PhDr. Ludmila Trapková

Vzdělání: FTVS UK obor TV – matematika, FF UK klinická psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace systematické psychoterapie IPVZ, výcvik v individuální hlubinně orientované psychoterapii, ve skupinové psychoterapii dospělých i dětí, vzdělání v rodinné a systemické terapii, výcvik supervize ČIS, lektor a supervizor rodinné terapie, výcvik pro supervizory balintovských skupin, výcvik práce s tělem dle dr. Schmitta, ericksonovská hypnoterapie, Trapkova_2člen ČPS ČLS JEP, člen asociace klinických psychologů, člen SOFT, člen Evropské asociace supervizorů (EAS).
Praxe: ve zdravotnictví od r. 1985, Dětská psychiatrická ambulance OÚNZ Praha, Ordinace klinické psychologie Praha, člen týmu SKT od r.1993, autorka a spoluautorka četných prací.
V psychosomatice hájí pozice klinických psychologů při léčbě psychosomatických pacientů psychoterapií, především v rámci multioborových týmů. Vyučuje rodinnou terapii psychosomatických poruch.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.