Tiskové zprávy

 TISKOVÁ ZPRÁVA / PRESSEMITTEILUNG

Česká republika má odbornou společnost psychosomatické medicíny

Praha 26. května 2014 – Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním zařadila mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. Koncem letošního dubna pak více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a rehabilitační medicíny, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice.

V současnosti Společnost psychosomatické medicíny spolupracuje s akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví ČR na náplni a koncepci oboru, dále vytváří síť psychosomaticky orientovaných pracovišť a připravuje systém nadstavbového specializačního vzdělávání lékařů v oboru psychosomatika. Právě lékaři by se měli stát prvním článkem v řetězci, který bude nápomocný pacientům s komplikovaným psychosomatickým onemocněním.

„V posledních několika desetiletích byl preferován názor, že zlepšováním laboratorního a přístrojového vybavení, včetně výrazného rozmachu farmakologie, se podaří vyřešit většinu onemocnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) se hrdě hlásila k bio-psycho-sociálnímu pojetí zdraví a nemoci, ale realitou byl bohužel masivní rozvoj především v oblasti biologické složky medicíny. Později se ukázalo, že tento trend vede k prudkému růstu nákladů na zdravotnictví, ale přitom stále přibývá pacientů s chronickým průběhem neinfekčních a nenádorových onemocnění. Těchto pacientů je dle studií až 40% a na vzniku a udržování jejich nemoci se výrazně podílejí psychické a sociální faktory. Psychosomatická medicína v tomto ohledu nabízí chybějící článek v systému léčby a navíc může pomoci ušetřit nemalé finanční prostředky v systému zdravotní péče,“ uvádí předseda odborné společnosti MUDr. Vladislav Chvála.

Více informací o Společnosti naleznete na www.psychosomatika-cls.cz.

V Praze 16. 5. 2014

  • MUDr. Vladislav Chvála, předseda odborné společnosti (chvala@sktlib.cz )
  • Mgr. Jan Krulík, člen výboru (Jan.Krulik@seznam.cz)
  • MUDr. Ondřej Masner, 2.místopředseda (masnerovi@gmail.com)

[wysija_form id=“1″]

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.