Zápis a usnesení valné hromady

Zápis ze zasedání Shromáždění členů Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP z.s. konané dne 24. 3. 2015 v Lékařském domě, Praha 2

 1. logo_SPM.jpgProgram:

 2. Přivítání členů SPM ČLS JEP a úvodní slovo (MUDr. Chvála). Shromáždění členů bylo svoláno na základě §2, odst. 5 Jednacího řádu.
 3. Volba pracovního předsednictva: Schválen návrh na složení: MUDr. Chvála; PhDr. Roubal, PhDr. et MUDr. Poněšický, Mgr. et Mgr. Týkalová, Mgr. Krulík.
 4. Schválení programu Shromáždění členů SPM: Předložený program doplněn na návrh z pléna o bod: „Lékaři a psychosomatika“. Program jednohlasně schválen.
 5. Ověření počtu přítomných členů, ověření schopnosti usnášení: Počet 38 platných členů: shromáždění není usnášeníschopné. Proto je schůze ukončena a po 15 min. znovu zahájena (dle §3 odst. 3 Jednacího řádu) Nově zahájená schůze je usnášeníschopná většinou přítomných hlasů dle §3, odst. 5 Jednacího řádu ČLS JEP.
 6. Volba mandátové komise:PhDr. Pöslová, MUDr. Hanousková, Mgr. Bubeníková. Schválena všemi přítomnými hlasy
 7. Volba volební komise: Mgr. Jandourková, MUDr. Ježková, Mgr. Holubcová. Schválena všemi přítomnými hlasy
 8. Volba návrhové komise: Mgr. Krulík, MUDr. Hánová, PhDr. Roudná. Schválena všemi přítomnými hlasy
 9. Zpráva výboru SPM o činnosti: MUDr. Chvála představil stávající výbor SPM, prezentoval „Zprávu o činnosti výboru SPM od zvolení do března 2015“ (příloha 1). Zpráva byla vzata na vědomí.
 10. Zpráva revizní komise SPM (Mgr. Jandourková): Zprávu bere shromáždění na vědomí (příloha 2)
 11. Stanovy SPM – představení, tvorba, diskuse, hlasování o přijetí Stanov SPM ČLS JEP: MUDr. Chvála informoval účastníky Shromáždění členů o tvorbě Stanov SPM včetně Jednacího a Volebního řádu, představil jednotlivé paragrafy a případné dodatky specifické pro SPM. Diskuse: PhDr. Roubal – poznámka ke Stanovám § 12 bod g) – nutnost konzultace s právníkem. Mgr. Týkalová – zapracovat dodatek k §1 Stanov, bod 2) „…, jejichž přihlášku projednal a schválil výbor SPM.“ Přijato hlasováním. Hlasování: 38 přítomných pro přijetí takto doplněných stanov
 12. Etická komise – návrh na zřízení, představení kandidátů (PhDr. Trapková): PhDr. Trapková vysvětlila potřebu ke zřízení etické komise, která je nezávislá na výboru SPM a bude mít pět členů. Obeznámila účastníky s náplní práce etické komise. Vyzvala přítomné kandidáty k představení, ostatní představila dle jejich životopisu. Přítomní kandidáti: MUDr. Hronová – psychiatr, MUDr. Mothejlová – ambulantní pediatr, PhDr. Pöslová – klinický psycholog, MUDr. Ročňová – praktický lékař, Mgr. Sladká – fyzioterapeut, PhDr. Strobachová – dětská klinická psycholožka. Nepřítomní kandidáti: MUDr. Jirmanová – internistka (pneumolog), PhDr. Pečená – klinický psycholog, doc. MUDr. Šimek – psychiatr, psychoterapeut. Na základě nízké účasti členů na shromáždění (ani ne 1/5) MUDr. Chvála navrhuje, aby výbor SPM provedl na základě nově přijatých stanov volbu etické komise korespondenčně. Navržení kandidáti mohou případně do té doby pracovat jako pracovní skupina pro etiku.
 13. Volba členů etické komise: Přesunuta jako volba korespondenční. Připravené volební lístky budou rozeslány všem členům SPM prostřednictvím sekretariátu ČLS.
 14. Návrhy kódů zdravotnických výkonů v odbornosti psychosomatika: MUDr. Kabát informoval účastníky o vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu zdravotnických kódů v novém atestačním lékařském oboru Psychosomatika a o projednávání na dohodovací komisi MZ ČR:  Navrhujeme využít stávající kódy s větší frekvencí:
  • Evaluace stavu pacienta s ohledem na psychosociální faktory  /45”, 484/ (pozn.: výkon bude možné použít s kódem vyšetření základní odbornosti)
