Stanovy SPM ČLS

 • Stanovy Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s.
 • Evidenční číslo odborné společnosti: 1410
 • Korespondenční adresa: Lékařský dům v Praze,                                Sokolská 3. 120 26  Praha 2

1. Základní ustanovení

 • Organizační složka Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, z.s. (dále jen OS) je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti OS. OS je organizační složkou ČLS JEP, z.s. (dále jen ČLS JEP) bez právní subjektivity, je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP.
 • OS působí v oblasti psychosomatické medicíny
 • Hospodaření OS se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy vydanými ČLS JEP a jejími orgány. OS hospodaří podle schváleného ročního rozpočtu.

2. Orgány OS

OS má tyto orgány:

 • a) shromáždění členů,
 • b) výbor,
 • c) revizní komisi,
 • d) etickou komisi.

OS si může zřizovat podle potřeby poradní orgány (např. Pracovní skupiny a komise).

Funkční období členů výboru, revizní komise a etické komise je čtyřleté, pokud shromáždění členů nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období.

ad a) Shromáždění členů

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem. Právo účasti na jednání shromáždění členů má každý člen OS. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, zpravidla 1x ročně. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 všech řádných členů nebo požádá-li o to revizní komise a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti. Termín, místo konání a program shromáždění členů je povinen výbor zveřejnit nejpozději do 15 dnů před datem jeho konání. Nesplní-li výbor povinnost svolat shromáždění členů, je tak oprávněna učinit revizní komise OS. Nesplní-li tuto povinnost ani revizní komise OS nebo je-li OS několik měsíců zcela nefunkční, má právo svolat shromáždění členů OS revizní komise ČLS JEP. Shromáždění členů zejména volí a odvolává výbor, revizní komisi a etickou komisi, rozhoduje o délce funkčního období orgánů OS, rozhoduje o zřízení anebo zrušení nižších organizačních jednotek – sekcí a je oprávněno rozhodnout o jakékoliv otázce týkající se OS, kterou si k rozhodnutí vyhradí.

            ad b) Výbor

            Výbor je řídícím a výkonným orgánem OS, má 9 členů ve stálém složení, zastoupeným 3 lékaři somatických oborů, 2 psychiatry, 2 klinickými psychology a 2 fyzioterapeuty. Výbor je oprávněn rozhodnout o jakékoliv otázce OS, pokud její rozhodnutí není ve výlučné pravomoci shromáždění členů nebo revizní komise OS. O jiném počtu členů výboru rozhoduje shromáždění členů. Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře (pokladníka), případně další funkcionáře. Jednání výboru svolává předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. Výbor jedná zpravidla 1 x za měsíc. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být všem členům OS na základě jejich žádosti k dispozici (např. zveřejněním na internetových stránkách OS nebo zasláním elektronickou formou). Zápis výbor zasílá také sekretariátu ČLS JEP.

ad c) Revizní komise.

            Revizní komise je kontrolním orgánem OS, má tři členy. O jiném počtu členů  rozhoduje shromáždění členů. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. Revizní komise vypracovává nejméně jedenkrát ročně revizní zprávu.  Předseda nebo pověřený člen revizní komise má právo účastnit se jednání výboru a dalších orgánů OS.

            ad d) Etická komise

            Etická komise je samostatným orgánem OS, má pět členů. O jiném počtu členů rozhoduje shromáždění členů. Etická komise si volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost. Úkolem etické komise je zejména vypracování etického kodexu, vyjadřování se a navrhování řešení ve vztahu k oznámením o etickém pochybení v praktikování psychosomatické medicíny, případně k etickým problémům s tímto oborem spjatým. Etická komise zpracovává nejméně jedenkrát ročně zprávu o činnosti. Předseda nebo pověřený člen etické komise má právo účastnit se jednání výboru a dalších orgánů OS.

3.  Organizační členění

OS se může členit na nižší organizační jednotky – sekce.

4. Orgány sekcí

Sekce mají tyto orgány:

 • a) členská schůze – která je nejvyšším orgánem sekce,
 • b) radu – která je výkonným orgánem sekce. Rada si volí ze svého středu předsedu sekce.

