Registrace

JAK SI ZŘÍDIT ZDRAVONTICKÉ ZAŘÍZENÍ S NÁPLNÍ PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA

Registrace se vyřizuje na Krajském úřadu – odbor zdravotnictví.

A.     ROZŠÍŘENÍ stávající registrace o obor PSYCHOSOMATIKA

 1. Je potřeba doložit:
  • Žádost poskytovatele o změnu oboru v oprávnění ke…  (formulář na webu)
  • Prohlášení žadatele o udělení oprávnění k poskytování zdravotnicích služeb, tzv. prohlášení o věcném a technickém vybavení pro obor psychosomatika (formulář na webu)
  • Seznam zdravotnických pracovníků pro obor psychosomatika (formulář na webu)
  • Úředně ověřený certifikát o odborné způsobilosti z psychosomatiky (atestace)
  • Provozní řád včetně schválení a rozhodnutí KHS pro obor psychosomatika
 2. Vše odeslat na Krajský úřad odbor zdravotnictví

B.    PRVNÍ REGISTRACE

Registrace oboru PSYCHOSOMATIKA, kdy poskytovatel fyzická osoba (obdobně i pro právnické osoby) zatím není registrován na Krajském úřadu odboru zdravotnictví

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotnicích služeb (formulář na webu)

 • K žádosti předložte v originále nebo v ověřené kopii:
 1. Doklad/doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 95/2004 Sb., či zákona č. 96/2004 Sb. Je-li ustanoven odborný zástupce, pak se uvedený doklad týká i odborného zástupce (tj. doklady o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti – formulář na webu).
 2. Doklad/y o bezúhonnosti. Je-li ustanoven odborný zástupce, pak se uvedený doklad týká i odborného zástupce (pouze v případě, že nebyly poskytnuty údaje v žádosti).
 3. Je-li ustanoven odborný zástupce:
  1. jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce odborného zástupce a že u něj netrvá žádný z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 a 3 zákona o zdravotních službách, pro který by nemohl tuto funkci vykonávat (formulář na webu)
  1. doklad o tom, že je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli podle § 14 odst. 2 zákona o zdravotních službách (pracovní smlouvu, DPČ apod.).
 4. Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli (formulář na webu).
 5. Prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona (formulář na webu).
 6. Pravomocné rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád (KHS).
 7. Doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb (výpis z katastru, nájemní smlouvu apod.)
 8. Doklad prokazující povolení k pobytu na území ČR žadatele a odborného zástupce, pokud mají povinnost takové povolení mít.
 9. Prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v ust. §17 písm. a) až c) zákona o zdravotních službách, a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního správce v případě, kdy nevydání tohoto souhlasu by bylo překážkou pro udělení oprávnění uvedenou v ust. § 17 písm. d) nebo e) zákona o zdravotních službách.
 10. Fyzická osoba, která bude poskytovat zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem, doloží doklady uvedené v bodech 1), 2), 8) a 9) a dále smlouvu s poskytovatelem, který provozuje zdravotnické zařízení, v němž bude žadatel zdravotní služby poskytovat, opravňující žadatele využívat technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb tohoto poskytovatele k poskytování zdravotních služeb; pokud smlouvou není zajištěno nebo ze smlouvy nevyplývá splnění všech požadavků na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb, které hodlá žadatel poskytovat, je žadatel povinen prokázat splnění požadavků nezajištěných smlouvou doklady uvedenými v písmenu a) v bodech 4 až 6. 
 11. Nabyvatel majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb dosavadním poskytovatelem připojí k žádosti též doklady prokazující převod nebo přechod majetkových práv na žadatele. Předložení dokladu dle bodu 4 lze nahradit prohlášením žadatele o tom, že nedošlo ke změnám údajů v těchto dokladech předložených dosavadním poskytovatele. Je-li žadatelem o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb podle § 27, platí pro předložení dokladů věty první a druhá obdobně.
 12. V případě poskytování dlouhodobé lůžkové péče jen zdravotnickými pracovníky nelékařského povolání smlouvu o zajištění akutní zdravotní péče s poskytovatelem ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Vše odeslat na Krajský úřad odbor zdravotnictví
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM