Mgr. Danuše Jandourková

jandourkovaNarodila jsem se v roce 1973 v České Lípě. Po gymnáziu jsem 2 roky studovala na Střední zdravotnické škole v Mostě a pak krátce pracovala jako porodní asistentka. V roce 1999 jsem ukončila studium jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Po mateřské dovolené jsem v roce 2002 začala pracovat jako psycholog na Gynekologicko-porodnické klinice VFN v Praze, později také na psychiatrické klinice VFN v Praze. Působím jako terapeut v programu Vícerodinné terapie pro léčbu poruch příjmu potravy.

Získala jsem atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci v systematické psychoterapii. Absolvovala jsem pětiletý výcvik v hlubinně-dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch, kurs Práce s tělem v psychoterapii, kurs Práce s časovou osou, kurs Vícerodinné terapie.

Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti a členkou Evropské asociace pro psychoterapii. Aktivně pracuji ve výboru Sdružení pro psychosomatiku o.s. od jejího založení v roce 2007, podílím se na výuce psychosomatiky na 3.LF UK.

V současné době pracuji jako vedoucí psycholog Centra komplexní péče Dobřichovice a Centra komplexní péče Roseta. Spolu s kolegy se snažíme našim klientům nabízet komplexní péči a to zejména prací v týmu rehabilitační lékař – fyzioterapeut – psycholog.

Ráda bych prací ve výboru psychosomatické společnosti ČLS zejména napomáhala vytváření dobrých podmínek pro týmovou spolupráci a komplexní léčbu pacientů.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.