11.11. 2014

logo_SPM_modra_čtverecSchůze výboru 11.11. 2014 15:00- 17:00

Přítomní: Chvála, Kabát, Krulík, Masner, Skálová, Trapková ,Týkalová

Omluveni: Roubal, Poněšický

Program:

 1. Kontrola min. zápisu
 2. Projednány přihlášky do společnosti a schváleno jejich přijetí:
  • Vdoviak Miroslav MUDr.
  • Strobachová Ingrid PhDr, Ph.D.
  • Léblová Renata Mgr.
  • Lhotová Pavla Mgr.
  • Kinclová Barbora Mgr.
  • Bubeníková Petra Mgr.
  • Jahůdka Vaníková Gabriela MUDr.
  • Šplíchalová Anežka Bc.
  • Šimonková Pavla Bc.
  • Podhajská Eva MUDr. s ohledem na dosavadní praxi pozvána na výbor. Další zatím nedodali CV, proto projednání odkládáme:
  • Holohlavská Lucie MUDr.
  • Dmejchalová Eva Bc.,
  • Fischerová Barbara Mgr.
  • Tesařová Michaela.
 3. Jmenování čestných členů (Souhlas nám dali: Honzák, Hašto, Šavlík, Vlačihová, Irmiš, Pánková, Balcar, Šimek). Doplňujeme jednání o doc.Bendové- schváleno. Doplnit krátké životopisy. (požádá je Chvála)
 4. Návrh našeho delegáta na jezd ČLS, který má být 28.1.2015 (schválen Chvála). Odesláno mělo být do 31.10. po jednání prodlouženo na 11.11.2014
 5. Administrativa od minulého výboru  (Chvála)
  1. Příspěvky podle skupin na rok 2015:  400Kč pro všechny kategorie
  2. Rozpočet na příští rok dle kategorií ČLS: návrh, krátká diskuse (dle p.Menclové) dle rozpisu:
   1. materiálové náklady 35000,- (vč. Příspěvku 30000,- na Psychosom),
   2. občerstvení, cestovné, služby: 5000,-
   3. Osobní náklady: 30000,-
   4. ostatní výdaje: 10000,-
 6. Seznam akcí na rok 2015:
  • Valná hromada, termín: 24.3., Program: MUDr. Kabát
  • Balintovská skupina na PsK Praha (opakovaně)
  • Čejenská konference PsK Praha 12.6.15
  • Konference  (org.Dobřichovice): Komplexní přístup 10.1. 15
  • Korespondence: 116 mejlů, 1x pozvánka na předávání ocenění ČLS, materiály ze sekretariátu ČLS (Menclová)
 7. Webové stránky společnosti:
  1. jazykové verze: jak daleko jít v překladech, případně zda najmout překladatele? Diskuse. Rozhodnutí výboru:  zatím ne. Budeme sledovat návštěvnost stránek z ciziny a podle toho znovu projednáme za rok.
  2. je třeba přejít na jinou verzi poskytování (vlastní server, pronájem cca 160 Kč/měsíčně bez dph u Wedosu) abychom mohli rozesílat newsletter (schváleno)
 8. Pracovní skupiny
  1. PS pro stanovy OS– Krulík: návrh stanov poslán členům výboru k další diskusi. Zapracovat etickou komisi dle vzoru z ČPS. Diskuse, zda také přijmout nezávislou etickou komisi i kárnou komisi, jako to navrhla ČPS. Souhlas s nezávislou etickou komisí o 5 členech.
  2. PS pro etický kodex– Trapková, Roubal: Jak jsme pokročili? Navrženo 8 kandidátů, kteří s kandidaturou souhlasí. (Hronová Romana, Šimek Jiří, Sladká Hana, Strobachová Ingrid, Fürst Aleš, Pečená Marie, Bartůšková Ludmila, Pöslová Blanka) Volba možná až v případě, že budou schváleny nové stanovy společnosti valnou hromadou. Připraveno zahrnutí etické komise do stanov.
  3. PS pro styk se zahraničím: zpráva o činnosti od minulého setkání: Masner, Poněšický. Přibyli členové PS: MUDr. Martin Seifert, Mgr. Julie Lipská, Mgr. Lucie Hornová
   1. Kontakty s EAPM (European Association of Psychosomatic Medicine), pozvánka na kongres EAPM 2-4.července 2014 v Norimberku. Výbor schvaluje uhradit 50% konferenčního poplatku (ten je 400 EU) aktivním účastníkům z členů SPM. Dedline je 15.12.2014 postery, 15.1.2015 přednášky
   2. Definice psychosomatické medicíny (příloha 1) Byla rozeslána členům výboru SPM. Do příště prosíme o připomínky k textu. Bude-li schválena výborem, může být vydána jako informační brožura pro jednání se stranami. O materiál pečuje Masner. Brožura může mít tyto části:
    1. Historie (Chvála, Honzák)
    2. Definice psychosomatiky (Masner, Poněšický, Trapková)
    3. Vědecké základy (Kabát)
    4. Další vzdělávání (Chvála)
    5. Kompetence a metody (Chvála, Trapková, Kabát)
  4. PS pro kódy výkonů psychosomatické medicíny Kabát, Skálová:
   • Předběžně uvažujeme o registraci čtyř nových výkonů.
    • Dva pro specializovaná pracoviště: Komplexní a cílené psychosomatické vyšetření. Osnova náplně výkonů je připravena.
    • Dva výkony pro základní psychosomatickou péči: Diferenciálně diagnostické vyjasnění psychosomatických projevů nemoci a Verbální intervence u psychosomatických stavů nemoci.
    • Dále definici existujícího výkonu 80025 Multidisciplinární konference o průběhu léčby navrhujeme rozšířit o autorskou odbornost psychosomatická medicína o jejíž vytvoření žádáme současně s novými výkony.
 9. Téma odborné akce: Kabát, Chvála. Na webu je aplikace, ve které lze dobře publikovat všechny akce, termíny, místo, ale i případně objednávání zájemců. Systém je třeba sjednotit se stavovským předpisem č.16 ČLK. ČLS je členem Asociace celoživotního vzdělávání. Bude výbor SPM usilovat o akreditaci vzdělávacích akcí a udělování bodů do systému celoživotního vzdělávání? Podmínky a možnosti zjistí Kabát. Projednány informace o plánovaných akcích:
  • Pracovní setkání fyzioterapeutické sekce dne 9.1.2015 (Jana Týkalová) Výbor souhlasí s rozesláním informace všem členům SPM
  • Seminář s prof. Loewem 10.2. 2015 o výuce psychosomatiky na LF v Bavorsku (Masner). Mělo jít původně o informativní schůzko o tom, jak to v Bavorsku dělají. Ale s ohledem na ambici dostat také u nás psychosomatiku do výuky na LF, by bylo užitečné přizvat kolegy, kteří na LF učí tzv. humanitní předměty, případně ty, kdo o výuce rozhodují. Posílejme typy na pozvané účastníky Masnerovi.
  • Valná hromada SPM 24.3. 2015. Odborný program připraví Kabát.
  • další akce:
   • Základní kurz focusing (1. stupeň) 10.4.2015 do 16:00 – 12.4.2015 do 12:00
   • Balintovské skupiny pro praktické lékaře a lékaře specialisty: středy 14.ledna 2015, 4.února, 4.března, 1.dubna, 6.května vždy 17:30 – 20:30
   • Čejenská psychosomatická konference 12.6.2015 9:00-17:00 (U všech je místem konání Psychosomatická klinika Praha.)
   • Komplexní psychosomatický přístup VI.10.01.2015 8:30 – 18:00 /Tady je místo konání CKP Sámova)
 10. Různé:
  • Informace o konferenci: 15.konference psychosomatické medicíny v Liberci měla 182 účastníků, 20 aktivních přednášejících. Proběhla bez komplikací. Většina reakcí na konferencí byla příznivá (více na stránkách konference konference.psychosomatika.cz). Audio-záznamy přednášek jsou na webu Psychosomu k dispozici všem zájemcům (www.psychosom.cz). Akce proběhla bez finanční podpory farmaceutických firem jako nezávislá a byla i finančně úspěšná. Za přípravu a organizaci výbor děkuje Psychosomatické klinice Praha a Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Pro příště se ujme organizace výbor SPM ČLS. Bude třeba zvýšit kapacitu konference pro zvyšující se zájem o účast na konferenci. Předběžně jsme jednali se zástupci TU v Liberci, která má vhodné prostory s přiměřenou kapacitou 320 míst. Podmínkou je využití spolupráce s katedrou sociálních studií TUL. Předběžný termín příští konference vyjednán na 9.10,11.6. 2016 (Chvála)
  • Tiskovou zprávu výboru (Kabát)

Příští setkání výboru 9.12.11.2014 na Psychosomatické klinice od 15.00-17:00

Zapsal V.Chvála

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.