Výbor

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů. Neobsahuje desinformace, je chráněn před zneužitím dat jak jen je to možné, neslouží komerčním zájmům.

Základní informace:

Česká medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy, když s více než dvacetiletým zpožděním zařadila mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. V dubnu 2014 více než 200 odborníků, především z oblasti všeobecných a odborných lékařů, psychiatrie, psychologie a fyzioterapie, založilo v rámci České lékařské společnosti JEP Společnost psychosomatické medicíny, která si dala za cíl pečovat o rozvoj tohoto oboru v České republice. Z mnoha různých pojetí psychosomatiky prosazujeme  Engelovo bio-psycho-sociální pojetí zdraví i nemoci, jak bylo přijato WHO již v r. 1977.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30 až na výjimky (13.11. celodenní od 10:00-17:00)

Kdo z členů chce přijít na jednání výboru, je zván. Napište předem.

Napište výboru: info(zav)psychosomatika-cls.cz

Adresa pro korespondenci: p.Menclová,Výbor SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, psč. 46010

 

 

Nový výbor SPM ČLS JEP pracuje od 12.6.2018 v tomto složení :

 • MUDr. Vladislav Chvála
 • MUDr. Barbora Branná
 • MUDr. Michaela Ročňová
 • PhDr. Ludmila Trapková
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 • MUDr. David Skorunka, Ph.D. (2.místopředseda)
 • MUDr. Michal Kryl (1.místopředseda)
 • Mgr. Jana Týkalová
 • Mgr. Aneta Paurová

Do revizní komise SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti:

 • Mgr. Danuše Jandourková
 • MUDr. Markéta Skálová,
 • PhDr. Blanka Pöslová

 

Úkoly výboru podle stanov ČLS: (úplné znění na www.cls.cz )  výboru podle stanov ČLS: (úplné znění na www.cls.cz )

 • Připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti při svých zasedáních, zpracovává zprávu o činnosti
 • Vysílá zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů, komisí a dalších orgánů, jakož i do nejrůznějších forem řízení, týkajících se problematiky související se zaměřením činnosti organizační složky
 • Rozhoduje o rozdělení, sloučení a dalším vnitřním členení organizační složky a vytváření jejích nižších organizačních jednotek, tyto návrhy předkládá ke schválení nejbližšímu shromáždění členů
 • Rozhoduje o vzniku nového a zániku dosavadního členství v organizační složce, pokud se ve stanovách neuvádí jinak
 • Rozhoduje o výši dalšího členského příspěvku- příspěvku organizační složky- a toto rozhodnutí předkládá k potvrzení nejbližšímu shromáždění členů
 • Rozhoduje o korespondenčním způsobu voleb do orgánů organizační složky uvedených v §5 odst. b) a c) Stanov ČLS JEP (dále jen „Stanov“) a zabezpečuje jejich realizaci

Stanovy SPM ČLS JEP – definitivní verze

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.