Výbor

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů. Neobsahuje desinformace, je chráněn před zneužitím dat jak jen je to možné, neslouží komerčním zájmům.

Základní informace:

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním zařadila mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30 až na výjimky (13.11. celodenní od 10:00-17:00)

Kdo z členů chce přijít na jednání výboru, je zván. Napište předem.

Napište výboru: info(zav)psychosomatika-cls.cz

Adresa pro korespondenci: p.Menclová,Výbor SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, psč. 46010

 

 

Nový výbor SPM ČLS JEP pracuje od 12.6.2018 v tomto složení :

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • MUDr. Barbora Branná
 • MUDr. Michaela Ročňová
 • PhDr. Ludmila Trapková
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 • MUDr. David Skorunka, Ph.D. (2.místopředseda)
 • MUDr. Michal Kryl (1.místopředseda)
 • Mgr. Jana Týkalová
 • Mgr. Aneta Paurová

Do revizní komise SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • Mgr. Danuše Jandourková
 • MUDr. Markéta Skálová,
 • PhDr. Blanka Pöslová

Bio-psycho-sociální pojetí psychosomatické medicíny, které zastává tato odborná společnost (více zde)

Vzhledem k bouřlivým diskusím po uveřejnění odborných textů o psychosomatické medicíně v listopadovém časopisu Vesmír, je třeba zdůraznit, že naše odborná společnost zastává jasné stanovisko v tom, co je a co není psychosomatická medicína. Rozhodně se distancujeme od tzv.“psychosomatických“ přístrojových technik a pouťových zjednodušování psychosomatické léčby. Náš zájem není organizovat alternativní  terapeutické směry (jako jsou akuputnkkura, čínská medicína, homeopatie, regulační teschniky, antroposofická mdicína atp.). Hlavní aspekty jsou tyto:

1. Komunikace

Průběh „stonání“ je významně ovlivněn psychickými stavy pacienta a sociálními aspekty, ať je příčina onemocnění jakákoliv. Empatický rozhovor podporující důvěru pacienta k lékaři je pro další průběh léčby velmi důležitý, kromě získání cenných informací v rámci anamnézy redukuje stres spojený s onemocněním. Vztah lékař-pacient je vztahem specifickým, který má své zákonitosti, jimž by měl lékař rozumět. Klíčové je navození a vytvoření terapeutického spojenectví. Komunikační dovednosti stavěné na uvědomění významu psychiky pro úspěšný průběh terapie jsou základem psychosomatického přístupu v medicíně.

2. Psychosomatický přístup v rámci biomedicínské terapie

Ať se jedná o jakékoliv onemocnění, lékař nahlíží na pacienta v průběhu léčby jako na individualitu, v kontextu bio-psycho-sociálního modelu. Respektuje pacientův psychický stav, jeho názory a postoje, vnímá jej v rámci jeho sociálních vztahů, staví na dialogu v průběhu terapie a naslouchá potřebám pacienta. Podporuje pacientův aktivní přístup k terapii.

3. Psychosomatická medicína

Psychosomatická medicína se jako medicínský obor zabývá především těmi onemocněními, v jejichž vzniku hraje psychika pacienta významnou/zásadní roli.

Na základě informací získaných od pacienta, z jeho chování a reakcí na terapii lékař analyzuje, jakou roli mohla psychika pacienta sehrát ve vzniku onemocnění, a pokud se domnívá, že je významná, volí tomu odpovídající postup, jímž může být spolupráce s klinickým psychologem, psychoterapeutem či lékařem-specialistou na psychosomatickou medicínu. Nejedná se o využití metod alternativní medicíny, ale o komplexní terapii, kdy jsou biomedicínské postupy doplněny o psychoterapeutické metody, fyzioterapeutické metody apod., cíleně volené.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.