Výsledky voleb-oficiální zpráva

Protokol o průběhu voleb do výboru a revizní komise Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

Přípravný výbor nově zakládané SPM ČLS JEP se sešel 21.2.2014, navrhl způsob voleb a zvolil tříčlennou volební komisi: Mgr. Jan Knop, předseda, MUDr. Zina Hánová a MUDr. Jan Kredba. Předseda volební komise vyzval elektronickým dopisem členy přijaté přípravným výborem SPM  k 7.4.2014 k tomu, aby zaslali návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise Společnosti.

Navržení kandidáti byli následně osloveni, zda se svou kandidaturou do výboru a revizní komise Společnosti souhlasí. Tak byla vytvořena kandidátní listina. Kandidáti byli rozděleni dle návrhu přípravného výboru do 4 skupin dle toho, jakou odbornost u svého jména uvedli. Toto rozdělení mělo vést k zajištění rovnoměrného zastoupení čtyř odborností ve výboru SPM.

Všem členům (bylo jich 204), přihlášeným k 7.4.2014, byla zaslána kandidátní listina. Volby proběhly jednokolově, členové obdrželi poštou ze sekretariátu ČLS JEP hlasovací lístky, tyto po vyplnění zaslali poštou na adresu ČLS JEP, nebo vložili na první valné hromadě zakládané SPM do volební urny a to dne 22.4. do 16.30.

Volební komise obdržela do 24.4.2014 volební lístky od 135 voličů, shledala je všechny platné, volební lístky sečetla a konstatuje tento výsledek voleb (resp. tyto počty hlasů) v jednotlivých skupinách dle odborností:

Zástupci lékařů:

 1. MUDr. Branná Barbora                                38 hlasů
 2. MUDr. Chvála Vladislav                              120 hlasů
 3. MUDr. Kabát Jaromír                                   56  hlasů
 4. MUDr. Masner Ondřej                                  69  hlasů
 5. MUDr. Ročňová Michaela                            25  hlasů
 6. Doc., MUDr. Šimek Jiří                                 40 hlasů
 7. MUDr. Štefánek Josef                                      5  hlasů
 8. MUDr. Slovák Jan                                           26 hlasů

Zástupci psychiatrů:

 1. MUDr. et PhDr. Bartůšková Ludmila       36 hlasů
 2. MUDr. et PhDr. Poněšický Jan, PhD.      105 hlasů
 3. MUDr. Skálová Markéta                              54  hlasů
 4. MUDr. Švarcová Iva                                      44 hlasů

Zástupci psychologů:

 1. Doc. PhDr. Bendová Marcela, PhD.          28 hlasů
 2. PhDr. Chválová Trapková Ludmila           99 hlasů
 3. Mgr. Jandourková Danuše                         52  hlasy
 4. PhDr. Neudertová Hana, PhD.                    9  hlasů
 5. PhDr. Roubal Pavel                                      68  hlasů

Zástupci fyzioterapeutů:

 1. Mgr. Krulík Jan                                               64 hlasů
 2. Mgr. Sladká Hana                                           33 hlasů
 3. MUDr. Šidáková Silvie                                  40 hlasů
 4. Mgr. et Mgr. Týkalová Jana                         83 hlasů

Dle klíče, který navrhl přípravný výbor SPM tj. 3 zástupci lékařů, a po dvou zástupcích z psychiatrů, psychologů a fyziologů, byli do výboru společnosti zvoleni:

 1. MUDr. Chvála Vladislav
 2. PhDr. Chválová Trapková Ludmila
 3. MUDr. Kabát Jaromír
 4. Mgr. Krulík Jan
 5. MUDr. Masner Ondřej
 6. MUDr. et PhDr. Poněšický Jan, PhD.
 7. PhDr. Roubal Pavel
 8. MUDr. Skálová Markéta
 9. Mgr. et Mgr. Týkalová Jana

Za členy revizní komise byli zvoleni:

Rozhodnutím přípravného výboru jsou do revizní komise zvoleni ti, kteří se v počtu jim udělených hlasů v jednotlivých skupinách dle odborností do výboru nedostali, přičemž tyto kandidáty pak komise seřadila podle počtu získaných hlasů již bez ohledu na jednotlivé skupiny a první čtyři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy revizní komise.

 1. Mgr. Jandourková Danuše
 2. MUDr. Šidáková Silvie
 3. Doc. MUDr. Šimek Jiří
 4. MUDr. Švarcová Iva

Praha dne 24.4.2014

Mgr. Jan Knop, předseda volební komise

MUDr. Zina Hánová a MUDr. Jan Kredba, členové volební komise

[wysija_form id=“1″]

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.