10. 2. 2015

logo_SPM_modra_čtverecSchůze výboru 10. 2. 2015 15:00- 18:00

Přítomní: Chvála, Masner, Trapková,Týkalová, Kabát, Krulík, Skálová, Roubal, Poněšický

Omluven: Kabát

Program:

 1. Kontrola min. zápisu
 2. Projednány přihlášky do společnosti a schváleno jejich přijetí: MUDr. Václav Vrba, Jilemnice
 3. Administrativa od minulého výboru  (Chvála)
  1. Korespondence: 67 mejlů, informativně probrána hlavní témata.
  2. Pozvánka doc. Kašpárka k pořádání sympozia o psychosomatice v rámci psychiatrického kongresu na podzim t.r. v Brně. Program sympozia: Psychosomatika v ČR dnes:
   1. Chvála V., Trapková L.: Tři světy: biologický, psychologický a sociální
   2. Ročňová M.: Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře
 • Branná B.: Psychosomatika v rukou pediatra
 1. Petrovská P.: Využití psychosomatického a psychoterapeutického přístupu dermatologem
 1. Zpráva o průběhu sympozia PM na Kongresu primární péče, kontakty
 2. Tisková zpráva k článku MUDr. Hnízdila v časopise Téma 4/2015.
 1. Příprava shromáždění členů
  1. Navržený program (probrat po bodech, úkoly osobně, určit časový rozvrh, varianty dle průběhu- i pokud nebude nadpoloviční počet členů):
   1. Schůzi předsedá V. Chvála
   2. Seznam členů- podpisy (p. Menclová)
 • Volba mandátové a návrhové komise (vybereme na místě, do návrhové komise Jan Krulík)
 1. Zpráva výboru o činnosti (projednána a doplněna, přednese předseda)
 2. Zpráva revizní komise (D. Jandourková, uzávěrka předána)
 3. Stanovy nové společnosti, diskuse, hlasování o přijetí stanov (V.Chvála)
 • Etická komise, návrh na její zřízení, představení kandidátů (L.Trapková)
 • Hlasování o členech etické komise
 1. —————————————————přestávka
 2. Vzdělávání v psychosomatice a náplň oboru (V.Chvála)
 3. Návrhy kódů výkonů odbornosti psychosomatika (J.Kabát)
 • Psychologové a psychosomatika (P. Roubal)…………………… 45 min
 • Fyzioterapeuti a psychosomatika (J.Týkalová)………………… 45 min
 • Výsledky hlasování (počítat ručně, skrutátoři…)
 1. Čestní členové SPM (představení)
 • Usnesení a závěr (návrhová komise, J.Krulík)
 1. Tisk informační brožury pro účastníky valné hromady (grafický návrh Týkalová, tisk v Liberci Menclová, jen na A4 provizorní pro členy SPM)
 1. Pracovní skupina pro kódy výkonů: Jak postupovat dál?
 2. Odborné akce:
  1. seminář s prof. Löwem 26. května, od 14 do 18 hodin. Tři témata. Preferujeme téma pracovišť a výzkumu psychosomatiky) Nabídnout spolupráci při organizaci Sdružení pro psychosomatiku (Masner) Pozvat novináře (Tereza Jirásková? Koho dalšího? Dodejte). Pozvat zástupce ostatních OS (Chvála)
  2. Schůzka s prof. Svačinou- navrhoval Šimek
  3. Různé: práce na doporučených postupech
 3. Příští setkání výboru 14.4. 2015 na Psychosomatické klinice od 15.00-18:00

Zapsal V.Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.