Zpráva revizní komise

logo_SPM.jpgZpráva revizní komise SPM ČLS JEP

Valná hromada Společnosti pro psychosomatiku ČLS JEP dne 24. března 2015

 • Revizní komise pracuje ve složení:
  • Předseda:             Mgr. Danuše Jandourková
  • Členové:               doc. MUDr. Jiří Šimek
  •                                MUDr. Silvie Šidáková
  •                                MUDr. Iva Švarcová
 • K 10.3.2015 má SPM ČLS JEP 230 členů.

Revizní komise konstatuje, že v práci výboru Společnosti pro psychosomatiku ČLS JEP neshledala žádných závad. S vynaloženými prostředky bylo naloženo v souladu s programem (posláním) společnosti, a především v souladu s platnými předpisy v oblasti účetnictví.

 • Příjmy společnosti z členských příspěvků v roce 2014 činily 72 400,-
 • Výdaje v roce 2014 činily 15 605,-
 • Předpokládané příjmy ze členských příspěvků v roce 2015 jsou 92 000,-
 • Výdaje SPM k 10.3.2015 jsou 24 111,- a dále dnes známé předpokládané výdaje činí 55 301,-

Za revizní komisi v Praze dne 24.března 2015

Mgr. Danuše Jandourková

předseda revizní komise

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.