Výbor

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním zařadila mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Příští schůze výboru je:  10.4. 2018 od 15 do 17  hod. na Psychosomatické klinice, Patočkova 3  Praha 6

Kdo z členů chce přijít na jednání výboru, je zván, když se přihlásí mejlem na adresu výboru:

adresa výboru SPM: info@psychosomatika-cls.cz

 

Výbor společnosti pracuje od 22.4.2014 v tomto složení:

Revizní komise:

Úkoly výboru podle stanov ČLS: (úplné znění na www.cls.cz )

  • Připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti při svých zasedáních, zpracovává zprávu o činnosti
  • Vysílá zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti organizační složky
  • Rozhoduje o rozdělení, sloučení a dalším vnuitřním členení organizační složky a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládá ke schválení nejbližšímu shromáždění členů
  • Rozhoduje o vzniku nového a zániku dosavadního členství v organizační složce, pokud se ve stanovách neuvádí jinak
  • Rozhoduje o výši dalšího členského příspěvku- příspěvku organizační složky- a toto rozhodnutí předkládá k potvrzení nejbližšímu shormáždění členů
  • Rozhoduje o korespondenčním způsobu voleb do orgánů organizační složky uvedených v §5 odst. b) a c) Stanov ČLS JEP (dále jen „Stanov“) a zabezpečuje jejich realizaci

Stanovy SPM ČLS JEP – definitivní verze

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář