Etický kodex

Etický kodex Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s.

  1. Preambule

Etický kodex Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s. je soubor pravidel, kterými se řídí všichni členové a členky společnosti PSM. Všichni členové společnosti PSM jsou současně vázáni stavovskými etickými kodexy svých vlastních profesí (lékaře, psychologa, psychoterapeuta, fyzioterapeuta nebo jiných pracovníků ve zdravotnictví nebo spolupracujících oborech), tento etický kodex je nenahrazuje.

Etický kodex slouží k ochraně pacienta či klienta, k založení standardů pro členy Společnosti, a jako základ pro řešení stížností.

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s. je odpovědná za to, že věnuje patřičnou pozornost etickým otázkám práce s psychosomatickými pacient.

  • 2. Povinnosti pracovníka v oblasti psychosomatické medicíny.

Pracovník vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu. Jako základ svého povolání nevidí devalvaci současné medicíny, ale její obohacení o psychický a sociální rozměr.

Pracovník je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Jeho nejvyšší hodnotou je zdraví a blaho pacientů/klientů.

Hlavní povinností pracovníka je péče o tělesné i duševní zdraví pacienta/klienta v souladu se zásadami lidskosti, v duchu úcty k lidskému životu, a se všemi ohledy na důstojnost lidského jedince, a to bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst pacienta/klienta.

Pracovník zná legislativní rámec svého povolání a závazné předpisy pro jeho provozování a dodržuje je.

  • 3. Způsobilost pracovníka.

Pracovník udržuje a rozvíjí svou profesionální kompetenci, uvědomuje si a zachovává hranice vlastních kompetencí.

Působí pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci. Zachovává takové postupy, které neumožňují zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů.

Pokud je požádán o péči, která neodpovídá jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.

Zabezpečuje, aby ti, kteří pracují pod jeho přímým vedením, dodržovali tytéž zásady – především aby rozvíjeli svou profesionální kompetenci a rozpoznávali hranice své kompetence.

Pracovník nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.

  • 4. Pracovník a pacient/klient

Pracovník se k pacientovi/klientovi chová korektně, s pochopením a trpělivostí. Respektuje jej jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti za své zdraví.

Pracovník pacienta/klienta srozumitelným způsobem a odpovědně informuje o charakteru onemocnění a o možnostech péče. Respektuje jeho rozhodnutí a dodržuje zásadu práce s pacienty/klienty za jejich souhlasu.

Pracovník žádným způsobem nezneužije důvěru a závislost pacienta/klienta.

Pracovník nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů ve své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.

Všichni pracovníci stejně jako pomocný personál jsou vázáni principem mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděli v průběhu péče o psychosomatické pacienty/klienty.

Jakékoli informace o pacientovi/klientovi smí pracovník poskytnout jiným odborníkům pouze se souhlasem klienta.

Pokud chce pracovník využít jakékoliv informace o pacientovi/klientovi ke studijním nebo vědeckým účelům, vždy si k tomu vyžádá jeho souhlas. Garantuje přitom anonymitu osobních údajů.

  • 5. Vztahy mezi pracovníky v psychosomatické medicíně

Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování spolu s kritickou náročností, respektováním kompetence a přiznáním práva na odlišný názor. K ostatním pečujícím přistupuje pracovník v duchu zásad stavovské a profesionální kolegiality, s důvěrou a ochotou ke spolupráci. Neznevažuje jejich profesionální způsobilost.

Pracovník kolegiálně spolupracuje se všemi, kdo pečují o stejného pacienta. Dle možností s nimi sdílí postupy, úkoly a dosažené výsledky v péči.

Jestliže má pracovník odůvodněné podezření na neprofesionální přístup některého kolegy, je povinen jej na toto vhodným způsobem upozornit. Nedojde-li k nápravě, informuje etickou komisi nebo výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM