Aktuálně

Aktuálně hýbe veřejností kauza AKTIP

Protože kolem dokumentu ČT paní režisérky Maixnerové probíhá živá diskuse, pokusíme se zde dát k dispozici aktuální informace, aby je měli pohromadě jak členové naší společnosti tak veřejnost, která se o věc zajímá.

Udělejte si sami svůj názor na aktivity AKTIPu zachycené v dokumentu ČT Šárky Maixnerové „Infiltrace: Obchod se zdravím“. Můžete se přidat do diskuse. Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS na návrh nezávislé etické komise bude jednat o pozastavení členství nebo vyloučení ze společnosti prozatím ještě členky MUDr. Jarmily Klímové pro nepochybné porušování stanov naší odborné společnosti.

Za výbor SPM MUDr. Vladislav Chvála

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.