10. 6. 2014

logo_SPM_modra_čtverecJednání výboru 10. 6. 2014

 • Přítomní: Chvála, Roubal, Trapková, Kabát, Masner, Skálová, Týkalová, Krulík
 • Omlouvá se: Poněšický

Program:

 1. Kontrola zápisu a schválení programu
 2. Podpis smlouvy s paní Menclovou jako sekretářkou. (Výbor schválil odměnu za práci sekretářky 2500,- hrubého měsíčně u na minulém jednání)
 3. Náplň oboru: informace z jednání redakční rady MZd.: Členové výboru doplnili obsah dokumentu tak, aby byla náplň oboru srovnatelná s rakouským vzděláváním v oboru psychosomatické medicíny a na jednání redakční rady MZd. byl takto schválen. Nyní prochází dalším připomínkovým řízením na MZd. Kolegové, kteří v minulosti splnili podmínky vzdělávání v psychosomatice (IPVZ) a získali osvědčení o něm závěrečnou zkouškou, budou moci požádat o zařazení do oboru psychosomatická medicína a na základě již vykonané zkoušky jim bude obor uznán. (Chvála)
 4. Rozpočet OS není třeba pro tento rok schvalovat, až na další rok podle hospodaření OS
 5. Projednání a přijetí nových členů: MUDr. Miluše Mitová, CSc., MUDr. Karolína Sobotová, Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová, MUDr. Marek Hakl, PhD. Diskuse na téma schvalování nových členů. Výbor se shoduje na tom, že k validnímu schvalování nových přihlášek potřebuje mít k dispozici více informací. Požadujeme k přihlášce člena krátké pracovní CV na adresu sekretářky paní Menclové (menclova@sktlib.cz) Informaci umístíme na stránky společnosti.
 6. Diskuse o logu společnosti a volba loga. Po diskusi rozhodnuto odložit a připravit další návrhy do konce srpna (Týkalová)
 7. Korespondence výboru a informace o různých jednáních
 8. Tiskové zprávy výboru: Tiskové zprávy po jednání výboru nebo jako reakci výboru na aktuální situaci ve společnosti si bere na starost J.Kabát. Schválení TZ většinou členů výboru do 5 dnů. Pak rozeslání na adresy ČTK + novinářů. (Kabát)
 9. Web společnosti. Zatím provozován jako minimalistický téměř bez nákladů, vyhovuje. Zařízeno odesílání informačního zpravodaje přímo z webového rozhraní. Rozesíláme všem členům + předsedům odborných společností ČLS, možno si odběr přihlásit i zrušit, je dostupná i přehled o tom, kolik jich bylo doručeno, kolik otevřeno, kolik zrušilo pravidelné zasílání.
 10. Výbor navrhuje udělit čestné členství ve společnosti pro zasloužilé kolegy a kolegyně, kteří se věnovali psychosomatické medicíně po celou svou praxi. Návrh je na MUDr. R. Honzáka, Doc. MUDr. J. Šimka, CSc., MUDr. J. Šavlíka CSc., F.Irmiše, MUDr. Z. Vlačihovou, sdoc. PhDr.K. Balcara, CSc., a MUDr. J.Hašto. Informaci o záměru výboru sdělí nominantnům dr.Chvála a zjistí, zda o to stojí. Do příští schůze doplníme seznam a pak schválíme.
 11. Příprava celodenního zasedání výboru (17. 9. 2014):
  1. Obsah psychosomatické medicíny. Projednání témat jednotlivých oborů, které společnost sdružuje (psychologie, fyzioterapie, psychiatrie, somatická medicína)
  2. Pracovní skupiny připraví materiál ke svým tématům:
   1. pro stanovy- Chvála, Krulík
   2. pro etický kodex- Trapková, Roubal
   3. pro styk se zahraničím Masner, Poněšický
   4. pro kódy výkonů psychosomatické medicíny Kabát, Skálová
   5. Spolupráce s dalšími společnostmi
 12. Různé:
  1. Pro potřeby pracovních skupin oslovit odborníky- kontakty na členy společnosti
  2. Získat seznam držitelů osvědčení o psychosom.vzdělávání a poslat výboru Předat jim informaci o tom, jak mohou splnit podmínky akreditovaného kurzu psychosomatická medicína.
  3. Diskuse o obsahu vzdělávání psychosomatického přístupu v rehabilitaci
 • Příští schůze bude celodenní 17. 9. od 9:00 do 16:00 v Patočkově

Připravil V. Chvála , V Liberci 10.10.2014

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.