13.10. 2014

Praha/Liberec, 13. října 2014 – Ve dnech 16. – 18. října se v prostorách vědecké knihovny v Liberci uskuteční 15. psychosomatická konference. Pořadateli jsou vedle Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci také Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS) a Psychosomatické kliniky s. r. o. (Praha) ve spolupráci s psychosomatickou sekcí PS ČLS J.E.P. a se Společností psychosomatické medicíny ČLS J.E.P.

Pořádaná vzdělávací akce má navázat na tradici celostátních setkání všech zájemců o psychosomatickou problematiku ve zdravotnictví. „Podařilo se nám společnými silami zavést psychosomatickou medicínu do novely vládní Vyhlášky 286/2013 o vzdělávání ve zdravotnictví. Tak začala nová etapa vývoje psychosomatické medicíny v České republice. Naplnili jsme tím legislativní předpoklad existence psychosomatiky jako medicínského oboru. Vyvstala tím naléhavá potřeba definovat obsah oboru a vymezení jeho hranic.,“ uvádí předseda Společnosti psychosomatické medicíny MUDr. Vladislav Chvála.

Hlavním tématem konference je identita psychosomatické medicíny, což se jeví vzhledem k nové etapě  jejího vývoje v ČR jako velmi aktuální.

Program konference bude nabitý a pokusí se zodpovědět například na otázky: Jaké metody jsou v rámci psychosomatické péče v medicíně základní, a co už přesahuje rámec takto definované péče?Jak vyučovat lékaře či mediky psychosociálním dovednostem, které rozšíří jejich převážně biologicky orientované medicínské vzdělání? Jaké místo mají a měli by mít  kliničtí psychologové v psychosomatické problematice? V čem se liší psychosomatická medicína a klinická psychoterapie? Jak by měly doplňovat a spolupracovat?

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.