Rozpočet SPM ČLS na rok 2019

Rozpis nákladů SPM 2019 – rozpočet:v Kč
materiální náklady – kancelářské potřeby1000
příspěvek na lokalizaci učebnice psychosomatiky20000
dotace výuky na III. LF UK (15dvouhodinovekx500)7500
nový web SPM- předpoklad25000
odměna CKP Dobřichovice vědecká schůze (2x)10000
Šernberské psychosomatické dny15000
zahraniční kontatky, cesty zástupce (EAPM)15000
cestovné (9x výbor)18000
poštovné2000
správa webu2000
cestovné, služby celkem114500
DPP Menclová (2499×12)29988
DPP vědecké schůze (1000x2setkáníx4přednášející)8000
osobní náklady celkem37988
bankovní poplatky500
poplatek EAPM3500
ostatní výdajce celkem4000
Celkem náklady157488