MUDr. PhDr. Jan Poněšický PhD.

ponesicky

Jan Poněšický, významný psychosomatik, zkušený terapeut, orientovaný v psychoanalytickém přístupu, znalec německé psychosomatiky, kde pracuje řadu let. Autor řady odborných i popularizujících knih.

 

Představy o mé činnosti ve výboru :

  1. Zasazení se o adekvátní ocenění, resp. honorář úvodních a motivačních, diagnosticky-poradenských rozhovorů.
  2. Snaha o zřízení kateder „psychosomatiky a psychoterapie“  na lékařských fakultách.
  3. Činnost v akreditační komisi, jejíž členem jsem se již stal.
  4. Publikační činnost jak ve smyslu popularizace psychosomatiky mezi lékaři, pacienty i laickou veřejností, tak i ohledně dalšího vývoje, teorie i praxe psychosomatiky.
  5. Coby psychiatr i klinický psycholog a psychoterapeut chci přispět ke komunikaci s psychiatrickou i psychoterapeutickou společností.

MUDr PhDr Jan Poněšický, PhD

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.