5.5.2014

logo_SPM_modra_čtverecJednání výboru 5.5.2014

Přítomní:  Chvála, Poněšický, Roubal, Trapková, Kabát, Masner, Skálová, Týkalová, Krulík

Program:

 1. Kontrola zápisu
 2. Rozdělení funkcí:
  • 1. místopředseda: MUDr. Jan Poněšický
  • 2. místopředseda: MUDr. Ondřej Masner
  • vědecký sekretář:  MUDr. Jaromír Kabát
  • pokladník sekretářka: p. Radka Menclová (koordinuje PhDr. Trapková)
  • Předseda revizní komise: Mgr. Danuše Jandourková
 3. Výbor souhlasí s odměnou za práci sekretářky 2500,- hrubého měsíčně
 4. Výbor souhlasí s proplacením nákladů na přípravu voleb a nové společnosti 2537,-Kč (faktura)
 5. Vzdělávací program- doladění. Materiál pro MZd je třeba odevzdat do 7.5., 27.5. je redakční rada MZd. k náplním nových oborů. Za výbor bude přítomen Chvála jako předseda akreditační komise.
 6. Rozpočet OS delegujeme na pokladní-sekretářku- příště výbor projedná a schválí
 7. Projednání a přijetí nových členů: Projednáni a schváleni Mgr. Pavelka Richard, Brno, Mgr. Lenka Cibulková, Praha, Mgr. Veverková Eva, Nedvědice, MUDr. Hirnerová Barbora Praha.
 8. Korespondence výboru: Proběhla bouřlivá korespondence kolem požadavku MZd.na vytvoření seznamu 15 otců zakladatelů, což je pojem který se nekryje tak docela s něčím jako je „tabule cti“. MZd.takový seznam dosud aktivních odborníků využívá k jejich nominování k atestacím. Obvyklý postup je takový, že úředníci MZd. požádají děkany jednotlivých LF o návrhy odborníků. Ale považte, kdo z kolegů, kteří v minulosti zastávali neohroženě postoje psychosomatické medicíny  je dnes znám děkanům LF? Na seznamu chyběli takoví nesporní „otcové zakladatelé“ jako je Šavlík, Šimek, Honzák, Poněšický… tak to jsme tak nemohli nechat. ve spolupráci s IPVZ jsme je navrhli do seznamu, nyní záleží na úřednících, jak to dopadne. My bychom měli každopádně vytvořit „tabuli cti otců zakladatelů“, kde by neměli chybět takoví lidé jako Baštecký nebo Mařatka.
 9. Základní dokumenty (stanovy -Chvála, etický kodex- Trapková, databáze členů, lékařů s PS vzděláním, pracovišť- p.Menclová,)
  • Informační web, Chvála. Zvážit zabezpečenou část webu- kontakty, zajistit rozesílání zpráv členům, zvážit vyžádání souhlasu členů s uveřejněním kontaktů
  • Tiskový mluvčí, kontakt s médii- vydávání tiskových zpráv (Chvála)
  • Obsah psychosomatické medicíny – trvalý úkol. V nejbližším roce: celodenní jednání výboru 2.7.2014; téma celostátní konference je identita psychosomatiky; Roubal navrhuje program příští valné hromady věnovat projednání témat jednotlivých oborů, které společnost sdružuje (psychologie, fyzioterapie, psychiatrie, somatická medicína)
  • Pracovní skupiny: podle témat- garanti témat si je dají dohromady (zatím PS pro stanovy- Chvála, PS pro etický kodex- Trapková)
  • Udržování kontaktů s dalšími společnostmi
  • Rámcový kalendář akcí

  Rámcový plán na 4 roky

 • Výbor 1x měsíčně: pravidlo: 2. úterý v 15 hodin
 • Odborné schůze: cca 2x ročně v režii jednotlivých pracovišť
 • Konference 1x za 2 roky
 • Valná hromada (Nejbližší valná hromada při konferenci 16.-18.10.)
 • Volby (1x za 4 roky)
 1. Různé: souhlas výboru s tím, že potřebujeme celodenní setkání na podrobnější práci nad jednotlivými tématy a oblastmi.
 2. Příští schůze 10.6. v 15-17 hodin na psychosomatické klinice v Patočkově 3, Praha. Celodenní setkání výboru 2.7. od 9:00 do 17:00 v Patočkově

Zapsal V. Chvála

V Praze 5.5.2014

[wysija_form id=“1″]

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.