Výbor


Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů. Neobsahuje desinformace, je chráněn před zneužitím dat jak jen je to možné, neslouží komerčním zájmům.

Základní informace:

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním zařadila mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Příští schůze výboru je:  12.6. 2018 od 15 do 17  hod. na Psychosomatické klinice, Patočkova 4  Praha 6

Kdo z členů chce přijít na jednání výboru, je zván. Napište předem.

Napište výboru: info(zav)psychosomatika-cls.cz

l.VÝBOR SPM ČLS NA ZAČÁTKU SVÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ

Revizní komise:

Úkoly výboru podle stanov ČLS: (úplné znění na www.cls.cz )

  • Připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti při svých zasedáních, zpracovává zprávu o činnosti
  • Vysílá zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti organizační složky
  • Rozhoduje o rozdělení, sloučení a dalším vnuitřním členení organizační složky a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládá ke schválení nejbližšímu shromáždění členů
  • Rozhoduje o vzniku nového a zániku dosavadního členství v organizační složce, pokud se ve stanovách neuvádí jinak
  • Rozhoduje o výši dalšího členského příspěvku- příspěvku organizační složky- a toto rozhodnutí předkládá k potvrzení nejbližšímu shormáždění členů
  • Rozhoduje o korespondenčním způsobu voleb do orgánů organizační složky uvedených v §5 odst. b) a c) Stanov ČLS JEP (dále jen „Stanov“) a zabezpečuje jejich realizaci

Stanovy SPM ČLS JEP – definitivní verze

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.