  • Psychoterapie podpůrná prováděná lékařem nepsychiatrem /30”, 210 / (pozn.: požadujeme změnu OF pro lékaře specialisty v oboru psychosomatická medicína)
  • Multidisciplinární konference o průběhu léčby /90”, 735/ (pozn.: OF: 1/1 den 2/1 rok)
  • Nové kódy obdobné jako u jiných nástavbových atestací:
   • Komplexní vyšetření lékařem specialistou v oboru psychosomatická medicína /60”, 600/
   • Cílené vyšetření lékařem specialistou v oboru psychosomatická medicína  /30”, 300/
  • Diskuse k tématu: Doc. MUDr. Pánková – vyjádřila podporu výboru SPM v projednávání na MZ ČR a nutnost prosazení těchto kódů. MUDr. Večeřová – nutnost těchto kódů pro všechny odbornosti.
 15. Psychologové a psychosomatika – pracovní skupina pro psychologii v psychosomatice. Diskuse: PhDr. Roubal představil iniciativu dvou členů výboru – psychologů (PhDr. Roubal, PhDr. Trapková), ve které se snažili o extrakci témat, která jsou důležitá pro psychology pracující psychosomatickým přístupem. Bylo osloveno 80 členů SPM e-mailem, návratnost 10%, přesto široká rozmanitost témat, která dávají příležitost k další diskusi a rozvoji mezioborové spolupráce v rámci biopsychosociálního přístupu. K tématu bohatá diskuse. V případě zájmu o plné texty reakcí kontakt na info@psychosomatika-cls.cz
 16. Fyzioterapeuti a psychosomatika – pracovní skupina pro fyzioterapii v psychosomatice: Mgr. Týkalová seznámila účastníky s výsledky prvního setkání pracovní skupiny pro fyzioterapii v psychosomatice (01/2015). Setkání se zúčastnilo 30 zájemců o psychosomatický přístup v rehabilitaci nejen z řad fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů. Výsledkem byl návrh na vytvoření sítě psychosomatických pracovišť, včetně sítě psychosomaticky smýšlejících specialistů. Byla diskutována možnost pregraduálního a dalšího postgraduálního vzdělávání – akreditovaný kurz MZ ČR, který by umožnil vykazovat i případné budoucí kódy psychosomatických výkonů. Byla diskutována možnost garanční spolupráce SPM v dalším vzdělávání ve fyzioterapii, například formou akreditací takových kurzů. Bohatá diskuse k danému tématu.
 17. Lékaři a psychosomatika: MUDr. Hánová vyzvala přítomné lékaře i nelékaře k diskusi na problematiku psychosomatického přístupu z pohledu zdravotníků. Diskuse se zabývala rozdílnými přístupy k pacientům – vymezením odborných kompetencí specialistů v somatické i psychiatrické oblasti a ordinacích praktických lékařů. Zmíněna a diskutována byla otázka vlastního psychosomatického zdraví a duševní hygieny terapeutů, práce s chybou. Bylo diskutováno nastavení psychosomatické péče v současném zdravotním systému.
 18. Diskuse všeobecná: Široká diskuse na témata související s psychosomatikou, komunikační schopnosti terapeutů, umístění psychosomatiky jako oboru, jakým způsobem vnášet psychosomatickou problematiku do dalších oborů.
 19. Usnesení: (návrhová komise):
 1. Znovu zahájené shromáždění členů SPM ČLS bere na vědomí:
  1. Zprávu o činnosti výboru
  2. Zprávu revizního a kontrolního výboru
 2. Schvaluje všemi přítomnými hlasy stanovy SPM ČLS JEP (příloha)
 3. Ukládá výboru SPM ČLS JEP:
  1. Zkonzultovat definitivní znění Stanov SPM ČLS JEP s právníkem ČLS, zvláště s ohledem na bod g) § 12
  2. Zorganizovat korespondenční volbu nezávislé etické komise SPM dle nových stanov
  3. Pokračovat v jednáních s dohodovací komisí MZ o možnosti využívat některé stávající kódy ze Seznamu výkonů, a prosadit komplexní a cílené vyšetření lékařem specialistou v oboru psychosomatická medicína

Informace: 24. 4. 2015 10.00 hod – Vědecká schůze ČPS na téma psychosomatika. Lékařský dům, Praha 2

 

Za návrhovou komisi Mgr. Jan Krulík

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.