MUDr. Jaromír Kabát

vedoucí psychosomatického pracoviště odborný zástupce zařízení Psychosomatická klinika Praha Specializace: psychosomatika, psychoterapie, chirurgie, akupunktura Vzdělání, stáže, kurzy:

  • Lékařská fakulta UK Praha Všeobecné lékařství
  • Atestace z chirurgie 1. a 2. stupně
  • Kurz aplikované psychologie FF UK
  • Kurz akupunktury IPVZ
  • Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře – IPVZ
  • Komplexní vzdělávací program v psychoterapii dynamicky zaměřený s důrazem na psychosomatický přístup
  • Osvědčení IPVZ o způsobilosti v oboru psychosomatická medicína

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOdborná praxe: 

  • 1985 – 1999: III. chirurgická klinika 1. LF UK Praha
  • od 1994 dosud:  1. Lékařská fakulta UK
  • od 2007 dosud: Psychosomatická klinika Praha
Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.