          Sekce si mohou zřizovat podle potřeby další orgány (např. revizní komisi, pracovní komise apod.)

          Funkční období členů rady je čtyřleté, pokud členská schůze nerozhodne před provedenou volbou o zkrácení funkčního období. Funkční období orgánů sekce vždy končí nejpozději ke dni skončení funkčního období výboru OS.

Předsedové sekcí mají právo účasti s hlasem poradním na schůzích výboru OS.

5. Členství

Členství je:

 • a) řádné,
 • b) čestné,
 • c) přidružené.

ad a) Řádné členství

 • Řádným členem se může stát lékař, psycholog, psychoterapeut, fyzioterapeut nebo jiný pracovník ve zdravotnictví nebo spolupracujících oborech zabývajících se psychosomatickou medicínou, který souhlasí s posláním a cíli OS a zaváže se přispívat k jejich plnění.
 • Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče výborem a zaplacením členského příspěvku do 2 měsíců ode dne oznámení o schválení přihlášky.
 • Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení, zánikem OS nebo vyloučením zejména pro neplnění členských povinností.

Člen má zejména právo:

 • účastnit se činnosti OS,
 • volit a být volen do orgánů OS,
 • být informován o činnost OS,
 • obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány OS,
 • svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti OS,
 • využívat pomoci a podpory OS v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů.

Člen má zejména povinnost:

 • dodržovat předpisy ČLS JEP a OS,
 • přispívat k naplňování poslání a cílů OS,
 • řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky,
 • řádně vykonávat svěřené funkce,
 • nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy OS nebo co by poškozovalo dobré jméno ČLS JEP.

ad b) Čestné členství.

 • Čestným členem OS se může stát fyzická osoba (i nečlen ČLS JEP), která má mimořádné zásluhy o rozvoj v oboru psychosomatická medicína. O udělení čestného členství rozhoduje výbor. Čestný člen má práva a povinnosti jako řádný člen. Pokud čestný člen není současně řádným členem ČLS JEP, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen a neplatí členské příspěvky.
 • V závažných případech (např. poškozování dobrého jména ČLS JEP) je možno čestné členství odejmout. Čestného členství je možno se vzdát a to písemným oznámením výboru OS.
 • Čestné členství může být uděleno i řádnému členu ČLS JEP. V tomto případě může výbor rozhodnout o prominutí úhrady členského příspěvku OS, nikoli však členského příspěvku určenému ČLS JEP.

ad c)  Přidružené členství

Výbor může rozhodnout o přidruženém členství OS za podmínek stanovených v § 20 Stanov ČLS JEP.

6. Další ustanovení

Pro OS platí  Jednací a Volební řád ČLS JEP schválený Sjezdem delegátů ČLS JEP dne 28.1.2015, doplněný o následující změny:

 1. v Jednacím řádu ČLS JEP v §1 bod 2 odst.b) o etickou komisi (viz. bod 2 odst. d) Stanov OS)
 2. ve Volebním řádu ČLS JEP v §2 bod 1 o etickou komisi v počtu pěti členů (viz. bod 2 odst. d) Stanov OS)
 3. o změnu ve začlenění termínu „etická komise organizační složky“ ve Volebním řádu ČLS JEP v §2 bod 5 ve větě:„Členové revizní a etické komise organizační složky a členové revizní komise ČLS JEP volí ze svého středu předsedu.
 4. ve Volebním řádu ČLS JEP v §3 o bod 3) „Člen etické komise organizační složky nesmí být současně členem výboru téže organizační složky“.
 5. ve Volebním řádu ČLS JEP §5 bod 1) doplnění o „ etické komise organizační složky“.
 6. ve Volebním řádu ČLS JEP §10 bod 1) doplnění o „ etické komise organizační složky“.

7. Závěrečná ustanovení

            V případě rozporu těchto stanov nebo jiného předpisu OS se stanovami nebo jinými předpisy ČLS JEP, mají přednost předpisy ČLS JEP.

            Tyto stanovy byly schváleny shromážděním členů dne …………………….. a předsednictvem ČLS JEP dne ………………………

Dne …………………………

…………..………………..

předseda  OS

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM