Dr. Ludmila Chválová Trapková

(*1949)

Dr. Ludmila Chválová Trapková

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filozofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii).

Pracuje jako dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka v Praze a v Liberci. 0d 1975 na ambulanci dětské psychiatrie, od 1992 priv. praxe. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorkou rodinné terapie. Jedna ze zakladatelů Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, v týmu vedoucích čtyřletého Výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch (6.běh) schváleného pro zdravotnictví.

Pracuje ve výboru Společnosti psychosomatické medicíny (SPM JEP). Členkou Psychiatrické společnosti JEP, Society of Family Therapy (SOFT), Českého institutu pro supervizi (ČIS) a mimořádnou členkou České společnosti psychoanalytické psychoterapie (ČSPAP).

Spolu s MUDr. V. Chválou napsali knihy Rodinná terapie psychosomatických poruch (Rodina jako sociální děloha) (Portál, 2004, nové vydání Praha 2017), Rodinná terapie a teorie Jin-jangu (Portál, 2008, 2016) a ve třech rozhovor s P. Louckou Žena a muž v rodině (Vyšehrad, 2014).

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

Ve druhém volebním období existence SPM jsme ve výboru pracovaly dvě klinické psycholožky, Daniela Stackeová a Ludmila Trapková.

Naše činnost vycházela z faktu, že nástavbový obor Psychosomatika je lékařským oborem, který spadá pod jiný zákon než nelékařské vysokoškolské obory ve zdravotnictví, jakými jsou psychologie a fyzioterapie. SPM, a tedy i výbor SPM, se musí průběžně přizpůsobovat organizační struktuře zdravotnictví, ve které je vytváření úzké interdisciplinární spolupráce, bez které je psychosomatika nemyslitelná, ztěžováno právě tímto rozdělením. V tom spočívají výhody i nevýhody organizační struktury SPM.

Výhodou je osobní pravidelné setkávání volených zástupců všech dotyčných oborů lékařských i nelékařských (3 somatičtí lékaři, 2 psychiatři, 2 psychologové, 2 fyzioterapeuti) na schůzích výboru jednou měsíčně, a tedy i možnost neustálé koordinace při formulaci požadavků na vzdělávání a prosazování psychosomatického myšlení do medicíny.

Relativní nevýhodou by se mohl jevit fakt, že je nutné respektovat jak v celé SPM, tak pochopitelně i ve vedení SPM polaritu somatických oborů na jedné straně a humanitních oborů na straně druhé. Udržování vyvážené dynamiky mezi oběma pokládáme za klíčové.

Nejde o nic menšího než o uplatňování nového paradigma v doposud převážně pozitivistickém chápání zdraví a nemoci. Ačkoli význam psychologie a psychoterapie ve zdravotnictví i mimo něj nepochybně v posledních desetiletích roste, je nutné počítat s tím, že se nutně vyvíjí ve stínu oborů lékařských, které teprve postupně začínají chápat a oceňovat spolupráci s psychology a psychoterapeuty. Proces působí převážně spontánně zdola a jen svízelně se daří prosazovat jej ve stávajícím systému organizace zdravotnictví.

K tomu je ovšem nezbytně nutné pečovat o solidní vzdělávání psychologů a psychoterapeutů. To zajišťují Asociace klinických psychologů (AKP), Česká psychoterapeutická společnost ČLS (ČPtS JEP), případně Česká asociace psychoterapeutů (ČAP). Proces pochopitelně vyžaduje vedle dlouhodobého úsilí také trpělivost.

Stackeová, současně také fyzioterapeutka, zajišťovala v tomto prostředí kontakty s akademickou půdou, kde působí (viz. její zpráva) a Trapková tvořila díky své odborné erudici zázemí somatickým lékařům, především předsedovi výboru Chválovi, a to ve dvou oblastech činnosti:

  • Výuka a prosazování mezioborové spolupráce mezi lékaři a vysokoškoláky nelékaři ve zdravotnictví s přesahem do dalších humanitních oborů, jakými jsou například speciální pedagogové či adiktologové.

Trapková + Chvála ukončují spolu s kolegy Knopem a Fürstem šestý běh šestiletého Vzdělávání v rodinné terapii psychosomatických poruch schváleného pro zdravotnictví.

Přednášejí v tříletém kurzu IPVZ Základy psychosomatické péče, vedou víkendový kurz O časové ose pro lékaře a psychology, který je také součástí požadavků v před atestací z psychosomatiky. Účastní se výběrových přednášek pro mediky na LF U, předatestačních kurzů pro klinické psychology v IPVZ a Kurzů rodinného poradenství v Prev-Centru pro adiktology a dalších.

Publikují o psychosomatice v odborných a populárně naučných časopisech (Psychosom, Softforum, Psychoterapie, Čs. Psychiatrie, Vesmír apod.

  • Trapková se podílela na přípravách velké části politických a organizačních aktivit předsedy výboru SPM Chvály (viz. jeho zpráva). Zprostředkovávala informační propojování s AKP a ČPtS.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM