Mgr.Jan Krulík

krulík_1Narodil jsem se v roce 1980 v Praze.  V mezidobí mezi bakalářským a následným magisterským studiem oboru Fyzioterapie na 2. LF UK v Praze jsem pracoval jako fyzioterapeut na Rehabilitační klinice Malvazinky a již od počátku magisterského studia až dosud jsem jako fyzioterapeut zaměstnán v Centru komplexní péče Roseta, s.r.o.

Vzhledem ke komplexnímu psychosomatickému směřování pracoviště, se ve své praxi často setkávám s pacienty, jejichž obtíže nejsou čistě somatického rázu.  Stále častěji se setkávám s obtížemi pacientů, které mají výrazný dopad i na jejich psychiku. Mnohdy nelze jasně oddělit, která z obtíží byla oním „spouštěcím“ faktorem, který způsobil nebo zhoršil jejich obtíže. Proto je třeba pracovat komplexně.

Ve své praxi se kromě obecné fyzioterapie snažím specializovat na oblast pánevního dna. Tato oblast je pro psychosomatickou medicínu zdrojem velkého množství pacientů mužského i ženského pohlaví. Vzhledem k množství obtíží, která jsou s uvedenou oblastí spojeny – od úrazů, inkontinence, bolestivosti nejasné etiologie až po širokou oblast sexuálních dysfunkcí, je třeba pracovat nadoborově a v tomto směru má psychosomatická medicína jistě svou významnou a nezastupitelnou roli.

Do výboru Společnosti psychosomatické medicíny jsem se rozhodl kandidovat proto, že cítím potřebu „odšamanizovat“ tento obor, ale zároveň jej udržet jako obor PSYCHO – SOMATICKÝ, tj., že ne vše je způsobeno psychikou, ale na druhou stranu, ne vždy je třeba vidět problém jen z pohledu somaticky orientovaného zdravotníka.

Byl bych rád, pokud by se Společnost psychosomatické medicíny stala kvalitním orgánem ČLS JEP, který bude podporovat odborné vzdělávání v tomto „novém“ oboru a zároveň bude psychosomatickou medicínu prezentovat ostatním oborům jako možnost odlišného přístupu k problémům a obtížím pacienta.

vybrané kurzy a školící akce:

Krizová intervence pro lékaře, fyzioterapeuty a další zájemce (Dr. Běťák)

Forma Funkce facilitace (Mgr. Holubcová, Mgr. Maryška)

Diagnostika  a terapie dysfunkce svalů pánevního dna (Dr. Palaščáková Špringrová, PhD.)

Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Dr. Novotná)

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.