14. 4. 2015

logo_SPM_modra_čtverecSchůze výboru 14. 4. 2015 15:00- 17:30

Přítomní: Chvála, Masner, Kabát, Trapková,Týkalová, Krulík, Skálová

Omluven: Poněšický, Roubal

Program:

 1. Kontrola min. zápisu
 2. Projednány přihlášky do společnosti a schváleno jejich přijetí: PhDr. Marie Pečená, MUDr. Felix Irmiš, Jindra S. Prokopová (fyzioterapie), MUDr. Kristina Tůmová, Mgr. Lenka Papáčová (aktualizovat web)
 3. Administrativa od minulého výboru  (Chvála)
  1. Korespondence: 102 mejlů, informativně probrána hlavní témata.
  2. Zpráva a diskuse o průběhu shromáždění členů
  3. Plnění usnesení ze shromáždění členů: stanovy konzultovány s právníkem ČLS, čekáme na verdikt, potvrzení platnosti schválených stanov dáme vědět členům.
 4. Příprava korespondenčních voleb etické komise
  1. Volební komise, která byla zvolena na valné hromadě 24.3. 2015 (Mgr. Jandourková, MUDr. Ježková, Mgr. Holubcová.) připraví korespondenční volby (pověří je předseda). Prozkoumat možnost elektronické volby (Doodle), zkonzultovat s právníkem ČLS, případně připravit protokol, otestovat validitu.
  2. V případě korespondenčních voleb vložit volební lístek etické komise+ informaci o kandidátech + zpáteční obálku s adresou společnosti na sekretariátu ČLS, kde je ve stanovený den, ke kterému musí být obálky s volebními lístky doručeny, volební komise spočítá a napíše zprávu o volbě etické komise.
  3. V případě elektronických voleb vyvěsit pravidla + informace o kandidátech na webu společnosti. Informaci rozeslat na všechny elektronické adresy členů společnosti s návodem na elektronickou volbu do určeného data.
  4. Termín: po příští schůzi výboru, až bude potvrzen osud schválených stanov.
 5. Informační brožura o psychosomatice:
  1. Z původního tisku první verze máme dosud 150 ks.
  2. Brožuru do počtu prvních 20 ks poskytujeme zdarma na základě žádosti jednorázově. Posílat poštou s průvodním dopisem na náklady SPM. Další objednávku od stejných objednavatelů plnit za 7 kč /ks + poštovné. Faktura či dobírka – vyřeší účetní tak, aby příjem byl příjmem SPM.
  3. Dotisk první verze podle vývoje objednávek- informovat zájemce o postupu schváleném výborem.
  4. Obsah případně upravovat na základě připomínek na konci roku a pak tisknout další verzi podle zájmu.
  5. Na web společnosti dát aktuální dokument v pdf ke stažení a tisku.
 6. Odborné akce:
  1. Druhý seminář s prof. Loewem 26. května, od 14 do 18 hodin. Diskuse k pozvánce. Kde inzerovat: všem členům v mailetteru, vstup zdarma, předem se registrovat. Pozvánku upravenou (Chvála) pošle paní sekretářka všem členům SPM. Novinářům pošle Kabát. Pozvánku přes sekretariát ČLS předsedům společností. (Chvála)
  2. Přepis 1. semináře s prof. Loewem je připraven pro publikaci v Psychosomu 2/2015. K autorizaci pošle Masner s krátkým vysvětlením prof.Loewovi.
  3. Odborný kurz Myofasciální integrace organizovaný CKP Roseta: Lze ji představit jako metodu na okraji spektra metod použitelných v psychosomatice – uvést na pozvánce na webu.
  4. Konference PM v Liberci.
   1. Téma: Psychosomatika v klinických oborech.
   2. Požádat výbory odborných společností o kontakt na jejich členy, kteří se věnují psychosomatice. (Chvála)
   3. Požádat TU v Liberci o spolupráci a hlavně o zajištění prostor pro konferenci v pavilonu G na červnový termín 2016 (Chvála)
 1. Kódy, strategie, jednání. (Kabát)
  1. Dopis algesiologům, požádat je, aby dovolili rozšíření v používání kódu 80025 odb. 710 „multidisciplinární konference o průběhu léčby“ pro odbornost psychosomatika (Chvála)
  2. Dalším jednáním s pracovní skupinou pro výkony pověřen Kabát, Chvála
 2. Různé:
  1. DP pro PL, jednání s doc. Seifertem, informace o navázané spolupráci. Představena předběžná koncepce a personální zajištění za SPM (Honzák, Chvála, Masner, Ročňová, Seifert jun., Trapková).
  2. Diskuse nad možností pracovní skupiny pro odbornou literaturu. Sledovat zdroje, výpisy z aktuálních publikací z oblasti psychosomatiky. Dát na webové stránky přístup. Vyzvat členy o spolupráci – kdo se ujme koordinace?
 3. Příští setkání výboru 12. 5. 2015 na Psychosomatické klinice od 15.00-17:30.

Zapsal V.Chvála

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.