Výbor

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním zařadila mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Příští schůze výboru je:  15.5. 2018 od 15 do 17  hod. na Psychosomatické klinice, Patočkova 3  Praha 6

Kdo z členů chce přijít na jednání výboru, je zván. Napište předem.

Napište výboru: info(zav)psychosomatika-cls.cz

l.VÝBOR SPM ČLS NA ZAČÁTKU SVÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ

Revizní komise:

Úkoly výboru podle stanov ČLS: (úplné znění na www.cls.cz )

 • Připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti při svých zasedáních, zpracovává zprávu o činnosti
 • Vysílá zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti organizační složky
 • Rozhoduje o rozdělení, sloučení a dalším vnuitřním členení organizační složky a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládá ke schválení nejbližšímu shromáždění členů
 • Rozhoduje o vzniku nového a zániku dosavadního členství v organizační složce, pokud se ve stanovách neuvádí jinak
 • Rozhoduje o výši dalšího členského příspěvku- příspěvku organizační složky- a toto rozhodnutí předkládá k potvrzení nejbližšímu shormáždění členů
 • Rozhoduje o korespondenčním způsobu voleb do orgánů organizační složky uvedených v §5 odst. b) a c) Stanov ČLS JEP (dále jen „Stanov“) a zabezpečuje jejich realizaci

Stanovy SPM ČLS JEP – definitivní verze

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

1 Comment

 1. vybor
  Posted 2.4.2018 at 12:11 | Permalink

  Zkouška pošty z komentáře na stránkách SPM

Napsat komentář