MUDr. Ondřej Masner

masnerSmysl a nutnost  psychosomatického přístupu v medicíně vzniká  pro mě přirozeně z klinické práce. Jako lékař  jsem nadále činný v převážně biologicky orientovaných oborech medicíny (ordinace PL, LSPP FN Motol),  a tak se setkávám neustále s velkým množstvím pacientů, kterým čistě biologicky orientovaná medicína nedokáže pomoci. Zažívám, že až rozšíření úhlu o psycho-sociální rozměr přinese uzdravení či úlevu. Tuto zkušenost dělám mimo jiné i v roli rodinného terapeuta a jako člen psychoterapeuticky orientovaného pracoviště (Psychosomatická klinika Praha).

Nově vznikající společnost psychosomatické medicíny vidím jako důležitý krok k tomu, aby se podařilo začlenit psychosomatické uvažování plnohodnotně do našeho zdravotnictví. Přitom bude nutné najít společný jazyk se somatickými obory medicíny a současně dbát na nezávislou kultivaci psychosomatického přístupu.

Mým přínosem do výboru společnosti by mohla být mnohaletá zkušenost z práce ve výboru psychosomatického sdružení SPPS, moje současné pracovní zakotvení v somatické a psychoterapeutické medicíně a dlouhodobé kontakty na odborná pracoviště v psychosomaticky rozvinutějším zahraničí.

Vzdělání a odborná činnost: praktický lékař, rodinný terapeut, osvědčení o psychosomatickém vzdělání, funkční specializace z psychoterapie, spoluzakladatel Sdružení pro Psychosomatiku SPPS v roce 2007, v rámci činnosti sdružení organizace odborných výjezdů a stáží na psychosomatických klinikách v Německu a Rakousku, přednášková činnost na 2. a 3. lékařské fakultě a na IPVZ pro budoucí praktické lékaře.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.