředsedy) tohoto orgánu.

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba veřejně do 25.4.2014  a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách společnosti a ČLS JEP.

Stížnosti: Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení voleb na adresu volební komise uvedenou výše v části hlasování. Stížnost musí obsahovat stručný popis volebního postupu a popis v čem je spatřována jeho nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Archivace:      Hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje sekretariát po dobu pěti roků.

Dne 20.2.2014

(stanovy_2013) Zde jsou také popsána pravidla pro řádné volby.(SE14_postup_volby_do_OS)

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.